A. Rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur
Ingevolge artikel 22, eerste lid, van het Statuut worden rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur in alle landen van het Koninkrijk, waar zij gelding hebben, in het officiële publicatieblad geplaatst. In Nederland worden rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur door de eerstverantwoordelijke minister bij de directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie aangeleverd. De Nederlandse Minister van Justitie is vervolgens verantwoordelijk voor de uitgifte van het Staatsblad. In de Nederlandse Antillen en Aruba zorgen de Gouverneurs ingevolge artikel 16 van hun Reglementen voor de afkondiging van rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur. In de Nederlandse Antillen en Aruba wordt deze regelgeving in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk het Afkondigingsblad van Aruba bekendgemaakt.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt de in de Nederlandse Antillen en Aruba bekend te maken rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur aan de Gouverneurs aan. In verband daarmee is het van belang dat de eerstverantwoordelijke minister de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in voorkomende gevallen zo mogelijk per elektronisch bericht op de hoogte stelt over het Staatsbladnummer waarin en de datum waarop een vastgestelde rijkswet of algemene maatregel van rijksbestuur zal worden geplaatst (6). In het geval van een rijkswet verzoekt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vervolgens de griffie van de Tweede Kamer om toezending van de digitale tekst in Word-format (7). Betreft het een algemene maatregel van rijksbestuur, dan zendt de eerstverantwoordelijke minister de digitale tekst van het besluit in Word-format toe aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het volgende adres: rijksregelgeving@minbzk.nl (8).
De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zendt aan de Kabinetten van de Gouverneurs per elektronische post de digitale tekst van de rijkswet respectievelijk van de algemene maatregel van rijksbestuur in Word-format ter bekendmaking in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk het Afkondigingsblad van Aruba (9). De Gouverneurs wordt verzocht de bekendmaking van deze wetgeving te bevorderen. De digitale tekst in Word-format kan gebruikt worden als basis voor de bekendmaking in de Nederlandse Antillen en Aruba. Dit elektronische bericht wordt daarom in kopie aan de directie Wetgeving en Juridische Zaken van de Nederlandse Antillen en aan de directie Wetgeving van Aruba gezonden, die op basis van de ontvangen tekst tot voorbereiding van de publicatie kunnen overgaan. In dit bericht zal worden vermeld in welk Staatsblad de desbetreffende rijkswet of algemene maatregel van rijksbestuur zal worden geplaatst. Op deze wijze kunnen de Kabinetten van de Gouverneurs en de wetgevingsdirecties aan de hand van de op internet (http://www.overheid.nl/op) gepubliceerde wetgeving verifiëren of bekendmaking in het Staatsblad heeft plaatsgevonden.
In het elektronisch bericht worden de Gouverneurs steeds verzocht om na publicatie een exemplaar van het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen respectievelijk van het Afkondigingsblad van Aruba, zo mogelijk in digitale vorm, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe te zenden.
Inhoudsopgave
I. Inleiding
II. De koninklijke boodschap
III. Kamerstukken
IV. Publicatie van rijksregelgeving
A. Rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur
B. Overige regelgeving
V. Toezending van vastgestelde en gepubliceerde wetgeving
A. Rijksregelgeving
B. Landsregelgeving
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht