Regeling parlementair en extern onderzoek
1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. onderzoek: een onderzoek door of voor de Kamer op basis van een besluit door de Kamer,
b. parlementair onderzoek: onderzoek door de Kamer,
c. extern onderzoek: onderzoek voor de Kamer.
2.
Er zijn vier vormen van onderzoek:
a. parlementair onderzoek door een enquêtecommissie als bedoeld in de Wet op de parlementaire enquête 2008 en hoofdstuk XII van het Reglement van Orde,
b. parlementair onderzoek door een tijdelijke commissie als bedoeld in artikel 18 van het Reglement van Orde,
c. extern onderzoek in opdracht van de Kamer uitgevoerd door derden, en
d. extern onderzoek op verzoek van de Kamer uitgevoerd door derden.
Artikel 2
Bij parlementair onderzoek draagt de Kamer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek. De Kamer legt de uitvoering van parlementair onderzoek in handen van een door de Kamer in te stellen enquêtecommissie of tijdelijke commissie. Waar in deze regeling sprake is van een tijdelijke commissie wordt een tijdelijke commissie zonder enquêtebevoegdheden bedoeld.
Artikel 3
Bij extern onderzoek is de uitvoerder verantwoordelijk voor de uitvoering en de uitkomsten.
1.
Door een of meer leden of een commissie wordt een onderzoeksvoorstel opgesteld.
2.
Het onderzoeksvoorstel bevat in ieder geval:
a. de aanleiding voor het onderzoek,
b. een vastomlijnde onderzoeksvraag en een opsplitsing daarvan in deelvragen,
c. een indicatie van de kosten van het onderzoek,
d. een indicatie van de tijdsduur van het onderzoek,
e. een indicatie van de benodigde (ambtelijke) ondersteuning,
f. een onderbouwde keuze voor het in te zetten onderzoeksinstrument:
1º. een in te stellen enquêtecommissie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a,
2º. een in te stellen tijdelijke commissie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b,
3º. onderzoek voor de Kamer door derden als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder c,
4º. onderzoek voor de Kamer door derden als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder d.
3.
Het Presidium kan een aangenomen motie tot het doen van onderzoek aan de meest betrokken commissie(s) voorleggen voor een nadere invulling van een of meer van de in het tweede lid genoemde onderwerpen.
Artikel 5
Een voorstel om de Algemene Rekenkamer te verzoeken een onderzoek uit te voeren geldt als een voorstel voor onderzoek, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder d.
Artikel 6
Het onderzoeksvoorstel wordt aan het Presidium gezonden. Het Presidium behandelt het onderzoeksvoorstel en geeft de Kamer hierover advies.
Artikel 7
De Kamer besluit over het voorstel.
Artikel 8
Nadat de Kamer tot het instellen van een parlementair onderzoek heeft besloten, draagt zij de uitvoering op aan een in te stellen enquêtecommissie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a, dan wel een tijdelijke commissie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b. In beide gevallen wordt de commissie samengesteld conform artikel 25 van het Reglement van Orde. De benoeming van de voorzitter van de commissie vindt plaats conform artikel 26 van het Reglement van Orde.
1.
De bevoegdheden van een enquêtecommissie zijn omschreven in de Wet op de parlementaire enquête 2008 .
2.
De bevoegdheden van een tijdelijke commissie zijn de bevoegdheden genoemd in artikel 27 van het Reglement van Orde.
3.
Bij onderzoek voor de Kamer door derden gelden geen bijzondere bevoegdheden.
Artikel 10
De tijdelijke commissie heeft de bevoegdheid hoorzittingen te houden conform artikel 27 van het Reglement van Orde. Rijksambtenaren worden conform artikel 29 van het Reglement van Orde uitgenodigd door tussenkomst van de desbetreffende minister. De tijdelijke commissie kan geen medewerking afdwingen van derden.
Artikel 11
Bij extern onderzoek kan een klankbordgroep van leden uit de meest betrokken commissie(s) worden ingesteld. De dagelijkse begeleiding van de uitvoerder is in handen van de Griffier van de Kamer.
1.
De tijdelijke commissie kan zich tot een minister wenden ter verkrijging van alle documenten waarvan zij de kennisneming nodig acht conform artikel 27 van het Reglement van Orde.
2.
Bij extern onderzoek bestaan geen bevoegdheden inzake toegang tot informatie.
1.
Enquêtecommissies en tijdelijke commissies kunnen afspraken maken over de informatie-uitwisseling met de minister.
2.
Afspraken over informatie-uitwisseling tussen de minister en uitvoerders van extern onderzoek worden zonodig neergelegd in een protocol tussen kabinet en Kamer.
Artikel 14
Er bestaat geen voorrang van enquêteonderzoek en onderzoek door tijdelijke commissies in geval van samenloop met strafrechtelijk of bestuursrechtelijk onderzoek. Daar waar samenloop en afstemmingsproblemen zich voordoen worden afspraken gemaakt met de betrokken minister.
1.
Alle rapporten van parlementaire onderzoekscommissies worden aangeboden aan de Voorzitter van de Kamer.
2.
Het Presidium stelt het rapport in handen van de meest betrokken commissie(s).
3.
Extern onderzoek voor de Kamer door derden wordt direct aangeboden aan de meest betrokken commissie(s).
Artikel 16
Een tijdelijke commissie beëindigt haar werkzaamheden nadat de tijdelijke commissie aan de Kamer verantwoording heeft afgelegd over haar werkzaamheden. De Kamer heft de tijdelijke commissie vervolgens op.
1.
De documenten die onder een enquêtecommissie of een tijdelijke commissie berusten gaan met ingang van de dag waarop de commissie haar werkzaamheden beëindigt van rechtswege over op de Kamer.
2.
Bij extern onderzoek berust de verantwoordelijkheid voor de archivering bij de uitvoerder, voor zover de Kamer geen aanspraak wenst te maken op de door derden in opdracht van de Kamer verzamelde documenten.
1.
Er wordt tot de dag waarop de tijdelijke commissie haar rapport aanbiedt aan de Kamer geen inzage gegeven in documenten die onder de commissie berusten tenzij de tijdelijke commissie anders besluit.
2.
De tijdelijke commissie kan beperkingen stellen aan de openbaarheid van documenten die onder haar berusten.
Artikel 19
Bij extern onderzoek berust de verantwoordelijkheid voor de toegang tot het archief bij de uitvoerder met inachtneming van artikel 17, tweede lid.
Artikel 20
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling parlementair en extern onderzoek.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen en definities
+ Hoofdstuk 2. Besluitvorming
+ Hoofdstuk 3. Bevoegdheden en uitvoering
+ Hoofdstuk 4. Aanbieding en beëindiging
+ Hoofdstuk 5. Archivering en toegankelijkheid van documenten
+ Hoofdstuk 6. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht