Let op. Deze wet is vervallen op 8 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 7 juli 2011.

Regeling standaardprijslijst B-segment

Uitgebreide informatie
Regeling standaardprijslijst B-segment
De Nederlandse Zorgautoriteit,
Gelet op de artikelen 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
Stelt de volgende regeling vast:
Artikel 1. Algemeen
De regeling is van toepassing op zorgaanbieders die zorg leveren die gerekend wordt tot het B-segment.
Artikel 2. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. De wet: de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
2. Standaardprijslijst: de standaardprijslijst, zoals gedefinieerd in de artikelen 5 en 6 van deze regeling.
3. Prestatie: een prestatie als bedoeld in artikel 1 sub j van de Wmg.
4. DBC (Diagnose Behandeling Combinatie): typeert het geheel van prestaties van de zorgaanbieder gedurende het DBC-traject, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de zorgaanbieder consulteert.
5. B-segment: de kostenbedragen en het volume aan prestaties per DBC zijn vrij onderhandelbaar. Voor het B-segment worden door de Nederlandse Zorgautoriteit alleen prestatiebeschrijvingen en het honorariumuurtarief vastgesteld.
6. Zorgaanbieder: een zorgaanbieder zoals bedoeld in artikel 1 sub c van de Wmg.
7. Behandelingsovereenkomst: een overeenkomst inzake geneeskundige behandeling, zoals bedoeld in artikel 7:446 Burgerlijk Wetboek.
8. Consument: verzekeringsplichtige, verzekerde of patiënt.
9. Prijs: het bedrag welke door de zorgaanbieder voor een geleverde prestatie in rekening wordt gebracht.
Artikel 3. Doel
Deze regeling heeft tot doel dat zorgaanbieders, zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling, consumenten tijdig en zorgvuldig informeren over de prijzen die de zorgaanbieders voor prestaties in rekening brengen. Daarnaast geschiedt de aanlevering van de standaardprijslijst, zoals beschreven onder de artikelen 5 en 6 van deze regeling, aan de NZa ten behoeve van de marktonderzoekstaken de NZa.
Artikel 4. Bekendmaking van standaardprijslijst
Zorgaanbieders zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling maken een standaardprijslijst bekend.
Artikel 5. Voorwaarden standaardprijslijst
De standaardprijslijst dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. De standaardprijslijst voorziet in één prijs per prestatie.
2. De standaardprijslijst vermeldt alle prestaties waarvoor de betreffende zorgaanbieder een prijs in rekening kan brengen.
3. De prijzen op de standaardprijslijst dienen te worden uitgesplitst in een kostencomponent voor de zorgaanbieder en een totaalbedrag voor de honoraria van de bij de DBC-prestatie betrokken medisch specialistische zorg. De totaalprijs is de niet afgeronde optelling van deze beide delen.
4. De standaardprijslijst bevat de meest recente prijzen en heeft een ingangsdatum waarop deze in werking treedt. De ingangsdatum geldt voor alle prijzen op de standaardprijslijst.
Artikel 6. Sjabloon
Een zorgaanbieder dient bij publicatie gebruik te maken van het door de Nederlandse Zorgautoriteit meest recent vastgestelde sjabloon ‘standaardprijslijst ziekenhuiszorg’. Deze meest recente versie van het in te vullen sjabloon is gepubliceerd op de website van de NZa (www.nza.nl). Dit sjabloon ligt vanaf de inwerkingtreding van deze regeling ter inzage bij de Nederlandse Zorgautoriteit.
1.
Het is voor een consument mogelijk om voor aanvang van de behandelingsovereenkomst op eenvoudige wijze op afstand kennis te nemen van de standaardprijslijst.
2.
Desgevraagd informeert de zorgaanbieder een consument via de telefoon over de prijzen welke zijn genoemd op de standaardprijslijst.
3.
Desgevraagd doet de zorgaanbieder een consument binnen achtenveertig uur per post dan wel digitaal de gevraagde prijsinformatie toekomen.
Artikel 8. Aanlevering bij NZa
De actuele standaardprijslijst dient bij vaststelling ter kennis gebracht te worden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij wijzigingen in de standaardprijslijst wordt deze opnieuw aangeleverd bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Twee weken voor de datum van inwerkingtreding wordt de standaardprijslijst aangeleverd bij de Nederlandse Zorgautoriteit via het volgende e-mail adres:
PrijslijstZiekenhuizen@NZa.nl.
Artikel 9. Slotbepaling
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling CU/NR-100.027 beëindigd.
De Nederlandse Zorgautoriteit ,
Voorzitter Raad van bestuur
Portefeuillehouder
Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Begripsbepaling
Artikel 3. Doel
Artikel 4. Bekendmaking van standaardprijslijst
Artikel 5. Voorwaarden standaardprijslijst
Artikel 6. Sjabloon
Artikel 7. Informeren van consument
Artikel 8. Aanlevering bij NZa
Artikel 9. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht