Besluit van 25 augustus 1986, houdende regelen met betrekking tot grenswaarden voor hexachloorcyclohexaan
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Overwegende dat uitvoering moet worden gegeven aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 oktober 1984, 84/491/EEG, betreffende de grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor de lozing van hexachloorcyclohexaan ( Pb. nr. L 274/11 van 17 oktober 1984);
Gelet op artikel 1 a, eerste, tweede en derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ( Stb. 1981, 573);
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. verwerken van hexachloorcyclohexaan (HCH): elk industrieel proces waarbij HCH of HCH-bevattende stoffen worden vervaardigd of gebruikt, of waarbij HCH of HCH-bevattende stoffen vrijkomen;
b. lozen: brengen van:
1°. stoffen in een oppervlaktewaterlichaam;
2°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar hemelwaterstelsel, een openbaar ontwateringstelsel, een openbaar vuilwaterriool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, of
3°. stoffen op een zuiveringtechnisch werk met behulp van een werk niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Artikel 2
Ten aanzien van een bedrijf dat HCH verwerkt, geldt voor het lozen van HCH als ten hoogste toelaatbare gewichtshoeveelheid de grenswaarde die overeenkomt met de waarde die het resultaat is van de toepassing van de beste bestaande technieken. Daarbij geldt ten aanzien van een bedrijf, behorende tot een van de in de bij dit besluit behorende bijlage I vermelde bedrijfstakken de in die bijlage voor die bedrijfstak aangegeven grenswaarde, bepaald op de in de bij dit besluit behorende bijlage II aangegeven wijze, als ten hoogste toelaatbare gewichtshoeveelheid.
Artikel 3
In afwijking van artikel 2 gelden voor het lozen van HCH als ten hoogste toelaatbare gewichtshoeveelheden ten aanzien van:
a. een bedrijf, behorende tot één van de in bijlage I genoemde bedrijfstakken, dat vóór 9 oktober 1984 in werking is gebracht en waarin na die datum de capaciteit voor het verwerken van HCH niet aanzienlijk is uitgebreid: tot 1 oktober 1988: de voor zodanige bedrijfstak in bijlage I , aangegeven grenswaarde, bepaald op de in bijlage II aangegeven wijze;
b. een bedrijf, behorende tot een andere dan de in bijlage I genoemde bedrijfstakken, dat voor 9 oktober 1984 in werking is gebracht en waarin na die datum de capaciteit voor het verwerken van HCH niet aanzienlijk is uitgebreid: de grenswaarde die op 1 september 1986 overeenkomt met de waarde die het resultaat is van de toepassing van de beste bestaande technieken.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1986.
2.
Zij wordt in het Staatsblad geplaatst.
's-Gravenhage, 25 augustus 1986
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de achtentwintigste augustus 1986
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht