Toelichting op artikel 4
Wat de inspanningsverplichting betreft, heeft het Participatiefonds aansluiting gezocht bij de instrumenten die het bevoegd gezag conform de CAO-PO ter beschikking staan. Het Participatiefonds heeft de inspanningsverplichting in de categorieën I, II, III en IV ondergebracht.
Middels een opgave van de activiteiten welke zijn genoemd in de categorieën I en II maakt het bevoegd gezag inzichtelijk dat er personeelsbeleid is gevoerd.
Indien het bevoegd gezag ondanks het voeren van een op het voorkomen van ontslag gericht personeelsbeleid moet overgaan tot ontslag, geeft het aan op welke wijze getracht is betrokkene binnen het gezagsbereik te herplaatsen (categorie III). Indien herplaatsing binnen het bevoegd gezag niet aan de orde kan zijn of mogelijk is, geeft het bevoegd gezag tevens aan op welke wijze getracht is voor betrokkene een werkkring bij een ander bestuur of buiten het onderwijs te vinden (categorie IV). Ter invulling van de inspanningsverplichting worden de categorieën ook in deze volgorde doorlopen.
Bij categorie III kunnen onder andere de volgende voorbeelden van activiteiten worden genoemd:
4.5 Onredelijkheid of onvoldoende onderbouwing
Het vergoedingsverzoek wordt afgewezen indien er sprake is van kennelijke onredelijkheid in het standpunt van het bevoegd gezag, onverminderd het gestelde in artikel 3.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepaling
Toelichting op artikel 12
Artikel 2. Verplichting tot betaling van premie
Toelichting op artikel 2
Artikel 3. Het vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 3
Artikel 4. Toetsing
Toelichting op artikel 4
Artikel 5. Personele bezetting
Toelichting op artikel 5
Artikel 6. Toewijzen/afwijzen vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 6
Artikel 7. Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij ontslagbeleid
Toelichting op artikel 7
Artikel 7A. Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij werkgelegenheidsbeleid
Toelichting op artikel 7a
Artikel 7B. Ontslag wegens reorganisatie
Toelichting op artikel 7b
Artikel 8. Ontslag vanwege kwalitatieve fricties
Toelichting op artikel 8
Artikel 9. Overige ontslaggronden
Toelichting op artikel 9a
Artikel 10
Artikel 11. Schoonmaakpersoneel/personeel Centrale Dienst
Toelichting op artikel 11
Artikel 12–13. Vormvoorschriften
Toelichting op artikel 12–13
artikel 12. Vormvoorschriften
artikel 13
Artikel 14–15. Nieuwe feiten en omstandigheden/Medewerking controle
Toelichting op artikel 14
Toelichting op artikel 15
artikel 14. Nieuwe feiten en omstandigheden
artikel 15. Medewerking controle
Artikel 16–25. Zelfstandig wachtgeldbeleid
Toelichting op artikel 16 t/m 25
Artikel 26–33. Slotbepalingen
Toelichting op artikel 26–33
artikel 26
artikel 27. Toelichting en bestuursvoorschriften
artikel 28. Wijziging of afwijking van het reglement
artikel 29. Onvoorziene omstandigheden
artikel 30. Wijziging voorgaand reglement
artikel 31. Citeertitel
artikel 32. Inwerkingtreding
artikel 33. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht