De Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika,
verlangend de samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika verder te vergemakkelijken;
verlangend de criminaliteit doeltreffender te bestrijden teneinde hun democratische samenlevingen en gemeenschappelijke waarden te beschermen;
met inachtneming van de rechten van het individu en de rechtsstaat;
indachtig de waarborgen die hun respectieve rechtsstelsels bieden inzake het recht van een verdachte op een eerlijk proces, waaronder het recht te worden gevonnist door een onpartijdig gerecht, dat is ingesteld bij de wet;
vanuit de wens een verdrag betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken te sluiten,
1.
De verzoekende staat kan van de aangezochte staat verkregen bewijsmateriaal en gegevens gebruiken:
a. ten behoeve van zijn strafrechtelijke onderzoeken en strafprocedures;
b. ter voorkoming van een onmiddellijke, ernstige bedreiging van zijn openbare veiligheid;
c. voor zijn niet-strafrechtelijke gerechtelijke en administratieve procedures die rechtstreeks verband houden met onderzoeken of procedures
i. als bedoeld onder a, of
ii. waarvoor rechtshulp is verstrekt krachtens artikel 8;
d. voor enig ander doel, indien de gegevens of het bewijsmateriaal openbaar zijn gemaakt in het kader van een procedure waarvoor ze zijn verstrekt, of in enige andere situatie als beschreven onder a, b en c, en
e. voor enig ander doel, uitsluitend na voorafgaande toestemming van de aangezochte staat.
2.
a. Dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van de aangezochte staat om in een concrete zaak nadere voorwaarden te stellen wanneer het concrete rechtshulpverzoek bij gebreke van die voorwaarden niet kan worden nagekomen. Wanneer uit hoofde van dit punt nadere voorwaarden zijn gesteld, kan de aangezochte staat van de verzoekende staat verlangen dat deze inlichtingen verstrekt over het gebruik dat wordt gemaakt van het bewijsmateriaal of de informatie.
b. Algemene beperkingen met betrekking tot de rechtsregels van de verzoekende staat voor het verwerken van persoonsgegevens mogen door de aangezochte staat echter niet als een voorwaarde uit hoofde van lid 2, onder a), worden verbonden aan het verschaffen van bewijsmateriaal of gegevens.
3.
Indien de aangezochte staat, nadat hij het verlangde bewijsmateriaal en de gegevens aan de verzoekende staat heeft verstrekt, op de hoogte raakt van omstandigheden die in een concreet geval aanleiding zouden geven aanvullende voorwaarden te stellen, kan de aangezochte staat met de verzoekende staat overleggen om te bepalen in hoeverre het bewijsmateriaal en de gegevens kunnen worden beschermd.
4.
Een aangezochte staat mag in plaats van dit artikel de bepaling inzake gebruiksbeperking van het toepasselijke bilaterale rechtshulpverdrag toepassen, indien zulks leidt tot minder beperkingen aan het gebruik van gegevens en bewijsmateriaal dan op grond van onderhavig artikel het geval is.
5.
Indien een bilateraal rechtshulpverdrag dat tussen een lidstaat en de Verenigde Staten van Amerika op de datum van ondertekening van deze overeenkomst van kracht is, beperkingen toestaat op de verplichting om rechtshulp te verlenen bij bepaalde belastingdelicten, kan de betrokken lidstaat bij de uitwisseling van schriftelijke instrumenten met de Verenigde Staten van Amerika als bedoeld in artikel 3, lid 2, aangeven dat hij, bij dergelijke strafbare feiten, de bepaling inzake gebruiksbeperking van dat verdrag blijft toepassen.
Inhoudsopgave
Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika
Artikel 1. Onderwerp en doel
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Reikwijdte van deze overeenkomst met betrekking tot bilaterale rechtshulpverdragen met lidstaten en bij gebreke daarvan
Artikel 4. Identificatie van bankgegevens
Artikel 5. Gemeenschappelijke onderzoeksteams
Artikel 6. Videoconferenties
Artikel 7. Versnelde toezending van verzoeken
Artikel 8. Rechtshulp aan administratieve autoriteiten
Artikel 9. Gebruiksbeperkingen met het oog op bescherming van persoons- en andere gegevens
Artikel 10. Verzoek om vertrouwelijkheid dat uitgaat van de verzoekende staat
Artikel 11. Overleg
Artikel 12. Toepassing in de tijd
Artikel 13. Non-derogatie
Artikel 14. Toekomstige bilaterale rechtshulpverdragen met lidstaten
Artikel 15. Aanwijzing en kennisgeving
Artikel 16. Territoriale toepassing
Artikel 17. Herziening
Artikel 18. Inwerkingtreding en beƫindiging
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht