Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Pensioengevende looncomponenten

Uitgebreide informatie
Pensioengevende looncomponenten
I. Samenvatting
In deze circulaire wordt bekendgemaakt welke looncomponenten er vanaf 1 januari 2004 pensioengevend zijn. Het gaat hierbij om de belastbare toelagen.
II. Inleiding
Met ingang van 1 januari 2004 is het ABP overgegaan van een gematigd eindloonstelsel naar een voorwaardelijk geïndexeerd middelloonstelsel. Hierbij is er een wijziging aangebracht in de inkomensbestanddelen die pensioengevend zijn met ingang van 1 januari dit jaar. In het kort komt het er op neer dat een aantal variabele inkomensbestanddelen met ingang van dit jaar pensioengevend zijn geworden. Voor de algemene tekst van het pensioenreglement verwijs ik u naar de internetsite van het ABP.
De tekst van het nieuwe pensioenreglement kan vragen oproepen, omdat zij niet overal één op één aansluit op de terminologie die wordt gehanteerd binnen de sector Rijk. Deze circulaire is bedoeld als hulpmiddel om duidelijkheid te verschaffen over de vraag welke afzonderlijke looncomponenten bij de sector Rijk pensioengevend zijn geworden met ingang van 1 januari 2004. Voor de volledigheid zijn ook de looncomponenten opgenomen die al pensioengevend waren, evenals de looncomponenten die niet pensioengevend zijn, zoals onkostenvergoedingen.
III. Pensioengevend inkomen vanaf 1 januari 2004
Het vaste salaris, vermeerderd met de vakantie-uitkering over dat salaris was al pensioengevend vóór 1 januari 2004. Daarnaast waren al pensioengevend de eindejaarsuitkering en de vaste toelagen - al dan niet in hoogte variërend - vermeerderd met de vakantie-uitkering daarover. Deze looncomponenten blijven pensioengevend.
Toegevoegd in het pensioenreglement zijn de volgende inkomensbestanddelen (artikel 3.1, eerste lid, onder c):
'De tot een jaarbedrag herleide gratificaties in verband met bijzondere prestaties, bonussen, tijdelijke bindingstoelagen en arbeidsmarkttoelagen, persoonlijke functioneringstoelagen, waarnemingstoelagen waarbij de werkgever jaarlijks over de hoogte en toekenning kan beslissen, indien van toepassing vermeerderd met de vakantie-uitkering over die toelagen.'
In de bijlage bij deze circulaire is een tabel opgenomen met daarin de looncodes die momenteel in gebruik zijn en de omschrijving van de looncomponenten. Deze zijn verdeeld in drie categorieën:
A looncomponenten die al pensioengevend waren en dat ook blijven
B looncomponenten die niet pensioengevend zijn
C looncomponenten die per 1 januari 2004 pensioengevend zijn geworden
Voor degenen die op 1 oktober jl. een brief hebben ontvangen van IVOP met een vergelijkbare indeling meld ik dat de tabel in de bijlage bij de voorliggende brief op onderdelen afwijkt van de door IVOP verstuurde lijst. Het gaat om de codes 9, 222, 336, 410, 411, 416, 424 en 602.
Verder merk ik op dat de codes 51 t/m 100, 151 t/m 200 etc. niet zijn opgenomen; dit zijn geen algemeen geldende codes voor belastbare toelagen, maar codes die door uw eigen organisatie zijn toegevoegd, en alleen in uw eigen organisatie in gebruik zijn. Het pensioenreglement is bepalend voor het antwoord op de vraag of deze looncomponenten pensioengevend zijn. Indien het pensioenreglement niet voldoende duidelijkheid biedt, kunt u zich wenden tot onderstaande medewerkers.
Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden. Inlichtingen uitsluitend voor afdelingen Personeelszaken van geadresseerden bij Judith Faber, telefoon 070 426 8307 of Chris van Ogtrop, telefoon 070 426 6900.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur Personeel, Organisatie en Informatie Rijk
Inhoudsopgave
I. Samenvatting
II. Inleiding
III. Pensioengevend inkomen vanaf 1 januari 2004
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht