Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 7 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

Uitgebreide informatie
1. De Tweede Kamer reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan een fractie ter besteding door die fractie in volgende jaren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een algemene en een specifieke reserve.
2. De algemene reserve kan niet groter zijn dan 30% van de bijdrage die een fractie in een vorig kalenderjaar toekwam ingevolge artikel 3. Bij het ontbreken van een dergelijke berekeningsgrondslag, wordt uitgegaan van maximaal 30% van de bijdrage in het eerste kalenderjaar waarover, op grond van artikel 8, een jaarrekening en een balans moeten worden ingediend.
3. De specifieke reserve is bestemd voor toekomstige uitgaven ter zake van ouderenbeleid, afvloeiingsregelingen, arbeidsmarktbeleid dan wel meer specifieke verlofregelingen. Deze reserve kan niet groter zijn dan 20% van de bijdrage die een fractie in een vorig kalenderjaar toekwam ingevolge artikel 3. Bij het ontbreken van een dergelijke berekeningsgrondslag, wordt uitgegaan van maximaal 20% van de bijdrage in het eerste kalenderjaar waarover, op grond van artikel 8, een jaarrekening en een balans moeten worden ingediend.
4. De voeding van de specifieke reserve kan ook plaatsvinden door toevoeging uit de algemene reserve. De hoogte van de beide reserveringen dient te blijken uit de jaarrekening, genoemd in artikel 8.
5. Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve als genoemd in de leden 2 en 3 van dit artikel, komt tot uitdrukking in de afrekening als bedoeld in artikel 8 over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats indien zulks naar het oordeel van het Presidium wenselijk is.
6. De reserves bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, blijven na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van het Presidium als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.
7. Als bij zetelverlies de reserves voor een fractie hoger zouden worden dan aangegeven in de leden 2 en 3 van dit artikel, vervalt dat meerdere.
8. Bij splitsing van een fractie dan wel fusie van fracties, beslist het Presidium over de verdeling of toerekening van de reserves.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht