Let op. Deze wet is vervallen op 16 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op 15 januari 2015.

Artikel 10 Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015

Uitgebreide informatie
Artikel 10. Voorbehoud
De ‘Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015’ wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van politieke besluitvorming inzake:
inwerkingtreding van het gewijzigde Besluit zorgverzekering ; en
inwerkingtreding van het gewijzigde Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg ; en
definitieve vaststelling van een aanwijzing van de Minister van VWS ingevolge artikel 7 van de Wmg inzake intensieve kindzorg.
Op het moment van vaststelling van deze ‘Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015’ is het gewijzigde Besluit zorgverzekering en het gewijzigde Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer als bijlage bij respectievelijk brief met kenmerk 383539-122171-Z en Kamerstukken II, 29 689, nr. 519. De aanwijzing van de Minister van VWS over intensieve kindzorg is voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer in de brief over kortdurend eerstelijns verblijf met kenmerk 614017-122690-CZ. De ‘Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015’ is opgesteld op basis van voornoemde voorhang van Besluit zorgverzekering en Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg alsmede de voorgehangen aanwijzing van de Minister van VWS over intensieve kindzorg.
Indien het Besluit zorgverzekering en/of het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg niet per 1 januari 2015 in werking is getreden en/of de definitieve aanwijzing over intensieve kindzorg niet voor 1 januari 2015 is gegeven, zal de NZa een gewijzigde regeling vaststellen. Dit betekent dat indien de NZa geen regeling heeft vastgesteld die de voorliggende vervangt, de voorliggende ‘Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015’ onverkort van toepassing is.
1
Tenzij anders vermeld, wordt met jaar t boekjaar t bedoeld. 2
Zie ook de beleidsregel ‘Verpleging en verzorging’ (BR/CU-7107).
Nederlandse Zorgautoriteit,
voorzitter Raad van Bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1. Reikwijdte
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Begripsbepalingen
Artikel 4. Administratievoorschriften
Artikel 5. Gegevensverstrekking
Artikel 6. Uitzondering
Artikel 7. Accountantscontrole gegevensverstrekking
Artikel 8. Wijze van gegevensverstrekking
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeerregel
Artikel 10. Voorbehoud
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht