1.
De bezoldiging van de commissaris bedraagt € 11.270,20.
2.
De commissaris ontvangt een vergoeding voor aan de uitoefening van het ambt verbonden kosten. Deze vergoeding voor ambtskosten bestaat uit:
a. een ambtstoelage van € 635,29 en
b. een vergoeding van overige ambtskosten van € 485,73.
3.
De kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van commissaris komen ten laste van de provincie.
4.
Gedeputeerde staten kunnen over de in het derde lid bedoelde scholing nadere regels stellen.
5.
De aanspraak op de bezoldiging en op de vergoeding voor ambtskosten, bedoeld in het tweede lid, begint met ingang van de dag waarop de benoeming ingaat en eindigt met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat of de dag, volgende op die van het overlijden.
6.
Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de wijzigingen die de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk ondergaat.
7.
Indien aan het personeel in de sector Rijk een eenmalige uitkering wordt toegekend, ontvangt de commissaris een uitkering op dezelfde voet.
8.
Wanneer Onze Minister de commissaris toestemming verleent langer dan zes weken buiten de provincie te verblijven, kan hij daarbij bepalen, dat gedurende die langere periode de bezoldiging en de vergoeding voor ambtskosten geheel of gedeeltelijk worden ingehouden.
Inhoudsopgave
- Begripsbepalingen
- Geneeskundige keuring
- Bezoldiging en vergoeding voor ambtskosten
- Vakantie-uitkering
- Vergoeding bij waarneming
- Computer- en communicatieapparatuur
- Verhuis- en pensionkosten
+ Ambtswoning
- Kennisgeving bij afwezigheid
- Bedrijfsgeneeskundige begeleiding
- Voorzieningen in verband met ziekte, een dienstongeval of een structurele functionele beperking
- Buitengewoon verlof
+ Gedrag
- Bewaken en beveiligen
- Terugkeer uit het buitenland wegens dringende redenen
+ Schorsing
+ Ontslag
- Uitkering bij overlijden
+ Overleg
- Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht