Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2013.

Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES

Uitgebreide informatie
Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES
1.
a. USD 80.817 per jaar voor de gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire;
b. USD 58.522 per jaar voor de gezaghebber van het openbaar lichaam Sint Eustatius;
c. USD 58.522 per jaar voor de gezaghebber van het openbaar lichaam Saba.
2.
De maandelijkse uitbetaling van de bezoldiging wordt naar boven afgerond op hele dollars.
3.
De pensioengrondslag bedraagt 100% van de bezoldiging.
Artikel 2
Als de bezoldiging van de ambtenaren, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Ambtenarenwet BES, wijziging ondergaat, wordt met ingang van de datum waarop die wijziging ingaat, de bezoldiging bij ministeriële regeling overeenkomstig gewijzigd, onder nadere vaststelling voor zoveel nodig, van de bedragen, genoemd in artikel 1, eerste lid.
Artikel 2a
Indien aan de ambtenaren, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Ambtenarenwet BES, een eenmalige uitkering wordt toegekend, ontvangt de gezaghebber een uitkering op gelijke voet.
1.
De gezaghebber ontvangt, ter bestrijding van de representatie- en andere kosten, per jaar een ambtstoelage van 10% van zijn bezoldiging.
2.
De maandelijkse uitbetaling van de ambtstoelage wordt naar boven afgerond op hele dollars.
3.
De ambtstoelage wordt niet genoten gedurende de tijd, dat de gezaghebber is geschorst.
4.
De gezaghebbers van Sint Eustatius en Saba ontvangen een toelage van zestien en drietiende procent van hun bezoldiging, bedoeld in artikel 1.
Artikel 3a
De gezaghebber heeft aanspraak op een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen die daaromtrent zijn vastgesteld voor de ambtenaren, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Ambtenarenwet BES.
1.
Voor 1 april van elk jaar of binnen twee maanden na zijn beëdiging verstrekt de gezaghebber aan Onze Minister, dan wel een door hem aangewezen instantie, een opgave van de neveninkomsten welke hij verwacht over het desbetreffende kalenderjaar of gedeelte daarvan te zullen genieten, dan wel een verklaring, dat hij verwacht niet meer dan 14% van de bezoldiging op jaarbasis aan neveninkomsten over dat jaar of een evenredig deel daarvan over het desbetreffende gedeelte van dat jaar te zullen genieten.
2.
Onze Minister, dan wel de door hem aangewezen instantie, deelt bestuurscollege het bedrag van de voorlopige aftrek op de bezoldiging mede en verstrekt een afschrift daarvan aan de gezaghebber.
3.
De gezaghebber kan een verklaring inzenden dat een opgave van neveninkomsten achterwege zal blijven. In dit geval, alsmede indien binnen de in het eerste lid bedoelde termijn geen opgave of verklaring is ingezonden, bedraagt de bezoldiging over dat kalenderjaar 65% van de bezoldiging op jaarbasis.
4.
Zo spoedig mogelijk na afloop van het kalenderjaar zendt de gezaghebber of zenden zijn nabestaanden aan Onze Minister, dan wel de door hem aangewezen instantie, een opgave van de neveninkomsten welke over dat kalenderjaar zijn genoten, dan wel een verklaring dat over dat jaar niet meer dan 14% van de bezoldiging op jaarbasis of, indien de gezaghebber een gedeelte van het kalenderjaar lid van het bestuurscollege is geweest, een evenredig deel van dit bedrag, is genoten.
5.
Onze Minister, dan wel de door hem aangewezen instantie, deelt aan het bestuurscollege zo spoedig mogelijk na ontvangst van de in het vierde lid bedoelde opgave of verklaring het bedrag van de definitieve aftrek op de bezoldiging mede en verstrekt een afschrift daarvan aan de gezaghebber.
6.
Indien een opgave of verklaring als in het vierde lid bedoeld, niet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar is ontvangen, bedraagt de bezoldiging over dat kalenderjaar 65% van de bezoldiging op jaarbasis.
7.
De gezaghebber zendt Onze Minister, dan wel de door hem aangewezen instantie, zo spoedig mogelijk na afloop van het kalenderjaar tevens een afschrift van de aanslag voor de inkomstenbelasting over het betreffende kalenderjaar. Het bedrag van de uitbetaalde bezoldiging kan, al dan niet op verzoek van de gezaghebber, worden herzien, indien op grond van de onherroepelijk geworden aanslag in de inkomstenbelasting daartoe aanleiding blijkt te bestaan.
8.
Bij de toepassing van het vijfde, zesde en zevende lid vindt zo nodig terugbetaling of verrekening plaats.
9.
Dit artikel is niet van toepassing op de gezaghebber op wie artikel 235, tweede lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van toepassing is.
Artikel 4
Bij het bereiken van de leeftijd als bedoeld in artikel 6 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES eindigt de ambtsperiode van de gezaghebber. Personen boven de zestig jaar kunnen tot gezaghebber worden benoemd, doch ten hoogste voor de tijd van één jaar.
1.
De eilandgedeputeerde die op grond van artikel 90, eerste lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gedurende meer dan dertig dagen onafgebroken het ambt van gezaghebber waarneemt, ontvangt voor die tijd de voor het ambt vastgestelde bezoldiging. Op deze bezoldiging wordt de bezoldiging als eilandgedeputeerde in mindering gebracht.
2.
Het eilandsraadslid dat op grond van artikel 90, tweede lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gedurende meer dan dertig dagen onafgebroken het ambt van gezaghebber waarneemt, ontvangt voor die tijd de voor het ambt vastgestelde bezoldiging. Op deze bezoldiging wordt de schadeloosstelling als eilandsraadslid in mindering gebracht.
3.
Degene die op grond van artikel 91 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als waarnemend gezaghebber is aangewezen ontvangt voor de tijd van de waarneming een bezoldiging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, met inbegrip van de toelagen, indien de waarneming:
a. dertig dagen of langer onafgebroken heeft geduurd;
b. in een tijdvak van zes maanden in totaal dertig dagen of langer heeft geduurd;
c. in een tijdvak van twaalf maanden in totaal zestig dagen of langer heeft geduurd.
Daarnaast heeft hij aanspraak op de helft van de ambtstoelage, bedoeld in artikel 3, eerste lid.
4.
Op de waarnemend gezaghebber, bedoeld in het derde lid, die voor een periode van naar verwachting een jaar of langer met de waarneming zal zijn belast, is dit besluit van overeenkomstige toepassing.
5.
Zodra een waarnemend gezaghebber ten aanzien van wie het derde lid van dit artikel is toegepast, zonder onderbreking één jaar het ambt van gezaghebber heeft waargenomen, wordt met terugwerkende kracht tot en met de ingangsdatum van de waarneming in dat openbaar lichaam, alsnog het vierde lid van dit artikel toegepast.
1.
Voor het bewonen van een ambtswoning wordt op de bezoldiging een korting toegepast van 12 procent.
2.
In afwijking van het eerste lid, kan Onze Minister in de gevallen waarin naar zijn oordeel daartoe aanleiding bestaat, de korting vaststellen op een lager percentage dan wel op een bepaald bedrag, mits dit eveneens minder beloopt dan 12 procent van de bezoldiging.
3.
Indien de gezaghebber een ambtswoning bewoont, draagt hij de onderhoudskosten welke volgens de wet en het plaatselijk gebruik ten laste van de huurder zijn.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het Publicatieblad waarin het is geplaatst, en werkt, met uitzondering van artikel 3, terug tot en met 1 januari 1992.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 3b
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 4b
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht