Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2013.

Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES

Uitgebreide informatie
Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES
1.
De eilandsraadsleden van het openbaar lichaam Bonaire genieten per jaar een vergoeding voor hun werkzaamheden van ten hoogste USD 7020 en een tegemoetkoming in de kosten daarvan van ten hoogste USD 1188.
2.
De eilandsraadsleden van de openbare lichamen Sint Eustatius en Saba genieten per jaar een vergoeding voor hun werkzaamheden van ten hoogste USD 5593 en een tegemoetkoming in de kosten daarvan van ten hoogste USD 1050.
3.
Als de bezoldiging van de ambtenaren, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Ambtenarenwet BES, wijziging ondergaat, wordt met ingang van de datum waarop die wijziging ingaat bij ministeriële regeling de vergoeding voor de werkzaamheden van de eilandsraadsleden en de tegemoetkoming in de kosten dienovereenkomstig gewijzigd, onder nadere vaststelling voor zoveel nodig, van de bedragen, genoemd in het eerste en tweede lid.
4.
De maandelijkse uitbetaling van de vergoeding voor de werkzaamheden en de tegemoetkoming in de kosten worden naar boven afgerond in hele dollars.
Artikel 1a
Artikel 1 is van overeenkomstige toepassing op het lid van de eilandsraad aan wie ingevolge artikel Ya 13 juncto artikel X 10, eerste en tweede lid van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, met dien verstande dat de tegemoetkoming in de kosten, die dit lid ontvangt op grond van eerste, tweede of derde lid, de helft bedraagt van het bedrag dat op grond van die bepalingen van toepassing is.
1.
De eilandgedeputeerden van het openbaar lichaam Bonaire genieten per jaar een bezoldiging van USD 65.660.
2.
De eilandgedeputeerden van de openbare lichamen Sint Eustatius en Saba genieten per jaar een bezoldiging van USD 51.266.
3.
Als de bezoldiging van de ambtenaren, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Ambtenarenwet BES, wijziging ondergaat, wordt met ingang van de datum waarop die wijziging ingaat bij ministeriële regeling de bezoldiging van de eilandgedeputeerden dienovereenkomstig gewijzigd, onder nadere vaststelling voor zoveel nodig, van de bedragen, genoemd in het eerste en tweede lid.
4.
De maandelijkse uitbetaling van de bezoldiging wordt naar boven afgerond in hele dollars.
Artikel 2a
Indien aan de ambtenaren, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Ambtenarenwet BES, een eenmalige uitkering wordt toegekend, ontvangt de eilandgedeputeerde een uitkering op gelijke voet.
Artikel 2b
De eilandgedeputeerden ontvangen, ter bestrijding van representatie- en andere kosten, per jaar een buitengewone toelage van 6% van hun bezoldiging genoemd in artikel 2.
Artikel 2c
De eilandgedeputeerden ontvangen, ter bestrijding van representatie- en andere kosten, per jaar een buitengewone toelage van 6% van hun bezoldiging genoemd in artikel 2.
Artikel 2d
De eilandgedeputeerden van Sint Eustatius en Saba ontvangen een toelage van zestien en dertiende procent van hun bezoldiging, bedoeld in artikel 2.
1.
Voor 1 april van elk jaar of binnen twee maanden na zijn beëdiging verstrekt de eilandgedeputeerde aan Onze Minister, dan wel een door hem aangewezen instantie, een opgave van de neveninkomsten welke hij verwacht over het desbetreffende kalenderjaar of gedeelte daarvan te zullen genieten, dan wel een verklaring, dat hij verwacht niet meer dan 14% van de bezoldiging op jaarbasis aan neveninkomsten over dat jaar of een evenredig deel daarvan over het desbetreffende gedeelte van dat jaar te zullen genieten.
2.
Onze Minister, dan wel de door hem aangewezen instantie, deelt bestuurscollege het bedrag van de voorlopige aftrek op de bezoldiging mede en verstrekt een afschrift daarvan aan de eilandgedeputeerde.
3.
De eilandgedeputeerde kan een verklaring inzenden dat een opgave van neveninkomsten achterwege zal blijven. In dit geval, alsmede indien binnen de in het eerste lid bedoelde termijn geen opgave of verklaring is ingezonden, bedraagt de bezoldiging over dat kalenderjaar 65% van de bezoldiging op jaarbasis.
4.
Zo spoedig mogelijk na afloop van het kalenderjaar zendt de eilandgedeputeerde of zenden zijn nabestaanden aan Onze Minister, dan wel de door hem aangewezen instantie, een opgave van de neveninkomsten welke over dat kalenderjaar zijn genoten, dan wel een verklaring dat over dat jaar niet meer dan 14% van de bezoldiging op jaarbasis of, indien de eilandgedeputeerde een gedeelte van het kalenderjaar lid van het bestuurscollege is geweest, een evenredig deel van dit bedrag, is genoten.
5.
Onze Minister, dan wel de door hem aangewezen instantie, deelt aan het bestuurscollege zo spoedig mogelijk na ontvangst van de in het vierde lid bedoelde opgave of verklaring het bedrag van de definitieve aftrek op de bezoldiging mede en verstrekt een afschrift daarvan aan de eilandgedeputeerde.
6.
Indien een opgave of verklaring als in het vierde lid bedoeld, niet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar is ontvangen, bedraagt de bezoldiging over dat kalenderjaar 65% van de bezoldiging op jaarbasis.
7.
De eilandgedeputeerde zendt Onze Minister, dan wel de door hem aangewezen instantie, zo spoedig mogelijk na afloop van het kalenderjaar tevens een afschrift van de aanslag voor de inkomstenbelasting over het betreffende kalenderjaar. Het bedrag van de uitbetaalde bezoldiging kan, al dan niet op verzoek van de eilandgedeputeerde, worden herzien, indien op grond van de onherroepelijk geworden aanslag in de inkomstenbelasting daartoe aanleiding blijkt te bestaan.
8.
Bij de toepassing van het vijfde, zesde en zevende lid vindt zo nodig terugbetaling of verrekening plaats.
9.
Dit artikel is niet van toepassing op de eilandgedeputeerde op wie artikel 234, derde lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van toepassing is.
Artikel 2a*
De eilandgedeputeerden ontvangen, ter bestrijding van representatie- en andere kosten, per jaar een buitengewone toelage van 6% van hun bezoldiging genoemd in artikel 2.
Artikel 2b*
De eilandgedeputeerden van Sint Eustatius en Saba ontvangen een toelage van zestien en dertiende procent van hun bezoldiging, bedoeld in artikel 2.
1.
De eilandsraad kan bij eilandverordening bepalen dat aan een lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 117 en 118 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie wordt toegekend tot het maximumbedrag van:
a. USD 55, voor een lid van een commissie in Sint Eustatius en Saba;
b. USD 62 voor een lid van een commissie in Bonaire.
2.
Geen vergoeding wordt verstrekt aan een lid van een commissie dat tevens lid is van de eilandsraad of aan een ambtenaar die als zodanig tot lid van een commissie is benoemd.
3.
Artikel 1, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de vergoeding voor de leden van een commissie.
Artikel 4
Ten aanzien van een lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 117 en 118 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba:
a. die op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van de commissie voor deelneming aan haar werkzaamheden is aangetrokken, en
b. ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de door hem te verrichten arbeid, kan de eilandsraad bij eilandverordening bepalen dat de vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie naar boven afwijkt van de bedragen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a en b.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 2b
Artikel 2c
Artikel 2d
Artikel 2e
Artikel 2a*
Artikel 2b*
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht