Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. privatiseringsoperatie: een operatie die ten doel heeft werkzaamheden van de rijksoverheid uit te besteden of over te dragen aan een bestaande of voor dat doel opgerichte privaatrechtelijke organisatie;
c. privaatrechtelijke organisatie: de privaatrechtelijke organisatie die de werkzaamheden uitvoert die in het kader van een privatiseringsoperatie door de rijksoverheid zijn uitbesteed of overgedragen;
d. privatiseringsontslag: het ontslag uit een overheidsbetrekking in het kader van een privatiseringsoperatie;
e. ontslag als werknemer: het ontslag uit de betrekking bij de privaatrechtelijke organisatie;
f. betrokkene:
1. de betrokkene in de zin van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 aan wie een privatiseringsontslag is verleend en die onmiddellijk aansluitend aan dat ontslag in dienst is getreden van de privaatrechtelijke organisatie;
2. de betrokkene in de zin van de Uitkeringsregeling 1966 aan wie een privatiseringsontslag is verleend en die onmiddellijk aansluitend aan dat ontslag in dienst is getreden van de privaatrechtelijke organisatie;
3. degene die recht heeft op een uitkering ingevolge de Tijdelijke regeling WWV-vervangende uitkering;
g. wachtgeld: wachtgeld ingevolge het Rijkswachtgeldbesluit 1959 ;
h. uitkering: uitkering ingevolge de Uitkeringsregeling 1966 ;
i. Stichting Pensioenfonds ABP: de Stichting Pensioenfonds ABP, bedoeld in artikel 6 van de Wet privatisering ABP;
j. pensioenreglement: het pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen
+ Hoofdstuk II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken