Regeling vertrouwelijke stukken
Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. vertrouwelijke stukken: aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden schriftelijke stukken of ander materiaal dat gegevens bevat, die na ontvangst een Kamerstuknummer worden toegekend en die door de afzender op enigerlei wijze zijn aangemerkt als zijnde vertrouwelijk;
b. Parlis: het Parlementair informatiesysteem;
c. embargo: door de afzender aangegeven vertrouwelijkheid met een beperkte tijdsduur;
1.
De Griffie registreert vertrouwelijke stukken in Parlis.
2.
In Parlis worden van een vertrouwelijk stuk de volgende gegevens geregistreerd:
a. de afzender;
b. de datum van ontvangst;
c. het onderwerp, tenzij het onderwerp tevens is aangemerkt als zijnde vertrouwelijk.
3.
Indien door de afzender is aangegeven dat op het stuk een embargo rust, wordt het einde van het embargo door de Griffie aangegeven op het stuk. Na afloop van het embargo doet de Voorzitter mededeling van de ontvangst van het stuk. De Griffie draagt vervolgens zorg voor de openbaarmaking van het stuk.
1.
Na registratie in Parlis worden in ieder geval de geregistreerde gegevens van een vertrouwelijk stuk gedrukt.
2.
Het vertrouwelijke stuk wordt vervolgens ter inzage gelegd bij het Centraal Informatie Punt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
3.
Vertrouwelijke stukken worden ter Griffie dan wel ter Centraal Informatie Punt bewaard in een afgesloten ruimte, waarvan de sleutel berust bij de Griffie dan wel het Centraal Informatie Punt.
1.
De volgende personen kunnen bij het Centraal Informatie Punt verzoeken om inzage in een vertrouwelijk stuk:
a. de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
b. de Griffier;
c. de plaatsvervangend griffiers;
d. de adjunct-griffiers;
e. het Hoofd van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven;
f. de inhoudelijk medewerkers van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven;
g. het Hoofd Griffie/Bureau Wetgeving;
h. de medewerkers van de Griffie.
2.
De personen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen e en f, hebben slechts inzage wanneer een commissie het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven verzocht heeft om onderzoek te doen naar het vertrouwelijke stuk.
3.
Het inzien van vertrouwelijke stukken vindt plaats op een door het Centraal Informatie Punt aangewezen plaats. Het meenemen van het vertrouwelijke stuk naar een andere plaats dan bedoeld in de vorige volzin is niet toegestaan.
4.
Het is niet toegestaan om op enigerlei wijze het vertrouwelijke stuk dan wel delen van het vertrouwelijke stuk te vermenigvuldigen.
5.
Het vierde lid is niet van toepassing in het geval de afzender van het vertrouwelijke stuk toestemming heeft gegeven voor de vermenigvuldiging van het vertrouwelijke stuk.
6.
Indien de afzender kopieën van het vertrouwelijke stuk voegt bij het vertrouwelijke stuk, draagt de Griffie zorg voor het verspreiden van deze kopieën onder de fracties. Het vierde lid is tevens op de kopieën van toepassing, tenzij de afzender van het vertrouwelijke stuk toestemming heeft gegeven voor de vermenigvuldiging.
7.
Na overleg tussen de plaatsvervangend griffier en de Griffie kan op verzoek van de afzender worden afgeweken van het eerste lid. Hiervan wordt mededeling gedaan bij het drukken van het vertrouwelijke stuk, bedoeld in artikel 2, eerste lid.
Artikel 5. Positie niet-beëdigde personen
Personen die niet op basis van een aanstelling werkzaam zijn bij de ambtelijke diensten van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ondertekenen voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden een verklaring, inhoudende dat zij bekend zijn met de inhoud van deze regeling en dat zij deze in acht zullen nemen.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op hetzelfde tijdstip waarop de wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verband met de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie Prinsjesdagstukken alsmede in verband met enige technische wijzigingen in werking treedt. (Kamerstukken II, 32391, nr. 2)
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Algemeen
+ Paragraaf 2. Vertrouwelijke stukken
+ Paragraaf 3. Positie niet-beëdigde personen
+ Paragraaf 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht