Overeenkomst inzake het onderhoud van de Anselderbeek, Crombacherbeek en Bleijerheidebeek en van de daartoe behorende kunstwerken in het Nederlands-Duitse grensgebied
(authentiek: nl)
Het Waterschap Obere Wurm, gevestigd te Aken, vertegenwoordigd door de voorzitter Dr. Berger en
het Waterschap Roer en Overmaas, gevestigd te Sittard, vertegenwoordigd door de voorzitter Drs. Laarakker,
verder partijen genoemd,
sluiten, gelet op Hoofdstuk 4, artikel 59, lid 2 van het op 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland gesloten grensverdrag, de volgende overeenkomst:
Artikel 1
De partijen verplichten zich - zonder de plichten van derden te verminderen -de Anselderbeek, de Crombacherbeek en de Bleijerheidebeek te onderhouden voor wat betreft de op de bijgevoegde overzichtskaart aangeduide beekgedeelten. Daarbij dient in het bijzonder de meanderende staat van de watergangen te worden behouden en het afvoerprofiel vrijgehouden te worden.
De overeenkomst is van kracht binnen het raam van de vigerende wettelijke bepalingen.
De overzichtskaart, schaal 1 : 25.000 maakt deel uit van deze overeenkomst (bijlage 1).
1.
Het onderhoud omvat:
a. het ruimen en instandhouden van de beekbedding en de taluds;
b. het instandhouden van de over, aan en in de watergangen gelegen kunstwerken, zoals bruggen, onderleiders, duikers, uitmondingen van zijbeken en riolen, sluizen en stuwen, voor zover niet andere onderhoudsplichtigen voor het instandhouden van de kunstwerken verantwoordelijk zijn;
c. het beveiligen van steile oevers, voor zover zij een bedreiging vormen voor verkeers- en nutsvoorzieningen en gebouwen.
2.
De noodzakelijke omvang van de onderhoudswerkzaamheden wordt bij de jaarlijkse gemeenschappelijke schouw over de watergangen vastgelegd. Afvoerobstakels, welke tot schade aan de bodem, de taluds en de kunstwerken, dan wel tot wijzigingen van het beekverloop, kunnen leiden, dienen onmiddellijk door de onderhoudsplichtigen te worden opgeruimd.
Artikel 3
Het tijdstip van het uitvoeren van de gemeenschappelijk vastgelegde onderhoudswerkzaamheden dient met de verantwoordelijke landschapsinstanties te worden afgestemd.
1.
Voor de op de overzichtskaart aangegeven grensvormende beekgedeelten en kunstwerken is onderhoudsplichtig:
a. Anselderbeek - van grenssteen 226 tot aan het instroomwerk het Waterschap Obere Wurm
b. Crombacherbeek - van grenssteen 221 tot de uitmonding in de Anselderbeek het Waterschap Roer en Overmaas
c. Bleijerheidebeek - van grenssteen 226 tot grenssteen 227 het Waterschap Obere Wurm.
2.
De partijen verplichten zich het in haar gebied bij de bevoegde instanties te bewerkstelligen, dat de niet door haar te onderhouden werken in en aan de watergangen door de daartoe verplichte derden worden onderhouden.
1.
Voor het toezicht op het onderhoud wordt een schouwcommissie van vier leden gevormd. Zij bestaat uit twee vertegenwoordigers van het Waterschap Roer en Overmaas en twee vertegenwoordigers van het Waterschap Obere Wurm.
Het voorzitterschap wordt jaarlijks afwisselend bekleed door een vertegenwoordiger van de Nederlandse en een vertegenwoordiger van de Duitse partij.
De vigerende toezichthoudende organen van de partijen worden voor de schouwvoering uitgenodigd, alsmede het Staatliches Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft Aken.
2.
Op de werkzaamheden van de schouwcommissie is van toepassing het Reglement van orde van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie, voor zover dit geldt voor de door deze commissie ingestelde subcommissies.
3.
De schouwcommissie voert tenminste tweemaal per jaar schouw over de watergangen. Ten behoeve van het vaststellen van oorzaken van onvoldoende waterafvoer, kan de schouw ook over aansluitende beekgedeelten worden uitgebreid.
4.
De schouwcommissie komt tenminste eenmaal per jaar na aflloop van de jaarlijkse schouw in een gewone vergadering bijeen.
5.
Een uitnodiging voor een vergadering of schouw moet tenminste twee weken en ten hoogste vier weken van tevoren worden toegezonden. De vigerende voorzitter nodigt uit voor een vergadering of schouw.
6.
De schouwcommissie besluit na gemeenschappelijk overleg. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan beslist de subcommissie I van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie.
7.
De schouwcommissie stelt een verslag op van iedere schouw of vergadering. In het verslag van de schouw dienen de voor het herstel van een behoorlijke onderhoudstoestand te treffen maatregelen en desvereist termijnen te worden vermeld.
De partijen, de toezichthoudende organen, alsmede het Staatliches Amt für Wasser und Abfallwirtschaft te Aken en de leden van de schouwcommissie ontvangen een exemplaar van dit verslag.
8.
De leden van de schouwcommissie zijn bevoegd te allen tijde de in artikel 4, lid 1, genoemde beekvakken te bezichtigen.
9.
De partijen verbinden zich elkaar behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van de vereiste grensbescheiden voor de leden van de schouwcommissie en de deskundigen die hun terzijde staan. Dit geldt ook voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.
Artikel 6
Wijzigingen in de overeenkomst behoeven de goedkeuring van de regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland.
1.
De overeenkomst wordt gesloten voor de tijdsduur van tien jaren. Wordt zij niet drie jaren voor de expiratiedatum opgezegd, dan wordt zij geacht stilzwijgend te zijn verlengd met telkens tien jaren.
2.
De opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven.
Artikel 8
Deze overeenkomst behoeft de goedkeuring van de regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland. Zij treedt in werking een maand na ontvangst van de laatste kennisgeving van goedkeuring bij één van de partijen. De partijen stellen het tijdstip van inwerkingtreding schriftelijk vast.
OPGEMAAKT te 25.09.90 Sittard in vier originele exemplaren, ieder in de Nederlandse en Duitse taal, waarbij beide teksten gelijkelijk bindend zijn.
Voor het Waterschap Roer en Overmaas
(w.g.) LAARAKKER
(Drs.Laarakker)
Voorzitter
Voor het Waterschap Obere Wurm
(w.g.). Dr. BERGER
(Dr. Berger)
Voorzitter
Inhoudsopgave
Overeenkomst inzake het onderhoud van de Anselderbeek, Crombacherbeek en Bleijerheidebeek en van de daartoe behorende kunstwerken in het Nederlands-Duitse grensgebied
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht