Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 december 2014, nummer CvTE-14.02423, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets primair onderwijs (Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO)
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 2, zesde lid, onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens;
Besluit:
Artikel 1. begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
’voorzitter’: de voorzitter van het College voor Toetsen en Examens;
’vaststellingscommissie’: een vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens;
’opgave’: een vraag of opdracht in de centrale eindtoets inclusief bijbehorend materiaal (figuur, illustratie of anderszins) dat een onderdeel van de vraagstelling vormt;
’antwoordsleutel’: het correcte antwoord op een opgave.
Artikel 2. beoordelingsnormen
De vaststellingscommissie van het desbetreffende domein van de centrale eindtoets stelt bij het vaststellen naast de toetsopgave de beoordelingsnorm vast, zijnde het correcte antwoord; bij een meerkeuzevraag de antwoordsleutel.
Artikel 3. scores
Toekenning van scorepunten vindt plaats middels geautomatiseerde verwerking van het gemaakte digitale werk door de toekenning van score 1 bij een correct antwoord en de toekenning van score 0 bij een fout antwoord.
Artikel 4. neutraliseren opgave
De voorzitter van het College voor Toetsen en Examens, kan, de voorzitter van de betreffende vaststellingscommissie gehoord, beslissen dat één of meer opgaven worden geneutraliseerd.
Artikel 5. omzetting score naar standaardscore
De omzetting van score naar standaardscore geschiedt op de in de bijlage bij deze regeling vastgestelde wijze.
Artikel 6. bekendmaking
De regeling zal met de bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Artikel 7. inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Artikel 8. citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO.
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter,
Inhoudsopgave
Artikel 1. begripsbepalingen
Artikel 2. beoordelingsnormen
Artikel 3. scores
Artikel 4. neutraliseren opgave
Artikel 5. omzetting score naar standaardscore
Artikel 6. bekendmaking
Artikel 7. inwerkingtreding
Artikel 8. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht