Proclamatie van 29 December 1954, houdende plechtige afkondiging van de nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk, zoals deze is vervat in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en van de acte van bevestiging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Wij, JULIANA, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.,
Op heden de vijftiende December negentienhonderd vier en vijftig, in plechtige bijeenkomst in de Ridderzaal te 's-Gravenhage;
Gelet op artikel 218 van de Grondwet en op artikel 61 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
Overwegende,
dat een nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk der Nederlanden is neergelegd in een Statuut, dat is opgesteld door de uit vertegenwoordigers der bevolkingen van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen samengestelde Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen;
dat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vrijwillig langs democratische weg is aanvaard:
a. door Nederland bij de wet van 28 October 1954, na goedkeuring in elk der Kamers van de Staten-Generaal met een meerderheid van meer dan twee derden der uitgebrachte stemmen;
b. door Suriname bij besluit van de Staten van 9 September 1954 met een meerderheid van meer dan twee derden der uitgebrachte stemmen;
c. door de Nederlandse Antillen bij besluit van de Staten van 26 Augustus 1954 met een meerderheid van meer dan twee derden der uitgebrachte stemmen;
dat hiermede de nieuwe rechtsorde, zoals deze in genoemd Statuut is vervat, overeenkomstig het eerste lid van artikel 218 van de Grondwet is aanvaard en dat mitsdien die nieuwe rechtsorde door Ons kan worden bevestigd;
dat het door Ons bevestigde Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden krachtens vorenaangehaalde bepalingen plechtig dient te worden afgekondigd in het gehele Koninkrijk;
BEVESTIGEN
de nieuwe rechtsorde, zoals deze is vervat in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
BEVELEN
dat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden zal worden afgekondigd op 29 December 1954:
a. in Nederland door plaatsing van deze acte en van het Statuut bij proclamatie in het Staatsblad en in een buitengewoon nummer van de Nederlandse Staatscourant , verschijnende des namiddags te 2.30 uur;
b. in Suriname door voorlezing van deze acte in een plechtige buitengewone vergadering van de Staten des voormiddags te 9 uur en opneming daarvan en van het Statuut bij proclamatie in het Gouvernementsblad en in een buitengewoon nummer van het Gouvernements-advertentieblad ;
c. in de Nederlandse Antillen door voorlezing van deze acte in een plechtige buitengewone openbare vergadering van de Staten des voormiddags te 10 uur en opneming daarvan en van het Statuut bij proclamatie in het Publicatieblad en in een buitengewoon nummer van de CuraƧaosche Courant ;
d. in Nieuw-Guinea door plaatsing van deze acte en van het Statuut bij proclamatie in het Gouvernementsblad en in een buitengewoon nummer van het Officieel Nieuwsblad , verschijnende des avonds te 11.30 uur;
dat van deze acte, in drievoud opgemaakt, met Onze handtekening bekrachtigd, van het grootzegel van het Koninkrijk der Nederlanden voorzien, een exemplaar in het Kabinet der Koningin zal worden bewaard en een exemplaar zal worden nedergelegd in de archieven van Suriname en van de Nederlandse Antillen en dat authentieke afschriften van deze acte zullen worden gezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, de Staten van Suriname en van de Nederlandse Antillen en aan de Gouverneur van Nieuw-Guinea.
Gedaan te 's-Gravenhage, op de 15de December 1954.
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
De Minister van Overzeese Rijksdelen,
In tegenwoordigheid van: A. CURRIE
Minister-President,
Minister van Algemene Zaken en van Binnenlandse Zaken van Suriname.
E. JONCKHEER
Minister-President,
Minister van Algemene Zaken van de Nederlandse Antillen.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht