1.
Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de Kweekschoolwet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.
2.
De uit ’s Rijks kas bekostigde kweekscholen voor onderwijzers worden met ingang van de in het eerste lid genoemde datum opleidingsscholen voor onderwijzers met een afdeling voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, een en ander als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
3.
De op 31 juli 1968 ingevolge artikel 21 van de Kweekschoolwet aangewezen, niet uit ’s Rijks kas bekostigde, bijzondere kweekscholen worden geacht met ingang van 1 augustus 1968 te zijn aangewezen op grond van artikel 56 van de Wet op het voortgezet onderwijs.
4.
Indien de inrichting van het onderwijs niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften daarop van toepassing tot 1 augustus 1972. Voor de schooljaren 1972-1973 en 1973-1974 kan het bevoegd gezag, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft onder goedkeuring van Onze minister, alsnog klassen vormen, waarin onderwijs wordt gegeven volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.
Inhoudsopgave
+ Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. Wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs
+ Titel III. Inwerkingtreding van de Wet op het voortgezet onderwijs
- Titel IV. Inpassing van het bestaande onderwijs
+ Titel V. Wijzigingen in andere wetten
+ Titel VI. Overige inpassings- en overgangsregelingen
+ Titel VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht