Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2006.

Registratieverordening Bosschap 2002

Uitgebreide informatie
Verordening van het Bosschap tot registratie van de Bosbouwondernemingen
Het bestuur van het Bosschap, gelet op artikel 93 en 100 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 9, lid 1, a, b en c en artikel 11 van de Instellingsverordening Bosschap, besluit vast te stellen de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
I beboste oppervlakte:
a. terreinen tot bos beplant en/of bezaaid;
b. (kaal)kapvlakte(n) ten aanzien waarvan een publiekrechtelijke herplantplicht bestaat;
c. hakhout (tenzij dit zich bevindt op een wal, smaller dan drie meter);
d. kwekerijen voor bosplantsoen, uitgezonderd handelskwekerijen.
II rijbeplanting(en):
beplanting(en), zich bevindende langs perceelsgrenzen, wegen en dijken en bestaande uit de boomsoorten populier (behalve Italiaanse populier en knotpopulier), wilg (behalve knotwilg) en uit overige boomsoorten.
Onder overige boomsoorten worden uitsluitend verstaan inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk.
III bosbouwonderneming:
a. elke onderneming, waarin de bosbouw wordt uitgeoefend;
b. elke onderneming, waarin de houtteelt wordt uitgeoefend;
c. elke onderneming, die tegen betaling werkzaamheden verricht in bossen of andere houtopstanden, welke bedrijfsmatig in ondernemingen waarin de bosbouw en/of de houtteelt wordt uitgeoefend, plegen te worden verricht.
1.
Alle bosbouwondernemingen worden geregistreerd.
2.
Bosbouwondernemingen als bedoeld in artikel 1 onder III a en b waarvan:
a. de beboste oppervlakte minder dan 5 ha bedraagt;
b. het aantal bomen in rijbeplanting(en) minder dan 1.000 is;
c. de beboste oppervlakte en de rijbeplanting(en), omgerekend in beboste oppervlakte overeenkomstig het bepaalde in lid 3 tezamen minder dan 5 ha bedragen; worden niet geregistreerd, dan ingevolge een daartoe door het bestuur genomen besluit dat wordt bekend gemaakt in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.
3.
Voor berekening van het bepaalde onder c van het tweede lid worden rijbeplantingen omgerekend in beboste oppervlakte, met dien verstande dat 200 bomen geacht worden gelijk te zijn aan 1 ha beboste oppervlakte. Elk aantal bomen dat minder dan 200 bedraagt, wordt geacht gelijk te zijn aan een evenredig gedeelte van 1 ha.
4.
Bosbouwondernemingen, als bedoeld in artikel 1 onder III c, waarvan de jaarlijkse omzet uit werkzaamheden in bossen of andere houtopstanden minder dan € 11.345,- bedraagt, worden niet geregistreerd, dan ingevolge een daartoe door het bestuur genomen besluit, dat wordt bekend gemaakt in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
De registratie van bosbouwondernemingen als bedoeld in artikel 1 onder III a en b geschiedt aan de hand van een aangifte door middel van een “Aangifteformuliervoor registratie van ondernemingen waarin de bosbouw en/of de houtteelt wordt uitgeoefend”, zoals dat als bijlage bij deze verordening is vastgesteld.
2.
De registratie van wijzigingen in de toestand van een reeds geregistreerde onderneming waarin de bosbouw en/of de houtteelt wordt uitgeoefend, zoals bedoeld in artikel 4 tweede lid onder 1 geschiedt aan de hand van een "Formulier voor wijzigingen in de aangifte voor registratie van ondernemingen waarin de bosbouw en/of de houtteelt wordt uitgeoefend" zoals dat als bijlage bij deze verordening is vastgesteld.
3.
De registratie van bosbouwondernemingen als bedoeld in artikel 1 onder III c geschiedt aan de hand van een "Aangifteformulier voor registratie van bosbouwambachtondernemingen", zoals dat als bijlage bij deze verordening is vastgesteld.
4.
De ter nakoming van deze verordening benodigde formulieren, als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid zijn kosteloos verkrijgbaar bij het secretariaat van het Bosschap.
I.
Degene die op 1 januari van enig jaar een onderneming drijft waarin de bosbouw en/of houtteelt wordt uitgeoefend, welke krachtens artikel 2 voor registratie in aanmerking komt, is verplicht: -
door indiening bij het secretariaat van het Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens hem ondertekend formulier als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aangifte voor registratie te doen naar de toestand op genoemde datum en wel vóór 1 maart van datzelfde jaar, tenzij van zijnentwege reeds een juiste aangifte voor registratie van de onderneming is gedaan onder bijvoeging van (een) terreinkaart(en) als bedoeld in artikel 5.
2.
Degene die een onderneming drijft waarin de bosbouw en/of de houtteelt wordt uitgeoefend, waarvoor reeds krachtens de Registratieverordening Bosschap d.d. 3 december 1954 of krachtens de Registratieverordening Bosschap 1957 d.d. 16 oktober 1957 of krachtens de Registratieverordening Bosschap 1998 d.d. 4 december 1997, dan wel krachtens deze verordening van zijnentwege een juiste aangifte voor registratie is gedaan onder bijvoeging van (een) terreinkaart(en) als bedoeld in artikel 5 is verplicht:
I door indiening bij het secretariaat van het Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens hem ondertekend formulier als bedoeld in artikel 3, tweede lid, binnen 3 maanden na ingang van de wijziging ter kennis te brengen elke wijziging in:
a. de tenaamstelling van de ondernemer;
b. adres en woonplaats of plaats van vestiging van de ondernemer;
c. de beboste oppervlakte;
d. het aantal bomen in rijbeplanting(en) met vermelding van de datum waarop de wijziging is ingegaan en in geval van overdracht, tevens van de naam en het adres van de verkrijger(s), met dien verstande, dat wijzigingen als bedoeld onder c en d moeten worden aangegeven binnen 3 maanden na het tijdstip, waarop zij in totaal een halve hectare of meer respectievelijk 1 00 bomen of meer bedragen.
II. bij de opheffing of volledige overdracht van de onderneming hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het secretariaat van het Bosschap met vermelding van de datum van de opheffing of de overdracht en in het laatste geval tevens van de naam en het adres van de verkrijger(s).
3.
Degene die op 1 januari van enig jaar een bosbouwonderneming als bedoeld in artikel 1 onder III c drijft, welke krachtens artikel 2 voor registratie in aanmerking komt is verplicht: -
door indiening bij het secretariaat van het Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens hem ondertekend formulier als bedoeld in artikel 3, derde lid, aangifte voor registratie te doen naar de toestand op genoemde datum en wel vóór 1 maart van datzelfde jaar.
4.
Degene die een bosbouwonderneming drijft als bedoeld in artikel 1 onder III c, waarvoor krachtens deze verordening van zijnentwege een juiste aangifte voor registratie is gedaan, is verplicht bij de opheffing of volledige overdracht van de onderneming hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het secretariaat van het Bosschap met vermelding van de datum van de opheffing of de overdracht en in het laatste geval tevens van de naam en het adres van de verkrijger(s).
Artikel 5
Degene die aangifte doet overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 eerste en tweede lid, is verplicht voorzover de wijziging beboste oppervlakte(n) en/of rijbeplanting(en) betreft bij de aangifte (een) terreinkaart(en) te voegen, waarop duidelijk de ligging van de tot de bosbouwonderneming behorende beboste oppervlakte(n) en/of rijbeplanting(en) ten opzichte van naastgelegen stad of dorp is aangegeven.
Artikel 6
Het bestuur kan, indien naar zijn oordeel daartoe aanleiding bestaat, op verzoek van degene die een bosbouwonderneming als bedoeld in artikel 1 onder III a en b drijft, toestaan dat de wijze van aangifte voor registratie van het aantal bomen in rijbeplanting overeenkomstig de voorschriften van artikel 4 eerste en tweede lid, en artikel 12 juncto artikel 3 eerste en tweede lid, door een andere telkens door het bestuur vast te stellen wijze van aangifte wordt vervangen. Daarbij kan het bestuur tevens ontheffing verlenen van de verplichting tot het inzenden van terreinkaarten, als bedoeld in artikel 5.
1.
Bosbouwondernemingen als bedoeld in artikel 1, onder III a en b met beboste oppervlakte worden aangegeven in hectaren en aren.
2.
Voor de berekening van het aantal hectaren beboste oppervlakte worden wegen en/of brandstroken, voorzover deze niet breder zijn dan zes meter, tot de beboste oppervlakte gerekend, indien de wegen en/of brandstroken tot dezelfde bosbouwonderneming behoren.
3.
Voor de berekening van het aantal hectaren beboste oppervlakte worden rijbeplanting(en) langs wegen en/of brandstroken voorzover deze breder zijn dan zes meter en lopen binnen of langs een beboste oppervlakte, tot die beboste oppervlakte gerekend, indien de rijbeplanting(en) tot dezelfde bosbouwonderneming behoort (behoren).
4.
Bosbouwondernemingen met rijbeplantingen worden aangegeven naar het in die rijbeplanting(en) voorkomende aantal bomen, gescheiden in populieren en/of wilgen enerzijds en/of overigeboomsoorten anderzijds, behoudens het bepaalde in het vierde lid van dit artikel.
Artikel 8
Degene die een bosbouwonderneming drijft, is verplicht binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek alle door of namens de secretaris in verband met de uitvoering van deze verordening gevraagde inlichtingen te verschaffen.
1.
De ingevolge deze verordening verkregen gegevens betreffende een ondernemer en een bosbouwonderneming mogen uitsluitend worden gebruikt ter vervulling van de taak van het bedrijfschap.
2.
Tot de in het vorige lid bedoelde gegevens hebben uitsluitend toegang:
a. de secretaris van het bedrijfschap;
b. de door deze aangewezen overige leden van het personeel van het secretariaat;
c. ten behoeve van de controle op de inkomsten en uitgaven van het bedrijfschap, leden van het personeel van een door het bestuur van het bedrijfschap aangewezen accountantskantoor, dat lid is van een organisatie welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt;
d. personen die belast zijn met de verwerking van de bedoelde gegevens, mits deze zijn onderworpen aan een bij of krachtens de wet opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.
De door het bestuur van het bedrijfschap aan te wijzen gegevens, verstrekt krachtens deze verordening, mogen, voorzover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, in door hetzelfde aan te wijzen gevallen, waarin dit naar zijn oordeel in het belang is van de bedrijfsgenoten, worden bekend gemaakt aan anderen dan de in het vorige lid bedoelde personen, mits deze zijn onderworpen aan een bij of krachtens de wet opgelegde verplichting tot geheimhouding.
Artikel 10
Het bestuur draagt er zorg voor, dat aan hem uit te brengen accountantsrapporten zodanig worden ingericht, dat daaruit niets blijkt van zaken en bedrijfsgeheimen van ondernemers of andere vertrouwelijke gegevens over bosbouwondernemingen of daarin werkzame personen.
Artikel 11
Overtredingen van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 8 zijn strafbare feiten.
Artikel 12
Deze verordening kan worden aangehaald als "Registratieverordening Bosschap 2002”.
Artikel 13
De “Registratieverordening 1998” d.d. 4 december 1997 wordt ingetrokken.
Artikel 14
Deze verordening treedt in werking na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zeist, 27 juni 2002
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht