Let op. Deze wet is vervallen op 26 oktober 2012. U leest nu de tekst die gold op 25 oktober 2012.

Artikel 4 2 Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten

Uitgebreide informatie
4. Bedrijfsopvolging; overdracht onderneming en inbreng in personenvennootschap
Bij een bedrijfsopvolging kan zich de volgende situatie voordoen. Een ondernemer draagt zijn onderneming, inclusief onroerende zaken, over aan een familielid. Dit familielid brengt de verkregen onderneming direct of korte tijd daarna in in een personenvennootschap met een derde. Deze inbreng staat de toepassing van de vrijstelling bij bedrijfsopvolging voor de eerdere overdracht in de weg. Immers de onderneming wordt niet in haar geheel door het familielid voortgezet, maar mede door een derde.
In de bovenstaande situatie is het ook denkbaar dat het familielid de verkregen onderneming inbrengt in een personenvennootschap met zijn of haar aanstaande echtgenoot dan wel met een ander familielid van de oorspronkelijke ondernemer. Het is in dat geval niet mijn bedoeling om de bedrijfsopvolging binnen de in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de WBR genoemde familiekring nodeloos te belemmeren. Om die reden geldt de volgende goedkeuring.Goedkeuring
Ik keur met toepassing van artikel 63 van de AWR goed dat de vrijstelling bij bedrijfsopvolging van toepassing kan blijven bij een overdracht van een onderneming door een ondernemer aan een familielid, die wordt gevolgd door een inbreng van de onderneming door dit familielid in een personenvennootschap met zijn of haar aanstaande echtgenoot of met een ander familielid van de oorspronkelijke ondernemer. Daarbij gelden de volgende drie voorwaarden:
2. In geval van een voortzetting door het familielid tezamen met zijn of haar aanstaande echtgenoot geldt de goedkeuring uitsluitend als het huwelijk tussen hen plaatsvindt binnen zes maanden na de overdracht en het voortzetten van de onderneming. Onder huwelijk wordt mede verstaan een geregistreerd partnerschap.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Bedrijfsopvolging; overdracht onderneming en inbreng in BV
3. Bedrijfsopvolging; onderneming ingebracht in BV
3.1. Overdracht aandelen van de BV
3.2. Overdracht in fasen. Overgangsregeling
4. Bedrijfsopvolging; overdracht onderneming en inbreng in personenvennootschap
5. Bedrijfsopvolging; splitsing van een onderneming
6. Bedrijfsopvolging; verkrijging krachtens erfrecht en vermogensbeding
7. Bedrijfsopvolging; doorlevering door pachter
8. Bedrijfsopvolging; overdracht aan bureau beheer landbouwgronden
9. Omzetting onderneming; inbreng economische eigendom
10. Interne reorganisatie; wijziging definitie concern
11. Interne reorganisatie; concernvereiste van drie jaar
11.1. Verkoop van (een gedeelte van) het concern direct onder de topvennootschap
11.2. Nieuwe topvennootschap
11.3. Moeder-dochterfusie
11.4. Andere situaties
12. Inbreng onroerende zaak behorende tot een werkzaamheid in de zin van artikel 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001
12.1. Vervreemding belang
12.2. Vervreemding onroerende zaak
13. Voorbehoud aan goedkeuringen
14. Ingetrokken regelingen
15. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht