Artikel 54
Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de Nijverheidsonderwijswet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.
Artikel 55
Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden onder scholen mede verstaan de daaraan verbonden of afzonderlijke cursussen.
1.
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde huishoud- en landbouwhuishoudscholen - met uitzondering van de daaraan verbonden leraressenopleidingen -, de kappersopleidingen en de cursussen tot opleiding van apothekers-assistenten worden met ingang van 1 augustus 1968 onderscheidenlijk scholen en cursussen voor huishoud- en nijverheidsonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2.
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde:
a. scholen voor de detailhandel;
b. ondernemersopleidingen;
c. hotelvakscholen;
d. slagersvakschool
worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor middenstandsonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
3.
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde school tot opleiding van staffunctionarissen bij toeristische bedrijven, uitgaande van het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor het Toerisme, wordt met ingang van 1 augustus 1968 een school voor economisch en administratief onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
4.
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde leraren- en leraressenopleidingen worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor de opleiding van onderwijzend personeel, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
5.
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde:
a. scholen voor maatschappelijk werk;
b. voortgezette opleidingen van maatschappelijke werkers;
c. bibliotheek- en documentatieschool;
d. hogere scholen voor verplegenden;
e. school voor de journalistiek;
f. akademie voor expressie door woord en gebaar;
g. scholen voor de opleiding van leiders op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling;
h. scholen voor de opleiding van gezinsverzorgsters
worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor sociaal-pedagogisch onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
6.
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde:
a. scholen voor kunst en kunstnijverheid, met uitzondering van de daaraan verbonden leraren- en leraressenopleidingen;
b. opleidingen voor architect en stedebouwkundige;
c. filmacademie
worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor kunstonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
7.
De overige ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde scholen worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor technisch onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs, tenzij in de voorgaande leden uitdrukkelijk anders is bepaald.
1.
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde scholen voor lager, uitgebreid lager en middelbaar nijverheidsonderwijs, genoemd in artikel 56, eerste, tweede, derde, vijfde en zevende lid, worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor onderscheidenlijk lager, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2.
In afwijking van het eerste lid worden:
a. de ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde scholen voor de detailhandel, waaraan een opleiding voor middelbaar detailhandelsonderwijs is verbonden, met ingang van 1 augustus 1968 scholengemeenschappen, bestaande uit een school voor lager middenstandsonderwijs en een school voor middelbaar middenstandsonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs;
b. de ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde scholen voor middelbaar detailhandelsonderwijs met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor middelbaar middenstandsonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs;
c. de overige ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde scholen voor de detailhandel met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor lager middenstandsonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
1.
Voor de toepassing van de artikelen 56 en 57 worden met de ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde scholen gelijkgesteld de scholen, waarvan op grond van artikel 25 van de Nijverheidsonderwijswet de oprichting en instandhouding is goedgekeurd, doch waaraan het onderwijs nog niet is aangevangen.
2.
De in het eerste lid bedoelde scholen, waaraan op 1 september 1973 geen onderwijs wordt gegeven, kunnen daarna niet meer uit de openbare kas worden bekostigd, tenzij Onze minister op verzoek van het bevoegd gezag anders besluit.
3.
Aan de in het tweede lid bedoelde beschikking kan Onze minister voorwaarden verbinden.
Artikel 59
Indien de inrichting van het onderwijs van de in artikel 56 bedoelde scholen niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, kan Onze minister, voor zover het een rijksschool betreft, daarvan afwijken en, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft, goedkeuren, dat daarvan wordt afgeweken.
Artikel 60
De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de scholen, bedoeld in artikel 56, worden door de gemeente vergoed voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs. De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de scholen, bedoeld in artikel 56, blijven vergoed volgens de op die datum geldende voorschriften voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
Inhoudsopgave
+ Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. Wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs
+ Titel III. Inwerkingtreding van de Wet op het voortgezet onderwijs
- Titel IV. Inpassing van het bestaande onderwijs
+ Titel V. Wijzigingen in andere wetten
+ Titel VI. Overige inpassings- en overgangsregelingen
+ Titel VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht