Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg

Uitgebreide informatie
Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de registratie en declaratie van Wlz-zorg.
1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als genoemd in de Wet langdurige zorg (Wlz) en die zorg of een dienst leveren als omschreven bij of krachtens de Wlz.
Deze regeling is tevens van toepassing op een natuurlijke persoon, indien en voor zover deze persoon een of meer van de navolgende vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, Wlz.
2. Doel van de regeling
Deze regeling heeft als doel de op verrichte prestaties betrekking hebbende rekeningen te specificeren teneinde inzichtelijke, rechtmatige declaraties te bevorderen en dubbele declaraties te voorkomen.
3. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
3.1 Zorgaanbieder
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1°, Wmg.
3.2 Wlz-uitvoerder
Een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.1.1 Wlz.
3.3 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 7.1.1 Wlz.
3.4 CIZ-indicatie
Besluit van het CIZ, als bedoeld in artikel 3.2.4 Wlz, waarbij beoordeeld wordt of en in welke omvang de verzekerde in aanmerking komt voor zorg.
3.5 Cliënt
Verzekerde, als bedoeld in artikel 2.1.1 Wlz, die op grond van een CIZ-indicatie zijn aanspraak op Wlz-zorg realiseert.
3.6 Verblijfszorg
De zorg als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, Wlz.
3.7 ZZP
Een zorgzwaartepakket bestaande uit een volledig pakket van verblijfszorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat die cliënt nodig heeft.
3.8 Verblijfscomponent
Intramurale prestatie voor niet-geïndiceerde partner en voor kortdurend verblijf, vastgesteld in de Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven zorgzwaartepakketten.
3.9 Intramurale prestatie
Als intramurale prestatie worden aangemerkt de in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten, Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis, Beleidsregel extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen en Beleidsregel vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing vastgestelde prestaties.
3.10 Extramurale prestatie
Als extramurale prestatie worden aangemerkt de in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg vastgestelde prestaties.
3.11 NHC
De normatieve huisvestingscomponent (NHC) is een productiegebonden normatieve vergoeding voor (vervangende) nieuwbouw en instandhouding.
3.12 Declaratie
Rekening van de zorgaanbieder aan de Wlz-uitvoerder voor een verrichte zorgprestatie.
3.13 Declaratieperiode

Een periode van vier weken of een kalendermaand waarover de zorgaanbieders de geleverde zorg declareren, overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken met de Wlz-uitvoerder.
3.14 Tarief
Prijs voor een prestatie, een deel van een prestatie of geheel van prestaties van een zorgaanbieder ( artikel 1, onderdeel k, Wmg).
3.15 Onderaanneming of uitbesteding
Er is sprake van onderaanneming of uitbesteding wanneer een door de Wlz-uitvoerder gecontracteerde zorgaanbieder de gecontracteerde zorg laat uitvoeren door een andere aanbieder.
3.16 De vrouwen-/mannenopvang
Betreft het tijdelijk bieden van onderdak en begeleiding aan personen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten in verband met geweld in huiselijke kring.
4. Declaratievoorschriften
Zorgaanbieders specificeren de declaratie als volgt:
4.1. Zorgaanbieders maken bij declaratie aan Wlz-uitvoerders in de factuur duidelijk zichtbaar welke prestaties in rekening worden gebracht en welk tarief daarbij wordt gehanteerd. De declaratie van intramurale prestaties, extramurale prestaties en NHC vindt plaats op cliëntniveau. Dit houdt in dat de declaratie bestaat uit een overzicht van het per cliënt geleverde aantal eenheden, het daarbij gehanteerde tarief en het totaalbedrag per prestatie per declaratieperiode.
4.2. In afwijking van artikel 4.1 vindt de declaratie van de geleverde productie van een aantal prestaties plaats op prestatieniveau. Dit houdt in dat de declaratie bestaat uit een overzicht van het geleverde aantal eenheden, het daarbij gehanteerde tarief en het totaalbedrag per prestatie per declaratieperiode. Het betreft de volgende prestaties:
a. De dagen waarop een door de Wlz-uitvoerder én zorgaanbieder aangemerkt bed voor crisisopvang niet bezet is door een cliënt.
b. Verpleging: Advies, instrucitie en voorlichting
4.3. Indien sprake is van extramurale modulaire prestaties gedurende een deel van een uur wordt het in rekening te brengen tarief naar evenredigheid berekend. Indien er tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder geen schriftelijke overeenkomst bestaat over de te hanteren werkwijze bij het afronden van de tijd van de geleverde prestaties, wordt de tijd afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.
4.4. In geval een zorgaanbieder zorg levert aan te merken als vrouwen-/ mannenopvang wordt op een zodanige wijze gedeclareerd dat de gegevens niet te herleiden zijn tot de verzekerde en/of de plaats waar de verzekerde verblijft.
5.1 Zorgaanbieders declareren de prestaties voor zover deze daadwerkelijk zijn geleverd.
5.2 Voor de bekostiging van de prestaties ZZP, verblijfscomponent-niet geïndiceerde partner, kortdurende verblijf, KIB en alle toeslagen als bedoeld in artikel 7 van de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten geldt als voorwaarde dat de cliënt aanwezig is in de instelling.
5.3 In afwijking van 5.2 geldt voor afwezigheid het volgende:
a. Voor clienten die zijn aangewezen op een ZZP VV 1 tot en met ZZP VV 10 prestatie en waar bij aanwezigheid van de client de prestatie exclusief behandeling van toepassing is, komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief:
Tijdelijke afwezigheid van een cliënt met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt.
b. Voor clienten die zijn aangewezen op een ZZP VV 3 tot en met ZZP VV 10 prestatie en waar bij aanwezigheid van de client de prestatie inclusief behandeling van toepassing is, komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief:
Tijdelijke afwezigheid van een cliënt met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt, met een maximum van 14 dagen per keer. Dit maximum geldt niet in het geval van een ziekenhuisopname.
c. Voor clienten die zijn aangewezen op een ZZP VG 1 tot en met ZZP VG 8, ZZP LG 1 tot en met ZZP LG 7, ZZP ZGvis 1 tot en met ZZP ZGvis 5 of ZZP ZGaud 1 tot en met ZZP ZGaud 4 prestatie en waar bij aanwezigheid van de client de prestatie exclusief behandeling van toepassing is, komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief:
Tijdelijke afwezigheid van een cliënt met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt.
d. Voor clienten die zijn aangewezen op ZZP VG 3 tot en met ZZP VG 8, ZZP LG 3 tot en met ZZP LG 7, ZZP ZGvis 3 tot en met ZZP ZGvis 5, ZZP ZG aud 1 tot en met ZZP ZGaud 4, ZZP LVG 1 tot en met ZZP LVG 5 of ZZP 1SGLVG prestatie en waar bij aanwezigheid van de client de prestaties inclusief behandeling op van toepassing is, komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief:
Tijdelijke afwezigheid van een cliënt met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt, met een maximum van 14 dagen per keer. Dit maximum geldt niet in het geval van een ziekenhuisopname.
Voor cliënten die als leerling voor dagonderwijs staan ingeschreven en dit onderwijs ook daadwerkelijk volgen, komt de tijdelijke afwezigheid in aanmerking voor bekostiging met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt tot een maximum van de wettelijke vakantieduur.
e. Voor cliënten die zijn aangewezen op een ZZP GGZ-1b tot en met ZZP GGZ-7b prestatie komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief:
Tijdelijke afwezigheid van een cliënt, met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt, met een maximum van 14 dagen per keer. Dit maximum geldt niet in het geval van een ziekenhuisopname.
Voor cliënten die als leerling voor dagonderwijs staan ingeschreven en dit onderwijs ook daadwerkelijk volgen, komt de tijdelijke afwezigheid in aanmerking voor bekostiging met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt tot een maximum van de wettelijke vakantieduur.
5.4 De in artikel 5.3 genoemde uitzonderingen hebben betrekking op de prestaties ZZP, verblijfcomponent niet geindiceerde partner, kortdurend verblijf en KIB maar niet op de toeslagen die zijn vermeld in artikel 7 van de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten.
5.5 In afwijking van artikel 5.1 mag de declaratie van een aanbieder van verblijf of dagopvang voor zorg geleverd in het kader van intensieve kindzorg bestaan uit het aantal eenheden van de prestaties verpleging, verzorging en begeleiding dat in rekening wordt gebracht ter dekking van de kosten gemaakt voor geleverde intensieve kindzorg.
6. Onderaanneming of uitbesteding
Indien sprake is van onderaanneming of uitbesteding wordt de prestatie alleen in rekening gebracht door de zorgaanbieder die door de Wlz-uitvoerder voor de betreffende prestatie is gecontracteerd. De zorgaanbieder die de zorg in onderaanneming uitvoert of aan wie de zorgverlening is uitbesteed, mag noch een afzonderlijke prestatie noch een deel van de prestatie in rekening brengen aan de Wlz-uitvoerder.
7. Intrekking
De Regeling declaratievoorschriften AWBZ-zorg , met kenmerk NR/CA-300-019, en de regeling declaratievoorschriften Wlz , met kenmerk CA-NR-1550, worden met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken.
8. Overgangsbepaling
De Regeling declaratievoorschriften AWBZ-zorg , met kenmerk CA-NR-300-019 blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.
9. Inwerkingtreding en citeertitel
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, tenzij de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg , wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2014, in welk geval de regeling in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst, en terugwerkt tot en met 1 januari 2015.
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg’.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
voorzitter Raad van Bestuur a.i.
Inhoudsopgave
1. Reikwijdte
2. Doel van de regeling
3. Begripsbepalingen
4. Declaratievoorschriften
5. Declaratie afwezigheidsdagen
6. Onderaanneming of uitbesteding
7. Intrekking
8. Overgangsbepaling
9. Inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht