1.
Voor zover nodig in afwijking van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkeringsregeling 1966 gelden voor de betrokkene op wie artikel 3 van toepassing is de bepalingen in dit artikel.
2.
Onder ontslag, bedoeld in artikel 8 van het Rijkswachtgeldbesluit 1959en artikel 9 van de Uitkeringsregeling 1966wordt verstaan het ontslag als werknemer.
3.
Van de inkomsten waarop de betrokkene in verband met het ontslag als werknemer of in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid uit anderen hoofde aanspraak heeft, wordt een bedrag ten hoogste gelijk aan 70% van de bezoldiging op het bedrag van het wachtgeld of de uitkering in mindering gebracht, met dien verstande dat de inkomsten in verband met arbeidsongeschiktheid en het wachtgeld, de uitkering of de WWV-vervangende uitkering, tezamen niet minder zullen bedragen dan 70% van de bezoldiging. Onder bezoldiging wordt verstaan de ten aanzien van de betrokkene vastgestelde bezoldiging in de zin van de in het eerste lid genoemde ontslaguitkeringsregelingen.
4.
Onder aanspraak op doorbetaling van de laatstelijk genoten bezoldiging uit hoofde van ziekte, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en artikel 16, eerste lid, van de Uitkeringsregeling 1966 wordt mede verstaan de uitkering ingevolge de Ziektewet en de uitkering ingevolge de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen , waarop de betrokkene uit hoofde van zijn betrekking bij de geprivatiseerde organisatie aanspraak heeft.
5.
Het vierde lid is niet van toepassing indien de uitkeringen als in dat lid bedoeld minder bedragen dan 70% van de desbetreffende uitkeringsgrondslag. Alsdan is de wijze van vermindering als bedoeld in het derde lid van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen
+ Hoofdstuk II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken