Regeling voorwaarden deelname examen keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen respectievelijk keurmeester zware aanhangwagens
De Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW),
Gelet op artikel 24, tweede lid, van de Erkenningsregeling APK;
Besluit:
1.
Voorwaarde voor deelname aan het examen keurmeester periodieke keuring zware (bedrijfs)voertuigen is het bezit van:
a. een resultatenlijst waarop is vermeld dat men geslaagd is voor het examen leerlingwezen voortgezette opleiding onderstellen bedrijfsautomobielen, die ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) is afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, of
b. het diploma Leerlingwezen voortgezette opleiding (Eerste Monteur) bedrijfsautomobielen, dat ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) is afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, of
c. een certificaat dat wordt afgegeven door de Stichting VAM (IBKI) na het met goed gevolg hebben afgelegd van de intredetoets zware (bedrijfs)voertuigen, of
d. het diploma eerste bedrijfsautotechnicus, afgegeven door het ROC, ingevolge de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), of
e. een EVC-rapport, afgegeven door een erkende EVC-aanbieder en gebaseerd op een proeve van bekwaamheid, dan wel een werkplekobservatie, waarin is vermeld dat de deelnemer een werk- en denkniveau heeft op niveau 3 bedrijfsautomobielen een werkgeversverklaring of getuigschrift overgelegt waaruit blijkt dat in de periode van 6 jaar, direct voorafgaande aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 4 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden en repareren van de voertuigen waarvoor het examen wordt aangevraagd, of
f. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring geldig voor deelname aan het examen keurmeester zware bedrijfsvoertuigen.
2.
Degene die in het bezit is van de in het eerste lid, onder a tot en met f genoemde resultatenlijst, diploma, certificaat, EVC-rapport of verklaring kan zich voor een aanvraag deelname aan het examen keurmeester periodieke keuring zware (bedrijfs)voertuigen rechtstreeks wenden tot de Stichting VAM (IBKI).
1.
Voorwaarde voor deelname aan het examen keurmeester periodieke keuring zware aanhangwagens is het bezit van:
a. een resultatenlijst waarop is vermeld dat men geslaagd is voor het examen leerlingwezen voortgezette opleiding onderstellen bedrijfsautomobielen, die ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) is afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, of
b. het diploma Leerlingwezen voortgezette opleiding (Eerste Monteur) bedrijfsautomobielen, dat ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) is afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, of
c. het diploma eerste bedrijfsautotechnicus, afgegeven door het ROC, ingevolge de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), of
d. een certificaat dat wordt afgegeven door de Stichting VAM (IBKI) na het met goed gevolg hebben afgelegd van de intredetoets zware (bedrijfs)voertuigen, of
e. een certificaat dat wordt afgegeven door de Stichting VAM (IBKI) na het met goed gevolg hebben afgelegd van de intredetoets zware aanhangwagens, of
f. een EVC-rapport, afgegeven door een erkende EVC-aanbieder en gebaseerd op een proeve van bekwaamheid, dan wel een werkplekobservatie, waarin is vermeld dat de deelnemer een werk- en denkniveau heeft op niveau 3 bedrijfsautomobielen, of
g. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring geldig voor deelname aan het examen keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen, of
h. een door Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring geldig voor deelname aan het examen keurmeester zware aanhangwagens.
2.
Degene die in het bezit is van de in het eerste lid, onder a tot en met f, genoemde resultatenlijst, diploma, certificaat, EVC rapport of verklaring kan zich voor een aanvraag deelname aan het examen keurmeester periodieke keuring zware aanhangwagens rechtstreeks wenden tot het IBKI.
1.
De in artikel 1, eerste lid, onder g, genoemde verklaring worden slechts afgegeven indien de aanvrager blijk heeft gegeven van voldoende theoretische en praktische kennis.
2.
Degene die een verklaring aanvraagt geeft blijk van theoretische kennis door het overleggen van één van de navolgende diploma’s:
a. diploma middelbaar bedrijfstechnicus voor de motorvoertuigenbranche, afgegeven door de Stichting Beroepsopleiding VAM, of
b. diploma A of B van het Instituut voor de Autohandel B.V., of
c. diploma HTS werktuigbouwkunde, of
d. diploma MTS werktuigbouwkunde, of
e. diploma keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen of de daarbij behorende bevoegdheidspas die door het verstrijken van de tijd hun geldigheid hebben verloren, of
f. een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan één van de in dit artikel onder a tot en met e of g tot en met i genoemde diploma’s, of
g. diploma HTS autotechniek, of
h. diploma MTS autotechniek, of
i. diploma commercieel bedrijfsleider /ondernemer kleinbedrijf (niveau 4), met differentiatie Bedrijfsautotechniek.
3.
Indien een diploma wordt overgelegd zoals genoemd in artikel 3, tweede lid, onder a tot en met f, wordt tevens een werkgeversverklaring of getuigschrift overgelegd waaruit blijkt dat in de periode van 10 jaar, direct voorafgaande aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 4 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden en repareren van zware (bedrijfs)voertuigen.
4.
Indien een diploma wordt overgelegd zoals genoemd in artikel 3, tweede lid, onder g tot en met i, wordt tevens een werkgeversverklaring of getuigschrift overgelegd waaruit blijkt dat in de periode van 10 jaar, direct voorafgaande aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 2 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden en repareren van zware (bedrijfs)voertuigen.
1.
De in artikel 2, eerste lid, onder h, genoemde verklaring wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk heeft gegeven van voldoende theoretische en praktische kennis.
2.
Degene die een verklaring aanvraagt geeft blijk van theoretische kennis door het overleggen van één van de navolgende diploma’s:
a. diploma middelbaar bedrijfstechnicus voor de motorvoertuigenbranche, afgegeven door de Stichting Beroepsopleiding VAM, of
b. diploma A of B van het Instituut voor de Autohandel B.V., of
c. diploma HTS werktuigbouwkunde, of
d. diploma MTS werktuigbouwkunde, of
e. diploma keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen of de daarbij behorende bevoegdheidspas die door het verstrijken van de tijd hun geldigheid hebben verloren, of
f. een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan één van de in dit artikel onder a tot en met e, of g tot en met i genoemde diploma’s, of
g. diploma HTS autotechniek, of
h. diploma MTS autotechniek, of
i. diploma commercieel bedrijfsleider/ondernemer kleinbedrijf (niveau 4), met differentiatie Bedrijfsautotechniek.
3.
Indien een diploma wordt overgelegd zoals genoemd in artikel 4, tweede lid, onder a tot en met f, wordt tevens een werkgeversverklaring of getuigschrift overgelegd waaruit blijkt dat in de periode van 10 jaar, direct voorafgaande aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 4 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden en repareren van zware (bedrijfs)voertuigen of zware aanhangwagens.
4.
Indien een diploma wordt overgelegd zoals genoemd in artikel 4, tweede lid, onder g tot en met i, wordt tevens een werkgeversverklaring of getuigschrift overgelegd waaruit blijkt dat in de periode van 10 jaar, direct voorafgaande aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 2 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden en repareren van zware (bedrijfs)voertuigen of zware aanhangwagens.
1.
Onder de in artikel 3, derde en vierde lid, en artikel 4, derde en vierde lid, genoemde praktijkervaring wordt niet verstaan de tijd die de aanvrager werkt tijdens:
a. de avonduren, of
b. vakantieperiodes, of
c. een (dag)opleiding.
2.
Relevante stageperiodes worden meegerekend voor de genoemde praktijkervaring, indien de aanvrager een stageverklaring overlegt.
1.
De in artikel 1, eerste lid, onder f, en artikel 2, eerste lid, onder h, genoemde verklaring wordt ingediend volgens een door de Directie van de Dienst Wegverkeer vastgesteld aanvraagformulier ingediend bij de Dienst Wegverkeer.
2.
De in artikel 1, eerste lid, onder f, en artikel 2, eerste lid onder h, genoemde verklaring wordt op aanvraag en tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde tarief verleend aan de aanvrager die aan de in deze regeling genoemde eisen voldoet.
1.
De bekendmaking vaststelling voorwaarden deelname examen keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen respectievelijk keurmeester zware aanhangwagens van 15 februari 2005 , Stcrt. 2005, nr. 38 wordt ingetrokken.
2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zijn wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2008.
De
Directie van de Dienst Wegverkeer, Algemeen Directeur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht