I. Inleiding
Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden geeft regels omtrent het proces van de totstandkoming en afkondiging van rijksregelgeving. Zo is in artikel 15, eerste lid, van het Statuut bepaald dat de Koning een ontwerp van rijkswet gelijktijdig met de indiening bij de Staten-Generaal aan de vertegenwoordigende lichamen van de Nederlandse Antillen en van Aruba zendt. Artikel 22, eerste lid, van het Statuut geeft regels voor de afkondiging van rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur. Een nadere uitwerking van artikel 22 van het Statuut is gegeven in de Reglementen voor de Gouverneurs.
Op ambtelijk niveau worden procedures gehanteerd ter uitvoering van deze Statuutbepalingen. Deze procedures zijn onder meer neergelegd in het rondschrijven van 14 september 1955 van de minister van Overzeese Rijksdelen 1 en in het Draaiboek voor de wetgeving 2 . Zij zijn ontstaan in de jaren direct na de totstandkoming van het Statuut en in de loop der jaren niet aan de stand der techniek aangepast of herzien. Gelet op de mogelijkheden die de informatietechnologie heden ten dage biedt, is het met name uit het oogpunt van efficiency wenselijk deze werkafspraken tegen het licht te houden en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. De wijzigingen zoals verwoord in deze circulaire hebben dan ook tot doel de procedures adequater en efficiƫnter te maken. Daarnaast wordt beoogd de informatievoorziening te verbeteren en de foutenkans te beperken.
Met het oog op bovenbedoelde te bereiken verbeteringen heb ik het initiatief genomen tot herziening van de werkprocedures voor de totstandkoming van rijksregelgeving. Het resultaat van deze herziening is hieronder opgenomen. Omwille van de overzichtelijkheid worden deze procedures in de bij deze circulaire gevoegde bijlage tevens in schematische vorm weergegeven. In de tekst van deze circulaire zijn cijfers opgenomen die verwijzen naar het desbetreffende onderdeel in het schema. Aan de totstandkoming van deze circulaire is uitvoerig overleg voorafgegaan met het Kabinet der Koningin, de Kabinetten van de Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba, de griffies van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Staten van de Nederlandse Antillen, van de Staten van Aruba en de directies Wetgeving van de Nederlandse Antillen en van Aruba.
Ten slotte wil ik erop wijzen dat de in deze circulaire neergelegde procedures vanzelfsprekend een aanpassing inhouden aan de huidige stand der techniek. Het is zeer wel mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat technologische ontwikkelingen op den duur een nieuwe herziening van deze procedures wenselijk zullen maken.
Inhoudsopgave
I. Inleiding
II. De koninklijke boodschap
III. Kamerstukken
IV. Publicatie van rijksregelgeving
A. Rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur
B. Overige regelgeving
V. Toezending van vastgestelde en gepubliceerde wetgeving
A. Rijksregelgeving
B. Landsregelgeving
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht