Let op. Deze wet is vervallen op 26 oktober 2012. U leest nu de tekst die gold op 25 oktober 2012.

Artikel 5 Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten

Uitgebreide informatie
5. Bedrijfsopvolging; splitsing van een onderneming
Een ondernemer kan zijn onderneming zodanig splitsen dat alle door deze splitsing gevormde gedeelten een zelfstandige onderneming vormen. De vrijstelling bij bedrijfsopvolging kan ook worden toegepast in geval van een overdracht van een op deze wijze gevormde zelfstandige onderneming.
In het geval het verkrijgende familielid zelf reeds de beschikking heeft over voldoende opstallen of deze op korte termijn verkrijgt, is het mogelijk dat alleen de grond en niet de bijbehorende voor de bedrijfsvoering noodzakelijke opstallen aan dit familielid worden overgedragen. Er is dan geen sprake van een verkrijging van een zelfstandige onderneming. De vrijstelling bij bedrijfsopvolging is dan niet van toepassing.Goedkeuring
Ik keur met toepassing van artikel 63 van de AWR goed dat de vrijstelling bij bedrijfsopvolging van toepassing is bij de overdracht van een onderneming binnen de familiesfeer, als wel de tot deze onderneming behorende grond maar niet de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke opstallen worden overgedragen. Daarbij gelden de volgende drie voorwaarden:
1. De verkrijger heeft voor het uitoefenen van zijn onderneming op het tijdstip van de verkrijging reeds zelf de beschikking over voldoende opstallen of zal deze binnen drie maanden na dit tijdstip verkrijgen.
2. Het verkregen gedeelte van de oorspronkelijke onderneming vormt tezamen met de reeds in bezit zijnde of nog te verkrijgen opstallen een zelfstandige onderneming,
3. Aan de overige voor de vrijstelling bij bedrijfsopvolging geldende voorwaarden wordt voldaan.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Bedrijfsopvolging; overdracht onderneming en inbreng in BV
3. Bedrijfsopvolging; onderneming ingebracht in BV
3.1. Overdracht aandelen van de BV
3.2. Overdracht in fasen. Overgangsregeling
4. Bedrijfsopvolging; overdracht onderneming en inbreng in personenvennootschap
5. Bedrijfsopvolging; splitsing van een onderneming
6. Bedrijfsopvolging; verkrijging krachtens erfrecht en vermogensbeding
7. Bedrijfsopvolging; doorlevering door pachter
8. Bedrijfsopvolging; overdracht aan bureau beheer landbouwgronden
9. Omzetting onderneming; inbreng economische eigendom
10. Interne reorganisatie; wijziging definitie concern
11. Interne reorganisatie; concernvereiste van drie jaar
11.1. Verkoop van (een gedeelte van) het concern direct onder de topvennootschap
11.2. Nieuwe topvennootschap
11.3. Moeder-dochterfusie
11.4. Andere situaties
12. Inbreng onroerende zaak behorende tot een werkzaamheid in de zin van artikel 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001
12.1. Vervreemding belang
12.2. Vervreemding onroerende zaak
13. Voorbehoud aan goedkeuringen
14. Ingetrokken regelingen
15. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht