Wet van 23 december 2015 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2016 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Algemene douanewet.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel XI
Voor zover de motorrijtuigenbelasting voor 1 juli 2016 over vier aaneensluitende tijdvakken is betaald blijft de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 van toepassing zoals deze luidde op 30 juni 2016.
Artikel XII
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Belastingwet BES.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Douane- en Accijnswet BES.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel XVIII
Onze Minister van Financiën zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de werking in de praktijk van artikel 67a van de Invorderingswet 1990, waar nodig in samenhang met artikel 64 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Artikel XIX
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XX
[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Wet strategische diensten.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.]
Artikel XXIV
De in artikel XIX, onderdeel A, onder 1 en 2, opgenomen wijzigingen zijn mede van toepassing op:
a. vóór 1 juli 2015 gegeven toeslagbeschikkingen die op 1 juli 2015 nog niet onherroepelijk waren; en
b. na 30 juni 2015 gegeven toeslagbeschikkingen die betrekking hebben op berekeningsjaren tot 1 januari 2016.
Artikel XXV
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XXVI
[Wijzigt de Erfgoedwet.]
Artikel XXVIa
[Wijzigt het Belastingplan 2015.]
Artikel XXVIb
[Wijzigt de Elektriciteits- en gaswet.]
1.
Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat:
a. artikel III, onderdeel G, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot te rapporteren jaren van multinationale groepen die aanvangen op of na 1 januari 2016;
b. de artikelen XIII en XX voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot beboetbare en strafbare feiten die zijn begaan op of na 1 januari 2016;
c. artikel 25a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zoals dat luidde op 31 december 2015, van toepassing blijft op bezwaren die ingevolge dat artikel vóór 1 januari 2016 zijn aangewezen als massaal bezwaar;
d. artikel XIX, onderdeel C, eerst toepassing vindt met betrekking tot uitspraken van de rechtbank of de voorzieningenrechter die zijn gedaan op of na 1 januari 2016.
2.
Artikel I, onderdeel C, werkt terug tot en met 1 januari 2013.
3.
Artikel XII, onderdelen D, E, G en H, werkt terug tot en met 1 januari 2015.
4.
Artikel XVII, onderdeel B, werkt terug tot en met 15 september 2015, 15.15 uur.
5.
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen X en XI in werking met ingang van 1 juli 2016.
6.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel V in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel XXVIII
Deze wet wordt aangehaald als: Overige fiscale maatregelen 2016.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 23 december 2015
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de dertigste december 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVI
Artikel XXVIa
Artikel XXVIb
Artikel XXVII
Artikel XXVIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht