Let op. Deze wet is vervallen op 21 november 2010. U leest nu de tekst die gold op 20 november 2010.

Registratieverordening Bosschap 2009

Uitgebreide informatie
Verordening van het Bosschap van 17 september 2009 houdende regels ter zake van de registratie en verwerking van gegevens van ondernemingen (Registratieverordening Bosschap 2009)
Het bestuur van het Bosschap;
Gelet op artikel 93, tweede lid, onderdeel a van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
1. onderneming:
onderneming waarvoor het Bosschap is ingesteld:
a. onderneming waarin de bosbouw, het bosbeheer, het natuurbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend;
b. bosbouwambachtonderneming as bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Instellingsbesluit Bosschap;
2. ondernemer:
een natuurlijke of rechtspersoon, of personen, die een onderneming drijft dan wel gezamenlijk een onderneming drijven of gedurende enige tijd heeft dan wel hebben gedreven;
3. werknemer: werknemer bij een onderneming waarvoor het Bosschap is ingesteld;
4. bosgrond: een oppervlakte grond, gelegen buiten de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1, vijfde lid van de Boswet, van meer dan 10 are met daarop een boom, bomen, boomvormers, struwelen of hakhout die een zelfstandige eenheid vormt, alsmede een rijbeplanting die, gerekend over het totaal aantal rijen, 21 bomen of meer omvat. Wegen en brandstroken waarvan de verharding smaller is dan 6 meter alsmede grond waarop een herplantplicht rust uit hoofde van de Boswet worden tot bosgrond gerekend. Kerstbomen tot 20 jaar, handelskwekerijen, bomen op erven en tuinen en boomgaarden zijn geen bosgrond;
5. natuurterrein: grond en water dat is aan te merken als natuurterrein als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub d Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 of dat is gelegen in gebieden welke zijn aangewezen op grond van artikel 10 lid 1, artikel 10a lid 1 of artikel 27 lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998, met uitzondering van bosgrond, landbouwgrond in agrarisch gebruik en water van aanzienlijke omvang;
6. omzet boswerk: het totaalbedrag exclusief btw dat door een bosbouwambachtonderneming in een kalenderjaar in rekening is gebracht wegens uitvoering van werkzaamheden en andere dienstverlening, de bijlevering van materialen inbegrepen, op bosgronden in nederland. Genoemd totaalbedrag wordt verhoogd met een bedrag dat wordt verkregen door het aantal m3 verkregen of gekocht hout, op stem of in het bos liggend, te vermenigvuldigen met een jaarlijks door het bestuur vast te stellen vergoeding, in het geval de ondernemer de aan dit hout verrichte werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd;
7. voorzitter: de voorzitter van het Bosschap;
8. bestuur: het bestuur van het Bosschap;
9. secretaris: de secretaris van het Bosschap.
1.
Van de ondernemingen en ondernemers worden gegevens verwerkt.
2.
De verwerking van gegevens strekt tot een efficiënte uitvoering van de aan het Bosschap opgedragen taak.
3.
Het bestuur is verantwoordelijk in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens .
1.
In een register worden opgenomen gegevens over de ondernemingen en de ondernemers. Tevens worden administratieve gegevens opgenomen.
2.
De gegevens over de onderneming, ondernemer betreffen:
a. de datum van aanvang
b. de naam, rechtsvorm en het correspondentieadres;
c. de naam en het geslacht van de contactpersoon en diens correspondentieadres;
d. de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
e. overige voor communicatie benodigde gegevens;
f. gegevens over aantal, leeftijd en opleiding van werknemers en over de van toepassing zijnde cao;
g. gegevens over de loonsom.
h. de giro- of bankrekening;
i. het lidmaatschap en het bijbehorende lidmaatschapsnummer van privaatrechtelijke organisaties;
j. de contributie betaald aan genoemde privaatrechtelijke organisaties.
3.
In aanvulling op het tweede lid betreffen de gegevens over de onderneming als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a de totale oppervlakte bosgrond of natuurterrein, onderverdeeld naar ligging per gemeente en voor zover mogelijk benoemd in lokale complexnamen of kadastrale perceelskenmerken.
4.
In aanvulling op het tweede lid betreffen de gegevens over de bosbouwambachtonderneming:
a. de omzet aan boswerk;
b. vakgebieden en werkzaamheden;
c. ErBo erkenning;
5.
De administratieve gegevens betreffen gegevens over:
a. de status van de lijst van gegevens;
b. debiteurnummer;
c. factuurreferentienummer;
d. opgelegde en nog op te leggen heffingen.
6.
De secretaris verwerkt de gegevens in het register.
1.
De gegevens over de onderneming en de ondernemer als bedoeld in artikel 3, tweede tot en met vijfde lid, worden ontleend aan:
a. de opgave van de ondernemer;
b. het handelsregister, als bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;
c. het kadaster als bedoeld in de Kadasterwet ;
d. gegevens van het internet;
e. gegevensverzamelingen van de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
f. opgave van privaatrechtelijke organisaties over lidmaatschap, lidmaatschapsnummer, oppervlakte bosgrond en natuurterrein en betaalde contributie;
g. een door het Bosschap ingesteld onderzoek;
h. een combinatie van de in de onderdelen a tot en met g genoemde bronnen.
1.
De ondernemer verstrekt binnen twee maanden na de aanvang van zijn onderneming de gegevens als bedoeld in artikel 3, tweede, derde en vierde lid.
2.
Indien het een onderneming betreft als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, verstrekt de ondernemer in aanvulling op het eerste lid binnen twee maanden na wijziging van de oppervlakte bosgrond of natuurterrein gegevens over de juiste hoeveelheid bosgrond of natuurterrein, onder overlegging van schriftelijke bewijsstukken.
3.
Indien het een bosbouwambachtonderneming betreft, verstrekt de ondernemer in aanvulling op het eerste lid vóór de eerste september van het jaar volgend op de aanvang van zijn onderneming de omzet boswerk over het afgelopen kalenderjaar.
4.
De ondernemer verstrekt de in de voorgaande leden gevraagde gegevens met gebruikmaking van daartoe bestemde formulieren.
5.
De voorzitter stelt de formulieren als bedoeld in het vierde lid vast. Onder formulieren worden ook webformulieren of anderszins digitale opgave van gegevens verstaan.
6.
De formulieren als bedoeld in het vierde lid zijn verkrijgbaar via www.bosschap.nl of bij het secretariaat van het Bosschap.
1.
Een onderneming als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, waarvan de oppervlakte bosgrond of natuurterrein tezamen minder dan 5 hectare bedraagt, wordt niet geregistreerd.
2.
Een bosbouwambachtonderneming, waarvan de jaarlijkse omzet boswerk minder dan € 11.345 bedraagt, wordt niet geregistreerd.
1.
Op het moment van vastlegging van de gegevens over een onderneming of ondernemer in het register of op het moment dat de gegevens over een reeds geregistreerde onderneming of ondernemer zijn gewijzigd, informeert de voorzitter de ondernemer hierover.
2.
Indien hetgeen is vastgelegd afwijkt van de opgave van de ondernemer deelt de voorzitter dit schriftelijk aan de ondernemer mede.
1.
De gegevens van een onderneming als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a worden doorgehaald per datum opgave door de ondernemer indien en zodra uit deze opgave en uit overlegging van bewijsstukken genoegzaam blijkt dat de oppervlakte bosgrond of natuurterrein gezamenlijk minder is geworden dan 5 hectare.
2.
De gegevens van een bosbouwambachtonderneming worden doorgehaald nadat drie achtereenvolgende jaren uit opgave van de ondernemer is gebleken dat zijn omzet boswerk onder de € 11.345 ligt, of direct nadat de ondernemer van de bosbouwambachtonderneming schriftelijk heeft meegedeeld de bedrijfsuitoefening te hebben gestaakt, onder overlegging van een bewijs van uitschrijving uit het handelsregister als bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007.
3.
Niet doorgehaald worden de gegevens van ondernemingen en ondernemers waar het Bosschap nog een vordering op heeft.
4.
De voorzitter stelt de ondernemer schriftelijk in kennis van de doorhaling van zijn gegevens.
Artikel 9
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze verordening en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze verordening de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
Artikel 10
De voorzitter bepaalt welke personen toegang hebben tot welke gegevens.
Artikel 11
Het op grond van de Registratieverordening Bosschap gehouden register wordt geacht op grond van deze verordening te zijn ingesteld.
Artikel 12
De Registratieverordening Bosschap 2006 wordt ingetrokken.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die der afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als Registratieverordening Bosschap 2009.
Driebergen, 17 september 2009
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Bepalingen inzake registratie / verwerking van gegevens
+ § 3. Bepalingen inzake inzage / geheimhouding / verstrekking van gegevens
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht