Artikel 118
Op geschillen, die ingevolge de op 31 juli 1968 geldende voorschriften bij een commissie van beroep aanhangig zijn gemaakt, blijft de op die datum geldende regeling van toepassing.
1.
Voor hen die met ingang van 1 augustus 1968 worden ontslagen, blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften betreffende wachtgeld en andere uitkeringen bij ontslag ter zake van dit ontslag van kracht.
2.
Indien door het ontbreken van voorschriften als bedoeld in het eerste lid, geen aanspraak bestaat op wachtgeld of andere uitkeringen bij ontslag, wordt ten laste van het Rijk een ontslaguitkering toegekend volgens de voorschriften, bedoeld in artikel 39, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.
1.
Onze minister kan, de Onderwijsraad gehoord, voor de jaren 1968 en 1969 scholen, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs, waaraan naar zijn oordeel behoefte bestaat, voor bekostiging in aanmerking brengen.
2.
Al naar gelang het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft, geschiedt de bekostiging op verzoek van de gemeenteraad of het schoolbestuur.
3.
Deze verzoeken worden voor 1 november 1967 bij Onze minister ingediend. Zij zijn met redenen omkleed, vermelden de aard en de plaats van vestiging van de school en gaan vergezeld van een prognose omtrent de te verwachten omvang.
1.
Onze minister stelt voor 1 oktober 1969 het eerste plan van scholen vast, bedoeld in hoofdstuk I van titel III van de Wet op het voortgezet onderwijs. Het omvat de scholen, die in de jaren 1970, 1971 en 1972 voor bekostiging uit ’s Rijks kas in aanmerking zullen worden gebracht.
2.
Een verzoek om opneming in het plan, bedoeld in het eerste lid, wordt voor 1 februari 1968 bij Onze minister ingediend.
Inhoudsopgave
+ Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. Wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs
+ Titel III. Inwerkingtreding van de Wet op het voortgezet onderwijs
+ Titel IV. Inpassing van het bestaande onderwijs
+ Titel V. Wijzigingen in andere wetten
- Titel VI. Overige inpassings- en overgangsregelingen
+ Titel VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht