Besluit van 1 december 1986, tot gefaseerde integratie in het Provinciefonds van uitkeringen aan musea
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 3 september 1986, directoraat-generaal Binnenlands Bestuur, nr. BMV86/U720 en van de Staatssecretaris van Financiën, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
Overwegende dat het gewenst is na overdracht van financiële middelen aan het Provinciefonds, welke het gevolg is van de overdracht van bestuurlijke bevoegdheden ten aanzien van een aantal musea aan de provinciale overheden, deze middelen gefaseerd te doen opnemen in de algemene uitkering;
Gelet op artikel 160 e van de Provinciewet ( Stb. 1962, 17) en artikel 55 van de Wet instelling provincie Flevoland ( Stb. 1985, 360);
Gehoord de provincies;
De Raad van State gehoord (advies van 10 oktober 1986, nr. W04.86.0478);
Gezien het advies van de Rijkscommissie voor de musea (advies van 18 juni 1986, nr. CB/Rcie/U-8807);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 21 november 1986, nr. BMV86/1021, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën en in overeenstemming met Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Indien een bedrag van f 3 000 000,- overeenkomstig artikel 160 e van de Provinciewet met ingang van het uitkeringsjaar 1987 in de begroting van het Provinciefonds is opgenomen in verband met de beëindiging van het verstrekken van subsidies uit 's Rijks kas aan een aantal musea, wordt dit over de provincies verdeeld overeenkomstig de artikelen 2 en 3.
Artikel 2
Voor de provincies, met uitzondering van de provincie Flevoland, wordt het bedrag bedoeld in artikel 160 c , derde lid, onderdeel a , van de Provinciewet , voor het uitkeringsjaar 1987, 1988, 1989, onderscheidenlijk 1990, verhoogd met een bedrag dat, vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage en gedeeld door 100, gelijk is aan het overeenkomstige bedrag, genoemd in tabel 1, behorende bij dit besluit.
1.
Aan de provincies onderscheidenlijk ten laste van de provincies, met uitzondering van de provincie Flevoland, wordt voor het uitkeringsjaar 1987, 1988, onderscheidenlijk 1989, een uitkering gedaan, onderscheidenlijk een korting op de algemene uitkering toegepast, overeenkomstig de bedragen, genoemd in tabel 2 behorende bij dit besluit.
2.
De artikelen 160 b tot en met 160 d van de Provinciewet zijn niet van toepassing op de uitkeringen en de kortingen, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als: Regeling gefaseerde integratie in het Provinciefonds van uitkeringen aan musea.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 1 december 1986
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de vijftiende januari 1987
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht