1.
Anders dan op eigen aanvraag, kan aan de burgemeester ontslag worden verleend op grond van:
a. ongeschiktheid wegens ziekte tot het vervullen van zijn ambt;
b. onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het door hem beklede ambt, anders dan uit hoofde van ziekten of gebreken;
c. opheffing van de gemeente;
d. een aanbeveling van de gemeenteraad tot ontslag wegens een verstoorde verhouding tussen de burgemeester en de raad als bedoeld in artikel 61b, tweede lid, van de Gemeentewet;
e. andere gronden.
2.
Een ontslag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, kan slechts plaatsvinden indien:
a. er sprake is van ongeschiktheid wegens ziekte tot het vervullen van zijn ambt gedurende een ononderbroken periode van zes maanden,
b. herstel van zijn ziekte niet binnen een periode van zes maanden na de in onderdeel a genoemde termijn van zes maanden te verwachten is.
3.
Bij de beoordeling of er sprake is van een situatie, als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, wordt een medisch onderzoek ingesteld door een of meer door Onze Minister aangewezen geneeskundigen, en, indien de burgemeester dit wenst, een door de burgemeester aangewezen geneeskundige. De burgemeester is verplicht medewerking te verlenen aan het onderzoek en wordt schriftelijk in kennis gesteld van het starten van het onderzoek en de in de vorige zin bedoelde mogelijkheid. Indien de burgemeester geen medewerking verleent, is de in het tweede lid, onder b, genoemde voorwaarde niet van toepassing.
4.
Voordat Onze Minister het ontslag op grond van het eerste lid, onderdeel a, verleent, onderzoekt hij of het mogelijk is de burgemeester na zijn ontslag binnen zijn gezagsbereik andere arbeid aan te bieden.
5.
Het ontslag op grond van het eerste lid, onder a, b en c van dit artikel wordt eervol verleend. Het ontslag op grond van het eerste lid, onder d en e, van dit artikel wordt eervol verleend, tenzij naar het oordeel van Onze Minister zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten.
Inhoudsopgave
- Begripsbepalingen
+ Bezoldiging
- Vakantie- en eindejaarsuitkering
+ Ambtstoelage
- Vergoeding bij waarneming
- Bezoldiging en ambtstoelage bij verblijf elders
- Bezoldiging en ambtstoelage bij ziekte
- Kennisgeving bij ziekte
- Bedrijfsgeneeskundige begeleiding
- Voorzieningen in verband met ziekte
- Voorzieningen in verband met ziekte of een dienstongeval
- Bewaken en beveiligen
- Zwangerschaps- en bevallingsverlof
- Buitengewoon verlof in verband met ouderschap
- Computer- en communicatieapparatuur
- Verplaatsingskosten
- Reis- en verblijfkosten
+ Ambtswoning
- Overige vergoedingen
+ Gedrag
- Terugkeer uit het buitenland wegens dringende redenen
+ Schorsing
- Ontslag op eigen aanvraag/FPU
- Ongevraagd ontslag
- Extra uitkering bij FPU
- Uitkering bij overlijden
Artikel 47a
- Bijzondere extra uitkering
- Uitvoering extra uitkeringen
- Georganiseerd Overleg burgemeesters
- Advies- en Arbitragecommissie
- Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht