Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 13 Overgangsregeling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

Uitgebreide informatie
1.
Toelagen, toegekend op grond van artikel 17, vijfde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 blijven gehandhaafd, met dien verstande dat het bepaalde in de vijfde volzin van het vijfde lid van genoemd artikel van kracht blijft.
2.
Toelagen, toegekend op grond van de artikelen 18 en 19a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 blijven gedurende ten hoogste twee jaren na de inwerkingtreding van dit besluit gehandhaafd zolang en voor zover zij niet zijn ingetrokken dan wel op grond van een der artikelen 13 of 19 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 opnieuw zijn vastgesteld.
3.
Toelagen, toegekend op grond van artikel 19 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948, alsmede de toelagen en salarisverhogingen genoemd in voetnoten in de bijlagen A en B van dat besluit blijven gehandhaafd tot het tijdstip waarop een salarisschaal gaat gelden met een hoger maximum-salaris dan dat van de voor de desbetreffende ambtenaar geldende salarisschaal.
4.
De in de voorgaande leden bedoelde toelagen worden voor de toepassing van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 aangemerkt als bezoldiging in de zin van artikel 2, sub f, van dat besluit.
5.
Voor zover een algemene wijziging van het salaris van het burgerlijk rijkspersoneel aanleiding geeft tot het wijzigen van de bedragen van de in het derde lid bedoelde toelagen, toegekend op grond van artikel 19 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948, geschiedt dit door Onze Minister wie het aangaat, met inachtneming van de daarvoor door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gegeven richtlijn.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht