Wet van 23 december 2010 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2011 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen alsmede enkele technische reparaties aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel IA
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IIA
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
1.
Ingeval in het laatste jaar dat aanvangt vóór de inwerkingtreding van deze wet artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met betrekking tot een octrooi-activum reeds toepassing vindt, wordt ingeval de belastingplichtige daarvoor kiest het op grond van het zesde lid van dat artikel bij voor bezwaar vatbare beschikking vast te stellen saldo van de nog in te lopen voortbrengingskosten aan het einde van dat jaar nog verminderd met een in het volgende lid aangeduid bedrag, voor zover dit bedrag niet uitgaat boven dit saldo.
2.
Het in het eerste lid bedoelde bedrag is gelijk aan de voordelen uit hoofde van het in het eerste lid bedoelde octrooi-activum genoten in de periode met ingang van het jaar van aanvraag van het octrooi tot en met het jaar voorafgaande aan het jaar van verlenen van het octrooi.
3.
In aanvulling op het zevende lid, laatste volzin, van artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 kan een rechtsmiddel tegen een beschikking op grond van het zesde lid van dat artikel met betrekking tot het laatste jaar vóór de inwerkingtreding van deze wet ook betrekking hebben op de vermindering ingevolge het eerste lid.
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]
Artikel VII
[Wijzigt de Successiewet 1956.]
Artikel VIII
Het ingevolge artikel VII, onderdeel A, gewijzigde artikel 1a van de Successiewet 1956 vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot belastbare feiten in de zin van de Successiewet 1956 die zich hebben voorgedaan op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet, met dien verstande dat:
a. de voorwaarde van het in artikel VII, onderdeel A, opgenomen artikel 1a, eerste lid, onderdeel c, van de Successiewet 1956 voor het eerst toepassing vindt met ingang van 1 januari 2012;
b. indien een notarieel samenlevingscontract als bedoeld in het in artikel VII, onderdeel A, opgenomen artikel 1a, eerste lid, onderdeel c, van de Successiewet 1956 is verleden in de periode tot 1 januari 2012, geacht wordt te zijn voldaan aan de termijn, bedoeld in het in artikel VII, onderdeel A, opgenomen artikel 1a, tweede lid, onderdeel a, van de Successiewet 1956.
Artikel IX
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel X [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel XVI
Voor de reisdienst, bedoeld in het in artikel XV opgenomen hoofdstuk V, afdeling 10, van de Wet op de omzetbelasting 1968 , die op of na 1 april 2012 wordt verricht, waarvan de vergoeding vóór die datum geheel of gedeeltelijk is ontvangen, wordt de omzetbelasting over het ontvangen deel in afwijking van artikel 13 van de Wet op de omzetbelasting 1968 verschuldigd op 1 april 2012.
Artikel XVII
De werkelijk door het reisbureau als bedoeld in hoofdstuk V, afdeling 10, van de Wet op de omzetbelasting 1968 gedragen kosten voor goederen en diensten van andere ondernemers die de reiziger rechtstreeks ten goede komen, maken geen deel uit van de winstmargeberekening van artikel 28zb van de Wet op de omzetbelasting 1968 ingeval de belasting ter zake in aftrek is gebracht of is teruggevraagd.
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XX
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Kostenwet invordering rijksbelastingen.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XXIII
Artikel III, eerste lid, van de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht is met ingang van 1 januari 2011 niet langer van toepassing op artikel 27 van de Invorderingswet 1990 en op afdeling 4.4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover het betreft de invordering van rijksbelastingen.
Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]
Artikel XXIVA
[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]
Artikel XXV
[Wijzigt de Overige fiscale maatregelen 2009.]
Artikel XXVI
[Wijzigt de Overige fiscale maatregelen 2010.]
Artikel XXVII
[Wijzigt de Fiscale vereenvoudigingswet 2010.]
Artikel XXVIIA
[Wijzigt de Belastingwet BES.]
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat:
a. de wijziging ingevolge artikel XXII, onderdeel B, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot beschikkingen waarvan de dagtekening ligt na 31 december 2010;
b. de wijzigingen ingevolge artikel IV, onderdeel A, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot jaren die aanvangen op of na 1 januari 2011;
c. de wijzigingen ingevolge artikel IV, onderdelen B en C, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012.
2.
Artikel XXIVA werkt terug tot en met 1 augustus 2008.
3.
Artikel I, onderdelen D, E en J, werkt terug tot en met 1 januari 2009.
4.
Artikel XX, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 juli 2009.
5.
Artikel I, onderdelen C, onder 1 en 4, H en I, werkt terug tot en met 1 januari 2010.
6.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel IV, onderdeel 0A, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarbij terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met het tijdstip waarop zonder deze wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 artikel 2, zevende lid, eerste volzin, van die wet van toepassing zou zijn geworden op het in dat onderdeel genoemde lichaam.
7.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIV, onderdeel B, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarbij terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met 5 december 2010.
8.
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen III, X, XI, XII en XIII in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij voor de artikelen XI en XIII terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met 1 januari 2011.
9.
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XV en XVII in werking met ingang van 1 april 2012.
10.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel VII, onderdelen D en E, in werking op 1 januari 2012.
Artikel XXIX
Deze wet wordt aangehaald als: Overige fiscale maatregelen 2011.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 23 december 2010
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2010
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel IA
Artikel II
Artikel IIA
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXIVA
Artikel XXV
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIIA
Artikel XXVIII
Artikel XXIX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht