Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 6 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

Uitgebreide informatie
1. Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, gaat de verandering van het budget in
a. bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de dertiende maand na de eerste vergadering van de nieuw gekozen Tweede Kamer;
b. bij toeneming van het zeteltal: op de eerste dag van de kalendermaand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen Tweede Kamer plaatsvindt.
2. Indien een fractie ten gevolge van verkiezingen ophoudt te bestaan, vervalt de bijdrage aan die fractie met ingang van de eerste dag van de zesde gehele kalendermaand na de eerste vergadering van de nieuw gekozen Tweede Kamer. Aangaande de bevoorschotting over deze periode kan het Presidium nadere regels stellen, waar nodig in afwijking van het gestelde in artikel 5.
3. Met betrekking tot de door een fractie, genoemd in lid 2 van dit artikel, te veel ontvangen voorschotten over de periode bedoeld in artikel 8, tweede lid, kan het Presidium de terugvordering verrekenen met de bevoorschotting op grond van artikel 5, tweede lid.
4. Bij splitsing van een fractie kunnen aan de betrokken fracties tezamen niet meer bijdragen worden verleend dan het voor de oorspronkelijke fractie geldende maximumbedrag dat wordt verdeeld naar evenredigheid van de aantallen bij de splitsing betrokken leden. Om voldoening van de verplichtingen van de oude ongesplitste fractie mogelijk te maken, kan het Presidium een tijdelijke verhoging toestaan.
5. Het gestelde in dit artikel, indien en voor zover van toepassing op als gevolg van verkiezingen nieuw in de Kamer optredende fracties, laat onverlet dat geen uitgaven gedaan voorafgaand aan de eerste dag na de verkiezingen, voor vergoeding in aanmerking komen.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht