Let op. Deze wet is vervallen op 26 oktober 2012. U leest nu de tekst die gold op 25 oktober 2012.

1 Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten

Uitgebreide informatie
3.2. Overdracht in fasen. Overgangsregeling
De bedrijfsopvolging vindt verspreid over een aantal jaren plaats. In dat geval gaat de BV eerst een personenvennootschap aan met het familielid aan wie het bedrijf zal worden overgedragen. De BV brengt daarbij de onderneming in. Later volgt een ontbinding van de personenvennootschap met toedeling van de onderneming aan het familielid. Deze zet de onderneming persoonlijk voort. Ter afsluiting van de gefaseerde bedrijfsoverdracht draagt de oorspronkelijke ondernemer de onroerende zaak over aan het familielid.
Ook in deze situatie is de vrijstelling bij bedrijfsopvolging niet van toepassing. Het bedrijfspand wordt immers niet overgedragen als onderdeel van de overdracht van een onderneming aan een familielid, aangezien de onderneming in een BV werd uitgeoefend.
Tot 22 mei 2001 heb ik incidenteel, met toepassing van de hardheidsclausule, goedgekeurd dat de vrijstelling bij bedrijfsopvolging van toepassing is. Met ingang van die datum heb ik mijn beleid op dit punt ingetrokken. Voor de vóór 22 mei 2001 in gang gezette gefaseerde bedrijfsopvolgingen geldt de volgende overgangsregeling.Goedkeuring
Ik keur bij wijze van overgangsbeleid met toepassing van artikel 63 van de AWR het volgende goed. De vrijstelling bij bedrijfsopvolging is van toepassing bij een gefaseerde bedrijfsopvolging in de volgende situatie. Het familielid verkrijgt de onderneming na ontbinding van een personenvennootschap met de BV waarvan de oorspronkelijke ondernemer de aandelen hield. Vervolgens verkrijgt het familielid de onroerende zaken die al dienstbaar waren aan zijn onderneming.
Voor alle duidelijkheid merk ik op dat deze goedkeuring op grond van overgangsbeleid alleen geldt voor gefaseerde bedrijfsopvolgingen die in gang gezet zijn vóór 22 mei 2001. Dit betekent dat de goedkeuring zich beperkt tot overdrachten door een ouder of grootouder aan een of meer kinderen, pleegkinderen of kleinkinderen, of hun echtgenoten, en zich niet uitstrekt tot overdrachten aan de familieleden die met ingang van 1 januari 2006 aan artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de WBR zijn toegevoegd ((pleeg-/half-) broers, (pleeg-/half-) zusters en hun echtgenoten). Daarnaast gelden de volgende drie voorwaarden:
1. Op 22 mei 2001 drijft het familielid persoonlijk een onderneming. Hij heeft deze onderneming verkregen van een BV waarvan de oorspronkelijke ondernemer alle aandelen bezit. Dit al dan niet met tussenkomst van een BV waarvan het familielid zelf alle aandelen bezit.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Bedrijfsopvolging; overdracht onderneming en inbreng in BV
3. Bedrijfsopvolging; onderneming ingebracht in BV
3.1. Overdracht aandelen van de BV
3.2. Overdracht in fasen. Overgangsregeling
4. Bedrijfsopvolging; overdracht onderneming en inbreng in personenvennootschap
5. Bedrijfsopvolging; splitsing van een onderneming
6. Bedrijfsopvolging; verkrijging krachtens erfrecht en vermogensbeding
7. Bedrijfsopvolging; doorlevering door pachter
8. Bedrijfsopvolging; overdracht aan bureau beheer landbouwgronden
9. Omzetting onderneming; inbreng economische eigendom
10. Interne reorganisatie; wijziging definitie concern
11. Interne reorganisatie; concernvereiste van drie jaar
11.1. Verkoop van (een gedeelte van) het concern direct onder de topvennootschap
11.2. Nieuwe topvennootschap
11.3. Moeder-dochterfusie
11.4. Andere situaties
12. Inbreng onroerende zaak behorende tot een werkzaamheid in de zin van artikel 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001
12.1. Vervreemding belang
12.2. Vervreemding onroerende zaak
13. Voorbehoud aan goedkeuringen
14. Ingetrokken regelingen
15. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht