Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 3 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

Uitgebreide informatie
1. In de kosten dan wel uitgaven over enig jaar van een fractie wordt als volgt bijgedragen:
a. per zetel een bedrag gelijk aan de jaarlijkse loonsom van een rijksambtenaar met een bezoldiging volgens regel 9 van schaal 8 van het BBRA, vermeerderd met werkgeverslasten;
b. per zetel een bedrag gelijk aan drievierden van de jaarlijkse loonsom van een rijksambtenaar met een bezoldiging volgens regel 8 van schaal 13 van het BBRA, vermeerderd met werkgeverslasten;
c. 3,5% van het totale bedrag van hetgeen de fractie toekomt uit de onderdelen a. en b.;
d. 10% van het totale bedrag van hetgeen de fractie toekomt uit de onderdelen a., b., en c.;
e. per zetel een bedrag van € 1 000;
f. per zetel een bedrag van € 120.
2. Over een gedeelte van een kalenderjaar worden de bijdragen naar rato berekend. Een gedeelte van een maand wordt daarbij voor een volle maand gerekend.
3. De in de onderdelen a. en b. van het eerste lid van dit artikel genoemde bedragen worden elk jaar herzien overeenkomstig de algemene wijzigingen in de bezoldiging van het personeel van de sector Rijk. De onderdelen c. en d. worden overeenkomstig aangepast. De in de onderdelen e. en f. genoemde bedragen worden elk jaar herzien aan de hand van de ontwikkeling van de prijsgevoelige budgetten binnen de rijksbegroting.
4.
a. Het zetel tal van een fractie met minder dan zes leden wordt voor de toepassing van het eerste lid vermeerderd met één;
b. Het zeteltal van een fractie met meer dan vijf, doch minder dan elf leden wordt voor de toepassing van het eerste lid vermeerderd met een half.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht