Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van 12 december 2006, nr. Juza/2006/02470/IH, houdende uitvoering van de artikelen 131, eerste lid, 133, eerste lid, en 135, tweede en vijfde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft (Regeling staten financiële ondernemingen Wft)
De Nederlandsche Bank N.V.,
Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;
Gelet op de artikelen 131, eerste lid, 133, eerste lid, en artikel 135, tweede en vijfde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft;
Besluit:
Artikel 1:1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Besluit: Besluit prudentiële regels Wft ;
b. DNB: de Nederlandsche Bank N.V.;
c. financiële onderneming: een ieder waarvoor op grond van artikel 2:1 eerste lid van deze Regeling de modellen van de staten worden vastgesteld;
d. wet: Wet op het financieel toezicht ;
e. AIFM-richtlijn: Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174);
f. CRD IV: Richtlijn nr. 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van richtlijn nr. 2002/87/EG en tot intrekking van de richtlijnen nr. 2006/48/EG en nr. 2006/49/EG (PbEU L 176; richtlijn kapitaalvereisten of Capital Requirements Directive IV);
g. CRR: Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU L 176; verordening kapitaalvereisten of Capital Requirements Regulation);
h. EBA: de Europese Bankenautoriteit (European Banking Authority);
i. technische reguleringsnormen of technische uitvoeringsnormen van de EBA: door de EBA ontwikkelde ontwerpen van technische reguleringsnormen (draft regulatory technical standards) of ontwerpen van technische uitvoeringsnormen (draft implementing technical standards), die door de Europese Commissie zijn bevestigd;
j. geconsolideerd: de geconsolideerde situatie als bedoeld in artikel 3:274 Wft;
k. gesubconsolideerd: de gesubconsolideerde situatie als bedoeld in artikel 22 van de CRR;
l. technische uitvoeringsnormen solvabiliteit II: technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de toezichtrapportages ingevolge de richtlijn solvabiliteit II, zoals vastgelegd in de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 van de Commissie van 2 december 2015.
1.
De modellen van de staten, bedoeld in artikel 131, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit, worden vastgesteld voor:
a. een verzekeraar of een bijkantoor als bedoeld in artikel 130, derde lid, aanhef, van het Besluit, zoals opgenomen in de bijlagen 1 en 2 bij deze regeling;
b. een bank of clearinginstelling als bedoeld in artikel 130, eerste lid, en een bijkantoor als bedoeld in artikel 130, vierde lid, van het Besluit, zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling;
c. een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 130, eerste lid, aanhef, van het Besluit, zoals opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling;
d. een elektronische geldinstelling of betaalinstelling als bedoeld in artikel 130, vijfde lid, aanhef, van het Besluit, zoals opgenomen in bijlage 5 bij deze regeling;
e. een premiepensioeninstelling als bedoeld in artikel 130, zevende lid, aanhef, van het Besluit, zoals opgenomen in bijlage 12 bij deze regeling;
f. een beheerder als bedoeld in artikel 130, achtste lid, aanhef, van het Besluit, zoals opgenomen in bijlage 13 bij deze regeling;
g. een afwikkelonderneming als bedoeld in artikel 130, negende lid, aanhef, van het Besluit, zoals opgenomen in bijlage 14 bij deze regeling.
2.
In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, worden de modellen van de staten voor een clearinginstelling die tevens een beleggingsonderneming is vastgesteld zoals opgenomen in bijlage 4 .
3.
De regels met betrekking tot de staten, bedoeld in artikel 131, eerste lid, onderdelen b, c, d, e, f, g, en h, van het Besluit, zijn opgenomen in de modellen van de staten, bedoeld in het eerste lid, en de bijbehorende toelichting op de staten.
1.
Een clearinginstelling, beleggingsonderneming, of bank als bedoeld in artikel 130, eerste lid, van het Besluit, een elektronische geldinstelling of betaalinstelling als bedoeld in artikel 130, vijfde lid van het Besluit, een bijkantoor als bedoeld in artikel 130, zesde lid, van het Besluit, een premiepensioeninstelling als bedoeld in artikel 130, zevende lid, van het Besluit en een beheerder als bedoeld in artikel 130, achtste lid, van het Besluit verstrekken de staten, bedoeld in artikel 130, eerste, vijfde, zesde, zevende en achtste lid, van het Besluit aan DNB met de frequenties en binnen de termijnen, zoals vermeld in de bijlage 6 bij deze regeling.
2.
Een verzekeraar als bedoeld in artikel 130, derde lid, van het Besluit, verstrekt de staten zoals bepaald door de technische uitvoeringsnormen solvabiliteit II aan DNB met inachtneming van de indieningstermijnen zoals bedoeld in artikel 312 van de verordening solvabiliteit II.
3.
In aanvulling op het tweede lid verstrekt de verzekeraar de staten opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling, jaarlijks aan DNB met inachtneming van de indieningstermijnen zoals bepaald in artikel 312 van de verordening solvabiliteit II.
4.
[Vervallen.]
5.
[Vervallen.]
6.
[Vervallen.]
7.
[Vervallen.]
8.
[Vervallen.]
9.
Een beheerder op welke het ingevolge de wet bepaalde, met uitzondering van de artikelen 3:74c, 4:37l tot en met 4:37m, 5:19a en 5:25c van de wet, niet van toepassing is op grond van artikel 1:13b van de wet, verstrekt de staten als bedoeld in bijlage 6 die op hem van toepassing zouden zijn indien de beheerder zou beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de wet, met uitzondering van de staten genoemd in onderdeel B van tabel 6.5 van die bijlage.
10.
Een bank of beleggingsonderneming in de zin van artikel 4 van de CRR, verstrekt tevens de staten met de frequenties en indieningstermijnen zoals bepaald door de technische uitvoeringsnorm inzake rapportages van de EBA;
11.
[Vervallen.]
12.
Een afwikkelonderneming als bedoeld in artikel 130, negende lid, van het Besluit verstrekt de staten zoals opgenomen in bijlage 14 aan DNB met de frequenties en binnen de termijnen, zoals vermeld in de bijlage 6 bij deze regeling.
1.
Een financiële onderneming waardeert de posten in de staten overeenkomstig de waarderingsmethoden die de financiële onderneming in haar jaarrekening toepast.
2.
De staten van een financiële onderneming met zetel in een staat die geen lidstaat is bevatten uitsluitend de gegevens die betrekking hebben op het bedrijf uitgeoefend vanuit het bijkantoor in Nederland, tenzij een ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 3:60, eerste lid, van de Wet.
3.
Het eerste lid is niet van toepassing op een verzekeraar als bedoeld in artikel 130, derde lid, van het Besluit.
1.
Een daartoe verplichte financiële onderneming dient geconsolideerde, waaronder gesubconsolideerde, staten in, in die gevallen waar dit uit de Wet , de CRR of hetgeen bij of krachtens de Wet of de CRR is vastgesteld, voortvloeit.
2.
Een financiële onderneming waardeert ten behoeve van de geconsolideerde, waaronder gesubconsolideerde, staten de actiefposten en de posten buiten de balansstelling overeenkomstig het toepasselijke kader voor financiële verslaggeving, tenzij uit de Wet , de CRR of hetgeen bij of krachtens de Wet of de CRR is vastgesteld, anders voortvloeit.
3.
Een financiële onderneming betrekt ten behoeve van geconsolideerde (waaronder gesubconsolideerde) staten uitsluitend die gerelateerde entiteiten die op grond van de Wet , de CRR of hetgeen bij of krachtens de Wet of de CRR is vastgesteld, in de reikwijdte van consolidatie opgenomen moeten worden.
4.
Een deelnemende verzekeraar, verzekeringsholding of een gemengde financiële holding verstrekt geconsolideerde staten zoals bepaald door de technische uitvoeringsnormen solvabiliteit II aan DNB met inachtneming van de indieningstermijnen zoals bedoeld in artikel 373 van de verordening solvabiliteit II.
Artikel 2:5
Een accountant betrekt bij zijn onderzoek, bedoeld in artikel 133, van het Besluit, de staten die zijn opgenomen in bijlage 7 bij deze regeling.
2:6
DNB kan bij besluit bepalen dat een bank voorts de staten zoals opgenomen in bijlage 11 bij deze regeling verstrekt aan DNB. DNB zal bij dat besluit bepalen met welke frequentie en binnen welke termijnen de staten zoals opgenomen in bijlage 11 worden verstrekt.
Artikel 3:2
Het model van de opgave, bedoeld in artikel 135, eerste lid, van het Besluit, in te dienen door een levensverzekeraar met zetel in een andere lidstaat, met betrekking tot de vanuit een bijkantoor in een staat die geen lidstaat is uit hoofde van het verrichten van diensten naar Nederland gesloten overeenkomsten van verzekering, wordt vastgesteld zoals het is opgenomen in bijlage 8 bij deze regeling.
Artikel 3:3
Het model van de opgave, bedoeld in artikel 135, eerste lid, van het Besluit, in te dienen door een levensverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is, met betrekking tot de vanuit een bijkantoor in Nederland uit hoofde van het verrichten van diensten naar een andere lidstaat gesloten overeenkomsten van verzekering, wordt vastgesteld zoals het is opgenomen in het onderdeel bijkantoren en vrije dienstverrichting levensverzekeraars van bijlage 1 bij deze regeling.
Artikel 3:5
De branchegroepen en het model van de opgave, bedoeld in artikel 135, tweede lid, van het Besluit, in te dienen door een schadeverzekeraar met zetel in een andere lidstaat, met betrekking tot de vanuit een bijkantoor in een staat die geen lidstaat is uit hoofde van het verrichten van diensten naar Nederland gesloten overeenkomsten van verzekering, worden vastgesteld zoals zij zijn opgenomen in bijlage 9 bij deze regeling.
Artikel 3:6
De branchegroepen en het model van de opgave, bedoeld in artikel 135, tweede lid, van het Besluit, in te dienen door een schadeverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is, met betrekking tot de vanuit een bijkantoor in Nederland uit hoofde van het verrichten van diensten naar een andere lidstaat gesloten overeenkomsten van verzekering, worden vastgesteld zoals zij zijn opgenomen in het onderdeel bijkantoren en vrije dienstverrichting schadeverzekeraars van bijlage 1 bij deze regeling.
Artikel 4:3
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit in werking treedt.
Artikel 4:4
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011.
De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 1 tot en met 5 en 11 tot en met 14, die ter inzage worden gelegd bij DNB.
De Nederlandsche Bank Directeur
Directeur
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Staten financiële ondernemingen
+ Hoofdstuk 3. Branchegroepen en opgave van gesloten verzekeringen
+ Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht