Let op. Deze wet is vervallen op 22 april 2010. U leest nu de tekst die gold op 21 april 2010.

Regeling verplichte aanlevering minimale dataset GGZ Zvw

Uitgebreide informatie
Regeling verplichte aanlevering minimale dataset GGZ Zvw
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
Gelet op artikel 62 juncto 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
Stelt de volgende regeling vast:
Artikel 1. Algemeen
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg leveren als bedoeld in de Zorgverzekeringswet .
Artikel 2. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
2.1 Zorgaanbieder:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling, voor zover deze ingevolge een beschikking van de NZa dient te declareren in DBC’s.
Waar in deze regeling wordt gesproken van zorgaanbieder wordt ingevolge artikel 62, eerste lid, Wmg, tevens gedoeld op degene die een administratie voert als bedoeld in artikel 44, van de Wmg.
Waar in deze regeling wordt gesproken van zorgaanbieder wordt ingevolge artikel 62, tweede lid, Wmg, tevens gedoeld op degene die ten behoeve van de zorgaanbieder gegevens verzamelt, bewaart en bewerkt, alsmede op de groep in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien zorgaanbieders daartoe behoren.
2.2 MDS (Minimale Dataset):
Dataset van gegevens als bedoeld in artikel 4 van deze regeling.
2.3 DBC:
De diagnosebehandelcombinatie (DBC) typeert het geheel van prestaties van de zorgaanbieder, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de zorgaanbieder consulteert.
2.4 DIS (DBC Informatiesysteem):
Onafhankelijke afdeling binnen Stichting DBC-Onderhoud, die diensten aanbiedt om aanlevering van de MDS mogelijk te maken, te weten verzameling, opslag en uitlevering van gegevens.
2.5 DBC-traject:
Een DBC duurt maximaal 365 dagen. Wanneer het zorgtraject van een DBC langer dan 365 dagen duurt of een andere fase of status in de behandeling aanbreekt (bijvoorbeeld langdurige periodieke controle), wordt dit vervolgtraject getypeerd met een zogenoemde vervolg-DBC.
Voor klinische DBC's geldt dat de bekostiging na 365 opnamedagen ten laste van de AWBZ komt. Derhalve is een DBC altijd gerelateerd aan een bepaalde periode binnen een zorgtraject, het zogenoemde DBC-traject.
Binnen deze periode wordt de DBC-dataset opgebouwd die gebruikt wordt voor de typering van de DBC als declarabel product.
2.6 DBC-prestatiecode:
De twaalfcijferige code, die het afgesloten en gevalideerde DBC-traject beschrijft. De code bestaat uit het samenstelsel van de codes van het zorgtype, de diagnoseclassificatie en de productgroepen voor verblijf en behandeling. De codes zijn omschreven in de ‘Regeling Declaratiebepalingen DBC GGZ’.
2.7 Geleverd zorgprofiel:
Lijst met alle per patiënt uitgevoerde en geregistreerde zorgactiviteiten zoals deze binnen een DBC-traject plaatsvinden. Ook zorgactiviteiten binnen het DBC-traject uitgevoerd door andere zorgaanbieders in het kader van onderlinge dienstverlening zijn onderdeel van het geleverde zorgprofiel van een DBC-traject.
2.8 Gedeclareerde prijs:
Prijs van het DBC-traject of overige cliëntgebonden productie zoals deze op de factuur staat welke is verstuurd aan de patiënt of diens zorgverzekeraar.
2.9 Circuit:
Het circuit geeft de doelgroep van de op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg aan, waaronder volwassenen, ouderen, kinderen en jeugd en verslavingszorg.
2.10 Cliëntgebonden productie:
Cliëntgebonden productie buiten de DBC-systematiek: De producten die geen deel uitmaken van het geleverde zorgprofiel van een DBC en apart worden gedeclareerd.
2.15 ZorgTTP:
ZorgTTP is een onafhankelijke organisatie werkzaam is als ‘Trusted Third Party’ op het gebied van zorg en welzijn. ZorgTTP verzorgt pseudonimsering van de MDS-gegevensstroom.
Artikel 3. Doel
De verstrekking van de in artikel 4 bedoelde MDS-gegevens door de in artikel 1 van deze regeling genoemde zorgaanbieders geschiedt ten behoeve van:
a. de uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot het onderhoud van de tot het DBC-systeem deeluitmakende prestatiebeschrijvingen en tarieven, teneinde de publieke belangen van de zorg te borgen. Hieronder medebegrepen de Wmg-taken op het gebied van tarifering en budgettering.
b. het verstrekken van informatie aan het Ministerie van VWS over de ontwikkeling van de bekostiging en financiering van de tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg.
c. het monitoren en analyseren van marktontwikkelingen en zo nodig ingrijpen op grond van wettelijke taken of de Minister van VWS adviseren nadere maatregelen te treffen in die deelsectoren van de tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg.
Artikel 4. Minimale dataset GGZ
De minimale dataset GGZ omvat de in de navolgende tabel vermelde gegevens over alle in een kalendermaand gedeclareerde prestaties.
Identificerende persoonsgegevens als bedoeld in artikel 60, tweede lid van de Wmg worden gepseudonimiseerd aangeleverd.
Identificatie zorgaanbieder Unieke identificatie zorgaanbieder (AGB-code) 1
Cliënt
Patiëntgegevens die gepseudonimiseerd worden
  Naam cliënt
  Geboortedatum
  Geslacht
  Postcode
  Burgerservicenummer
Unieke identificatie zorgverzekeraar (conform UZOVI-register)
 
Productie per cliënt
A. DBC-trajecten
DBC: Zorgtrajectnummer Begindatum zorgtraject Einddatum zorgtraject Circuit Zorgtype Zorgvraag (zorgverzwarende factoren) Volledig diagnoseprofiel (DSMIV) Behandeling Begindatum DBC-traject Einddatum DBC-traject Afsluitreden DBC Gedeclareerde prijs Verwijzer Wijkcode 2 zorglocatie Geleverd zorgprofiel binnen het DBC-traject: Activiteiten/producten Datum activiteiten/producten Beroep behandelaar
 
B. Cliëntgebonden productie buiten de DBC-systematiek: Beroep behandelaar Overige producten Datum overige producten
1.
Zorgaanbieders verstrekken eenmaal per maand elektronisch de MDS zoals genoemd in artikel 4. De levering hiervan vindt uiterlijk voor het einde van de opvolgende maand plaats.
2.
In afwijking van lid 1 van dit artikel kan een zorgaanbieder van wie de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan € 250.000 per jaar, danwel die jaarlijks gemiddeld minder dan 200 dbc’s registreert, op diens schriftelijke verzoek in de gelegenheid worden gesteld de electronische MDS eenmaal per kwartaal aan te leveren. De levering geschiedt in dat geval uiterlijk voor het eerste kwartaal op 30 april, voor het tweede kwartaal op 31 juli, voor het derde kwartaal op 31 oktober en voor het vierde kwartaal op 31 januari van het opvolgende jaar.
3.
In afwijking van lid 1 van dit artikel kan een zorgaanbieder van wie de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan € 70.000 per jaar, danwel die jaarlijks gemiddeld minder dan 50 dbc’s registreert, op diens schriftelijke verzoek in de gelegenheid worden gesteld de electronische MDS eenmaal per half jaar aan te leveren. De levering geschiedt in dat geval uiterlijk op 31 juli en 31 januari van het opvolgende jaar.
4.
Aanlevering vindt plaats aan DIS na pseudonimisering door gebruikmaking van de software van ZorgTTP. De gegevens worden aangeleverd aan DIS en worden vervolgens aan de NZa beschikbaar gesteld.
5.
Voor aanlevering aan DIS via ZorgTTP wordt gebruik gemaakt van de meest recente aanleverspecificatie met de daarin opgenomen technische vereisten. Deze aanleverspecificatie ligt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling bij de NZa ter inzage. Op verzoek van een belanghebbende wordt dit format toegezonden. Het format kan worden geraadpleegd op www.DISportal.nl.
6.
Mutaties en aanvullingen op de MDS-informatie van productie afgesloten in enig jaar (t) worden uiterlijk op 30 september 2009 van het daaropvolgende jaar (t+1) aangeleverd bij DIS als onderdeel van de reguliere maandelijkse gegevenslevering.
Artikel 6. Getrouwe aanlevering MDS
Door de feitelijke verstrekking verklaart de zorgaanbieder alle gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
1.
De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling verplichte aanlevering minimale dataset GGZ Zvw’.
2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
3.
Met de inwerkingtreding van deze Regeling wordt de Regeling GG/NR-100.044 ingetrokken.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit
voorzitter a.i.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Begripsbepalingen
Artikel 3. Doel
Artikel 4. Minimale dataset GGZ
Artikel 5. Maandelijkse aanlevering MDS
Artikel 6. Getrouwe aanlevering MDS
Artikel 7. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht