1.
De werkgever heeft de reden voor ontslag aan de werknemer meegedeeld.
2.
De werkgever legt daartoe over het ontslagbesluit.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Paragraaf 1.1. Begripsbepalingen
Hoofdstuk 2. Premie
Paragraaf 2.1. verplichting tot betaling van premie
Artikel 2:1. Doel van de premie
Paragraaf 2.2. Restitutie van premie aan regionale transfercentra (onder voorbehoud van goedkeuring van het sectorplan door SZW)
Artikel 2:2. Premierestitutie bij subsidie samenwerkende werkgevers
Hoofdstuk 3. Vergoedingsverzoeken
Paragraaf 3.1. Vergoedingsverzoeken
Artikel 3:1. Vergoedingsverzoek
Artikel 3:2. Wijze van indiening vergoedingsverzoek
Artikel 3:3. Vereisten vergoedingsverzoek
Artikel 3:4. Onvolledig vergoedingsverzoek
Artikel 3:5. Grond voor toewijzing vergoedingsverzoek
Artikel 3:6. Gronden voor afwijzing vergoedingsverzoek
Artikel 3:7. Beslistermijn
Paragraaf 3.2. Uitkeringskosten
Artikel 3:8. Uitnodiging tot verstrekken inlichtingen
Artikel 3:9. Indieningstermijn inlichtingen
Artikel 3:10. Te late indiening inlichtingen
Artikel 3:11. Verschoonbare termijnoverschrijding
Artikel 3:12. Wijze van verstrekken van inlichtingen
Artikel 3:13. Werkgever heeft reeds vergoedingsverzoek gedaan
Artikel 3:14. Werkgever wenst dat de uitkeringskosten ten laste van Participatiefonds komen
Artikel 3:15. Werkgever wenst niet dat de uitkeringskosten ten laste van Participatiefonds komen
Artikel 3:16. Gemoedsbezwaarden
Artikel 3:17. Zelfstandig wachtgeldbeleid
Paragraaf 3.3. Rechtsmiddelen tegen ontslagbesluit
Artikel 3:18. Mededeling bezwaar tegen ontslagbesluit en opschorting beslistermijn
Paragraaf 3.4. intrekking of wijziging van de beschikking
Artikel 3:19. Gronden voor intrekking en wijziging
Paragraaf 3.5. toets re-integratieactiviteiten voorafgaand aan ontslag
Artikel 3:20. Verzoek voorafgaande toets re-integratieactiviteiten
Paragraaf 3.6. medewerking controle
Artikel 3:21. Medewerking rechtmatigheidscontroles
Paragraaf 3.7. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Artikel 3:22. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Hoofdstuk 4. Beeindigingsgronden bijzonder onderwijs
Paragraaf 4.1. Persoonsgebonden beëindigingsgronden bij een vast dienstverband
Artikel 4:1. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging van het dienstverband door opzegging (artikel 3.7, eerste lid, CAO PO)
Artikel 4:1:1. Meedelen reden ontslag
Artikel 4:2. Grondslag vergoedingsverzoek: artikel 3.7, tweede lid, CAO PO: beëindiging van het dienstverband vanwege dringende reden
Artikel 4:3. Grondslag vergoedingsverzoek: ontbinding arbeidsovereenkomst door Kantonrechter (artikel 3.7, derde lid, CAO PO)
Artikel 4:3:1. ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter
Artikel 4:3:2. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:4. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7, vierde lid, CAO PO) vanwege onbekwaamheid/ongeschiktheid (artikel 3.8, tweede lid, CAO PO)
Artikel 4:4:1. Meedelen reden beëindiging van het dienstverband aan werknemer
Artikel 4:4:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 4:4:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 4:4:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:5. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7, vierde lid, CAO PO) vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 3.8, vijfde lid, CAO PO) van de werknemer voor minder dan 35% WIA
Artikel 4:5:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 4:5:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 4:5:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 4:5:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:6. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7, vierde lid, CAO PO) vanwege gewichtige omstandigheden (artikel 3.8, zevende lid, CAO PO) te weten kwalitatieve fricties
Artikel 4:6:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 4:6:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 4:6:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:6:4. Toetsingsdatum
Artikel 4:6:5. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 4:6:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:7. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (Artikel 3.7, vierde lid, CAO PO) vanwege gewichtige omstandigheden
Artikel 4:7:1. Meedelen reden beëindiging van het dienstverband aan werknemer
Artikel 4:7:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 4:7:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 4:7:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:8. Grondslag vergoedingsverzoek: plichtsverzuim (Artikel 3.8, eerste lid, CAO PO)
Artikel 4:8:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:9. Grondslag vergoedingsverzoek: onbekwaamheid/ongeschiktheid (Artikel 3.8, tweede lid, CAO PO)
Artikel 4:9:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:9:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 4:9:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 4:9:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:10. Grondslag vergoedingsverzoek: geen vacature na afloop lang buitengewoon verlof (Artikel 3.8, vierde lid, CAO PO)
Artikel 4:10:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:11. Grondslag vergoedingsverzoek: ziekte/arbeidsongeschiktheid (Artikel 3.8, vijfde lid, CAO PO)
Artikel 4:11:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:11:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 4:11:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 4:11:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:12. Grondslag vergoedingsverzoek: gewichtige omstandigheden (Artikel 3.8, zevende lid, CAO PO) te weten kwalitatieve fricties
Artikel 4:12:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:12:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 4:12:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:12:4. Toetsingsdatum
Artikel 4:12:5. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 4:12:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:13. Grondslag vergoedingsverzoek: gewichtige omstandigheden (Artikel 3.8, zevende lid, CAO PO)
Artikel 4:13:1. Meedelen ontslagaan werknemer
Artikel 4:13:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 4:13:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 4:13:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:14. Grondslag vergoedingsverzoek: tussentijdse beëindiging (artikel 3.7, eerste lid, CAO PO) van een leerarbeidsovereenkomst van een leraar in opleiding (artikel 3.24 CAO PO)
Artikel 4:14:1. Meedelen reden tussentijdse beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 4:15. Grondslag vergoedingsverzoek: het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 20a ZAPO
Artikel 4:15:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Paragraaf 4.2. persoonsgebonden beëindigingsgronden bij tijdelijke dienstverband
Artikel 4:16. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO): waarbij werknemer dienstverband niet wil voortzetten als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, CAO PO
Artikel 4:16:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 4:17. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO): vanwege dringende redenen (artikel 3.7, tweede lid, CAO PO)
Artikel 4:18. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO): vanwege plichtsverzuim als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid
Artikel 4:18:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 4:19. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO): vanwege onbekwaamheid/ongeschiktheid als bedoeld in artikel 3.8, tweede lid
Artikel 4:19:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 4:19:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 4:19:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:20. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO) vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 3.8, vijfde lid, CAO PO)
Artikel 4:20:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 4:20:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 4:20:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:21. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO): vanwege gewichtige omstandigheden zoals bedoeld in artikel 3.8 zevende lid vanwege kwalitatieve fricties
Artikel 4:21:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 4:21:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 4:21:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:21:4. Toetsingsdatum
Artikel 4:21:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:22. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO): vanwege gewichtige omstandigheden zoals bedoeld in artikel 3.8, zevende lid van de CAO PO
Artikel 4:22:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 4:22:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 4:22:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 4:22:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:23. Grondslag vergoedingsverzoek: einde van rechtswege (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO) van een leerarbeidsovereenkomst van een leraar in opleiding (artikel 3.22 CAO PO)
Artikel 4:23:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 4:24. Grondslag vergoedingsverzoek: einde van rechtswege (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO) van een leerarbeidsovereenkomst van een onderwijsassistent in opleiding (artikel 3.27 CAO PO)
Artikel 4:24:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 4:25. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO) vanwege ontbreken onderwijsbevoegdheid dan wel omdat enige wettelijke bepaling zich daartegen verzet (artikel 3.2 CAO PO)
Artikel 4:25:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 4:26. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 20a ZAPO
Artikel 4:26:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 4:27. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4 onder b, CAO PO); vanwege vervanging afwezige met ziekteverlof op grond van ZAPO
Artikel 4:27:1. Aantonen vervanging wegens ziekte
Artikel 4:28. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegensschorsing (artikel 3.13 t/m 3.17 CAO PO)
Artikel 4:28:1. Aantonen vervanging wegens schorsing
Artikel 4:29. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b, van de CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens gecompenseerd vakantieverlof (artikel 8.2, zesde lid, CAO PO) en verleend verlof indien werknemer door ziekte minder dan 20 dagen vakantieverlof heeft genoten (artikel 8.2, achtste lid, CAO PO)
Artikel 4:29:1. Aantonen vervanging wegens gecompenseerd vakantieverlof
Artikel 4:30. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b, van de CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens opnieuw verleend verlof (artikel 8.6 CAO PO)
Artikel 4:30:1. Aantonen vervanging wegens opnieuw verleend verlof
Artikel 4:31. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b, CAO PO); vanwege vervanging afwezig wegens buitengewoon verlof (artikel 8.7 tot en met 8.9, artikel 8.11 tot en met 8.13, artikel 8.15 of artikel 8.18 CAO PO)
Artikel 4:31:1. Aantonen vervanging wegens buitengewoon verlof
Artikel 4:32. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
Artikel 4:32:1. Aantonen vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof
Artikel 4:33. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens ouderschapsverlof (artikel 8.19 CAO PO)
Artikel 4:33:1. Aantonen vervanging wegens ouderschapsverlof
Artikel 4:34. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens spaarverlof (artikel 8.23 CAO PO)
Artikel 4:34:1. Aantonen vervanging wegens spaarverlof
Artikel 4:34:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 4:35. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens levensloopverlof (artikel 8.24 CAO PO)
Artikel 4:35:1. Aantonen vervanging wegens levensloopverlof
Artikel 4:35:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 4:36. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens studieverlof op grond van het Scholingsfonds als bedoeld in het ‘Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland’ van 1 juli 2008
Artikel 4:36:1. Aantonen vervanging wegens studieverlof op grond van het Scholingsfonds als bedoeld in het ‘Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland’ van 1 juli 2008
Paragraaf 4.3. Formatieve beëindigingsgronden bij een vast dienstverband
Artikel 4:37. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7 vierde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor in- en doorstroombanen (ID-banen) voor werkgevers met ontslagbeleid
Artikel 4:37:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 4:37:2. Daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor ID-banen
Artikel 4:37:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 4:38. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7 vierde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid
Artikel 4:38:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 4:38:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 4:38:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:38:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 4:38:5. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband
Artikel 4:38:6. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 4:38:7. Vergelijking per onderwijssoort
Artikel 4:38:8. Toetsingsdatum
Artikel 4:38:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:39. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7 vierde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) voor werkgevers met werkgelegenheidsbeleid
Artikel 4:39:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 4:39:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:39:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd
Artikel 4:39:4. Toetsingsdatum
Artikel 4:39:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:40. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7 vierde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) vanwege reorganisatie
Artikel 4:40:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 4:40:2. Sociaal Plan
Artikel 4:40:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:41. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7 vierde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging
Artikel 4:41:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 4:41:2. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2015
Artikel 4:41:3. beëindiging dienstverband
Artikel 4:41:4. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 4:41:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:42. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7 vierde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband
Artikel 4:42:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 4:42:2. Daling bekostiging volgens vergelijking
Artikel 4:42:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:42:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 4:42:5. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 4:42:6. Toetsingsdatum
Artikel 4:42:7. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:43. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7 vierde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van een landelijke door de overheid beschikbaar gestelde subsidie voor werkgever met ontslagbeleid
Artikel 4:43:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 4:43:2. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie
Artikel 4:43:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:44. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor in- en doorstroombanen (ID-banen) voor werkgevers met ontslagbeleid
Artikel 4:44:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:44:2. Daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor ID-banen
Artikel 4:44:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 4:45. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid
Artikel 4:45:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:45:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 4:45:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:45:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 4:45:5. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband
Artikel 4:45:6. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 4:45:7. Vergelijking per onderwijssoort
Artikel 4:45:8. Toetsingsdatum
Artikel 4:45:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:46. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) voor werkgevers met werkgelegenheidsbeleid
Artikel 4:46:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:46:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:46:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd
Artikel 4:46:4. Toetsingsdatum
Artikel 4:46:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:47. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking artikel 3.8 derde lid CAO PO) vanwege reorganisatie
Artikel 4:47:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:47:2. Sociaal Plan
Artikel 4:47:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:48. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (3.8 derde lid CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging
Artikel 4:48:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:48:2. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2015
Artikel 4:48:3. beëindiging dienstverband
Artikel 4:48:4. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 4:48:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:49. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband (artikel 3.8 derde lid CAO PO)
Artikel 4:49:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:49:2. Daling bekostiging volgens vergelijking
Artikel 4:49:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:49:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 4:49:5. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 4:49:6. Toetsingsdatum
Artikel 4:49:7. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:50. Grondslag vergoedingsverzoek: Ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van een landelijke door de overheid beschikbaar gestelde subsidie voor werkgever met ontslagbeleid
Artikel 4:50:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:50:2. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie
Artikel 4:50:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Paragraaf 4.4. Formatieve beëindigingsgronden bij een tijdelijk dienstverband
Artikel 4:51. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking zoals bedoeld in artikel 3.8, derde lid CAO PO, vanwege daling of beëindiging van een landelijke subsidie
Artikel 4:51:1. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie
Artikel 4:51:2. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:52. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking voor werkgever met ontslagbeleid
Artikel 4:52:1. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 4:52:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:52:3. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 4:52:4. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband
Artikel 4:52:5. Vergelijking per onderwijssoort
Artikel 4:52:6. Toetsingsdatum
Artikel 4:52:7. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:53. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking voor werkgever met werkgelegenheidsbeleid
Artikel 4:53:1. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking in geval van werknemers van wie het tijdelijk dienstverband niet wordt voortgezet
Artikel 4:53:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis in geval van werknemers van wie het tijdelijke dienstverband niet wordt voortgezet
Artikel 4:53:3. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband
Artikel 4:53:4. Toetsingsdatum
Artikel 4:53:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:54. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO) vanwege reorganisatie
Artikel 4:54:1. Reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer meedelen
Artikel 4:54:2. Sociaal Plan
Artikel 4:54:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:55. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging
Artikel 4:55:1. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2015
Artikel 4:55:2. beëindiging dienstverband
Artikel 4:55:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:56. Grondslag vergoedingsverzoek:: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband (artikel 3.8 derde lid CAO PO)
Artikel 4:56:1. Daling bekostiging volgens vergelijking
Artikel 4:56:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:56:3. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 4:56:4. Toetsingsdatum
Artikel 4:56:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Paragraaf 4.5. Beëindigingsgronden passend onderwijs bij een vast dienstverband
Artikel 4:57. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, als gevolg van de invoering van passend onderwijs
Artikel 4:57:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:57:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol.
Artikel 4:57:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 4:57:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:57:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 4:57:6. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 4:57:7. Vergelijking per onderwijssoort
Artikel 4:57:8. Toetsingsdatum
Artikel 4:57:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:58. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) voor werkgevers die ten behoeve van de personele gevolgen passend onderwijs een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen zijn
Artikel 4:58:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:58:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging als gevolg van de invoering passend onderwijs
Artikel 4:58:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd
Artikel 4:58:4. Toetsingsdatum
Artikel 4:58:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:59. Grondslag vergoedingsverzoek: gewichtige omstandigheden (artikel 3.8, zevende lid, cao PO te weten kwalitatieve fricties, als gevolg van de invoering van passend onderwijs
Artikel 4:59:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 4:59:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol.
Artikel 4:59:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 4:59:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:59:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 4:59:6. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 4:59:7. Vergelijking per onderwijssoort
Artikel 4:59:8. Toetsingsdatum
Artikel 4:59:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Paragraaf 4.6. beëindigingsgronden passend onderwijs bij tijdelijk dienstverband
Artikel 4:60. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, als gevolg van de invoering van passend onderwijs
Artikel 4:60:1. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol.
Artikel 4:60:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 4:60:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:60:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 4:60:5. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 4:60:6. Vergelijking per onderwijssoort
Artikel 4:60:7. Toetsingsdatum
Artikel 4:60:8. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:61. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, voor werkgevers die ten behoeve van de personele gevolgen passend onderwijs een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen zijn
Artikel 4:61:1. Sociaal Plan in geval daling bekostiging als gevolg van de invoering passend onderwijs
Artikel 4:61:2. Sociaal Plan
Artikel 4:61:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 4:62. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO) vanwege gewichtige omstandigheden (artikel 3.8, zevende lid, cao PO te weten kwalitatieve fricties, als gevolg van de invoering van passend onderwijs
Artikel 4:62:1. Meedelen reden niet voortzetten aan werknemer
Artikel 4:62:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol.
Artikel 4:62:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 4:62:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 4:62:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 4:62:6. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 4:62:7. Vergelijking per onderwijssoort
Artikel 4:62:8. Toetsingsdatum
Artikel 4:62:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Hoofdstuk 5. Beëindigingsgronden openbaar onderwijs
Paragraaf 5.1. Persoonsgebonden beëindigingsgronden bij een vast dienstverband
Artikel 5:1. Grondslag vergoedingsverzoek: artikel 4.7 onder a, CAO Primair Onderwijs: beëindiging dienstverband op verzoek van de werknemer
Artikel 5:1:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 5:2. Grondslag vergoedingsverzoek: geen vacature na afloop lang buitengewoon verlof (Artikel 4.7 onder e, CAO PO)
Artikel 5:2:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 5:3. Grondslag vergoedingsverzoek: ziekte/arbeidsongeschiktheid (Artikel 4.7, onder f, CAO PO)
Artikel 5:3:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 5:3:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 5:3:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 5:3:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:4. Grondslag vergoedingsverzoek: artikel 4.7, onder g, CAO PO: ernstige mate van onbekwaamheid/ongeschiktheid
Artikel 5:4:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 5:4:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 5:4:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 5:4:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:5. Grondslag vergoedingsverzoek: onherroepelijke veroordeling tot vrijheidsstraf (Artikel 4.7, onder h, CAO PO)
Artikel 5:5:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 5:6. Grondslag vergoedingsverzoek: bij indiensttreding opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen (Artikel 4.7, onder i, CAO PO)
Artikel 5:6:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 5:7. Grondslag vergoedingsverzoek: disciplinaire maatregel wegens plichtsverzuim (Artikel 4.7, onder j, CAO PO)
Artikel 5:7:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 5:8. Grondslag vergoedingsverzoek: andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (Artikel 4.7, onder k, CAO PO)
Artikel 5:8:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 5:8:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 5:8:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 5:8:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:9. Grondslag vergoedingsverzoek: redenen van gewichtige aard (Artikel 4.7, onder k, CAO PO) te weten kwalitatieve fricties
Artikel 5:9:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 5:9:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 5:9:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:9:4. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 5:9:5. Toetsingsdatum
Artikel 5:9:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:10. Grondslag vergoedingsverzoek: andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (artikel 4.7, onder k, CAO PO), te weten het met wederzijds goedvinden beëindigen van het dienstverband vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 4.7, onder f, CAO PO)
Artikel 5:10:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 5:10:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 5:10:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 5:10:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:11. Grondslag vergoedingsverzoek: andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (Artikel 4.7, onder k, CAO PO), te weten het met wederzijds goedvinden beëindigen van het dienstverband vanwege ernstige mate van onbekwaamheid of ongeschiktheid (artikel 4.7, onder g, CAO PO)
Artikel 5:11:1. Meedelen reden beëindiging van het dienstverband aan werknemer
Artikel 5:11:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 5:11:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 5:11:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:12. Grondslag vergoedingsverzoek: andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (Artikel 4.7, onder k, CAO PO) te weten het met wederzijds goedvinden beëindigen van het dienstverband vanwege andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (Artikel 4.7, onder k, CAO PO)
Artikel 5:12:1. Meedelen reden beëindiging van het dienstverband aan werknemer
Artikel 5:12:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 5:12:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 5:12:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:13. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.7, onder k, CAO PO) vanwege redenen van gewichtige aard (artikel 4.7, onder k, CAO PO) te weten kwalitatieve fricties
Artikel 5:13:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 5:13:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 5:13:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:13:4. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 5:13:5. Toetsingsdatum
Artikel 5:13:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:14. Grondslag vergoedingsverzoek: tussentijdse beëindiging van een leerarbeidsovereenkomst van een leraar in opleiding (artikel 4.23 CAO PO)
Artikel 5:14:1. Meedelen reden tussentijdse beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 5.15. Grondslag vergoedingsverzoek: het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 20a ZAPO
Artikel 5:15:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Paragraaf 5.2. Persoonsgebonden beëindigingsgronden bij tijdelijk dienstverband
Artikel 5:17. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) waarbij werknemer dienstverband niet wil voortzetten als bedoeld in artikel 4.7, onder a, CAO PO
Artikel 5:17:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 5:18. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 4.7, onder f, CAO PO)
Artikel 5:18:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 5:18:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 5:18:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:19. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege ernstige mate van onbekwaamheid of ongeschiktheid als bedoeld in artikel 4.7, onder g, CAO PO
Artikel 5:19:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 5:19:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 5:19:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 5:19:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:20. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege onherroepelijke veroordeling tot vrijheidsstraf (artikel 4.7, sub h, CAO PO)
Artikel 5:20:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 5:21. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege bij indiensttreding opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen (artikel 4.7, onder i, CAO PO)
Artikel 5:21:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 5:22. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege plichtsverzuim als bedoeld in artikel 4.7 onder j
Artikel 5:22:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 5:23. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO): vanwege redenen van gewichtige aard zoals bedoeld in artikel 4.7, onder k, vanwege kwalitatieve fricties
Artikel 5:23:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 5:23:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 5:23:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:23:4. Toetsingsdatum
Artikel 5:23:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:24. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege redenen van gewichtige aard (artikel 4.7, onder k, CAO PO)
Artikel 5:24:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 5:24:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie
Artikel 5:24:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 5:24:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:25. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege beëindiging van de leerarbeidsovereenkomst van een leraar in opleiding (artikel 4.23 CAO PO)
Artikel 5:25:1. Meedelen reden niet voortzetten tijdelijk dienstverband aan werknemer
Artikel 5:26. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege beëindiging van de leerarbeidsovereenkomst van een onderwijsassistent in opleiding (artikel 4.26 CAO PO)
Artikel 5:26:1. Meedelen reden niet voortzetten tijdelijk dienstverband aan werknemer
Artikel 5:27. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege ontbreken onderwijsbevoegdheid dan wel het verzet van een wettelijke bepaling (artikel 4.2 CAO PO)
Artikel 5:27:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 5:28. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO): vanwege het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 20a ZAPO
Artikel 5:28:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Artikel 5:29. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a, CAO PO); vanwege vervanging afwezige met ziekteverlof op grond van ZAPO .
Artikel 5:29:1. Aantonen vervanging wegens ziekte
Artikel 5:30. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens schorsing (Artikel 4.11 t/m 4.14 CAO PO)
Artikel 5:30:1. Aantonen vervanging wegens schorsing
Artikel 5:31. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a, van de CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens gecompenseerd vakantieverlof (Artikel 8.2, onder 6, CAO PO) en verleend verlof indien werknemer door ziekte minder dan 20 dagen vakantieverlof heeft genoten (artikel 8.2, achtste lid, CAO PO)
Artikel 5:31:1. Aantonen vervanging wegens gecompenseerd vakantieverlof
Artikel 5:32. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a, van de CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens opnieuw verleend verlof (Artikel 8.6 CAO PO)
Artikel 5:32:1. Aantonen vervanging wegens opnieuw verleend verlof
Artikel 5:33. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegensbuitengewoon verlof (Artikel 8.7 tot en met 8.9, artikel 8.11 tot en met 8.13, artikel 8.15 of artikel 8.18 CAO PO)
Artikel 5:33:1. Aantonen vervanging wegens buitengewoon verlof
Artikel 5:34. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
Artikel 5:34:1. Aantonen vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof
Artikel 5:35. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens ouderschapsverlof (Artikel 8.19, CAO PO)
Artikel 5:35:1. Aantonen vervanging wegens ouderschapsverlof
Artikel 5:36. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens spaarverlof (Artikel 8.23 CAO PO)
Artikel 5:36:1. Aantonen vervanging wegens spaarverlof
Artikel 5:36:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 5:37. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens levensloopverlof (Artikel 8.24 CAO PO)
Artikel 5:37:1. Aantonen vervanging wegens levensloopverlof
Artikel 5:37:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 5:38. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens studieverlof op grond van het Scholingsfonds als bedoeld in het ‘Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland’ van 1 juli 2008
Artikel 5:38:1. Aantonen vervanging wegens studieverlof op grond van het Scholingsfonds als bedoeld in het ‘Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland’ van 1 juli 2008
Artikel 5:39. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 20a ZAPO
Artikel 5:39:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
Paragraaf 5.3. Formatieve beeindigingsgronden bij een vast dienstverband
Artikel 5:40. Grondslag vergoedingsverzoek: Opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid
Artikel 5:40:1. Reden ontslag aan werknemer meedelen
Artikel 5:40:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 5:40:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:40:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend
Artikel 5:40:5. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband
Artikel 5:40:6. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 5:40:7. Vergelijking per onderwijssoort
Artikel 5:40:8. Toetsingsdatum
Artikel 5:40:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:41. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d CAO PO) voor werkgevers met werkgelegenheidsbeleid
Artikel 5:41:1. Reden ontslag aan werknemer meedelen
Artikel 5:41:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:41:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd
Artikel 5:41:4. Toetsingsdatum
Artikel 5:41:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:42. Grondslag vergoedingsverzoek: Opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) vanwege reorganisatie
Artikel 5:42:1. Reden ontslag aan werknemer meedelen
Artikel 5:42:2. Sociaal Plan
Artikel 5:42:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:43. Grondslag vergoedingsverzoek: Opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging
Artikel 5:43:1. Reden ontslag aan werknemer meedelen
Artikel 5:43:2. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2015
Artikel 5:43:3. beëindiging dienstverband
Artikel 5:43:4. Afvloeiingsvolgorde bij vast en tijdelijk dienstverband
Artikel 5:43:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:44. Grondslag vergoedingsverzoek: Opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) van medewerkers Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband
Artikel 5:44:1. Reden ontslag aan werknemer meedelen
Artikel 5:44:2. Daling bekostiging volgens vergelijking
Artikel 5:44:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:44:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 5:44:5. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 5:44:6. Toetsingsdatum
Artikel 5:44:7. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 5:44:8. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:45. Grondslag vergoedingsverzoek: Opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) vanwege daling of beëindiging van een landelijke door de overheid beschikbaar gestelde subsidie voor werkgever met ontslagbeleid
Artikel 5:45:1. Reden ontslag aan werknemer meedelen
Artikel 5:45:2. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie
Artikel 5:45:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:46. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (Artikel 4.7, onder d, CAO PO) bij ontslagbeleid vanwege de daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor in- en doorstroombanen (ID-banen)
Artikel 5:46:1. Reden beëindigen dienstverband aan werknemer meedelen
Artikel 5:46:2. Daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor ID-banen
Artikel 5:46:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 5:47. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.7, onder k, vierde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid
Artikel 5:47:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 5:47:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 5:47:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:47:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 5:47:5. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband
Artikel 5:47:6. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 5:47:7. Vergelijking per onderwijssoort
Artikel 5:47:8. Toetsingsdatum
Artikel 5:47:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:48. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.7, onder k, vierde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) voor werkgevers met werkgelegenheidsbeleid
Artikel 5:48:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 5:48:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:48:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd
Artikel 5:48:4. Toetsingsdatum
Artikel 5:48:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:49. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.7, onder k, vierde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) vanwege reorganisatie
Artikel 5:49:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 5:49:2. Sociaal Plan
Artikel 5:49:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:50. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.7, onder k, vierde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging
Artikel 5:50:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 5:50:2. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2014
Artikel 5:50:3. beëindiging dienstverband
Artikel 5:50:4. Afvloeiingsvolgorde bij vast en tijdelijk dienstverband
Artikel 5:50:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:51. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.7, onder k, vierde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) van medewerkers Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband
Artikel 5:51:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 5:51:2. Daling bekostiging volgens vergelijking
Artikel 5:51:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:51:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 5:51:5. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 5:51:6. Toetsingsdatum
Artikel 5:51:7. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 5:51:8. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:52. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.7, onder k, vierde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) vanwege daling of beëindiging van een landelijke door de overheid beschikbaar gestelde subsidie voor werkgever met ontslagbeleid
Artikel 5:52:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 5:52:2. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie
Artikel 5:52:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:53. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.7, onder k, vierde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor in- en doorstroombanen (ID-banen) voor werkgevers met ontslagbeleid
Artikel 5:53:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer
Artikel 5:53:2. Daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor ID-banen
Artikel 5:53:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Paragraaf 5.4. formatieve beëindigingsgronden bij een tijdelijk dienstverband
Artikel 5.54. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking voor werkgever met ontslagbeleid
Artikel 5:54:1. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 5:54:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:54:3. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 5:54:4. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband
Artikel 5:54:5. Vergelijking per onderwijssoort
Artikel 5:54:6. Toetsingsdatum
Artikel 5:54:7. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:55. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking voor werkgever met werkgelegenheidsbeleid
Artikel 5:55:1. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking in geval van werknemers van wie het tijdelijk dienstverband niet wordt voortgezet
Artikel 5:55:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis in geval van werknemers van wie het tijdelijke dienstverband niet wordt voortgezet
Artikel 5:55:3. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband
Artikel 5:55:4. Toetsingsdatum
Artikel 5:55:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:56. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege reorganisatie
Artikel 5:56:1. Reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer meedelen
Artikel 5:56:2. Sociaal Plan
Artikel 5:56:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:57. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 46, eerste lid, CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging
Artikel 5:57:1. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2015
Artikel 5:57:2. beëindiging dienstverband
Artikel 5:57:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:58. Grondslag vergoedingsverzoek: Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege opheffing betrekking Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband (artikel 4.7, onder d, CAO PO)
Artikel 5:58:1. Daling bekostiging volgens vergelijking
Artikel 5:58:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:58:3. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 5:58:4. Toetsingsdatum
Artikel 5:58:5. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie
Artikel 5:58:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:59. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking zoals bedoeld in artikel 4.7, onder d, CAO PO, vanwege daling of beëindiging van een landelijke subsidie
Artikel 5:59:1. Beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie
Artikel 5:59:2. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Paragraaf 5.5. Beëindigingsgronden passend onderwijs bij vast dienstverband
Artikel 5:60. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, als gevolg van de invoering van passend onderwijs
Artikel 5:60:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 5:60:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol.
Artikel 5:60:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 5:60:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:60:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 5:60:6. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 5:60:7. Vergelijking per onderwijssoort
Artikel 5:60:8. Toetsingsdatum
Artikel 5:60:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:61. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) voor werkgevers die ten behoeve van de personele gevolgen passend onderwijs een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen zijn
Artikel 5:61:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 5:61:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging als gevolg van de invoering passend onderwijs
Artikel 5:61:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd
Artikel 5:61:4. Toetsingsdatum
Artikel 5:61:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:62. Grondslag vergoedingsverzoek: vanwege met name genoemde reden van gewichtige aard (artikel 4.7, onder k, cao PO te weten kwalitatieve fricties, als gevolg van de invoering van passend onderwijs
Artikel 5:62:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer
Artikel 5:62:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol.
Artikel 5:62:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 5:62:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:62:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 5:62:6. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 5:62:7. Vergelijking per onderwijssoort
Artikel 5:62:8. Toetsingsdatum
Artikel 5:62:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Paragraaf 5.6. beëindigingsgronden passend onderwijs bij tijdelijk dienstverband
Artikel 5:63. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid vanwege opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, als gevolg van de invoering van passend onderwijs
Artikel 5:63:1. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol.
Artikel 5:63:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 5:63:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:63:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 5:63:5. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 5:63:6. Vergelijking per onderwijssoort
Artikel 5:63:7. Toetsingsdatum
Artikel 5:63:8. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:64. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid en artikel 3.6, tweede lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.7, onder d, CAO PO) wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, voor werkgevers die ten behoeve van de personele gevolgen passend onderwijs een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen zijn
Artikel 5:64:1. Sociaal Plan in geval daling bekostiging als gevolg van de invoering passend onderwijs
Artikel 5:64:2. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd
Artikel 5:64:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Artikel 5:65. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid CAO PO) vanwege met name genoemde redenenvan gewichtige aard (artikel 4.7, onder k, CAO PO te weten kwalitatieve fricties, als gevolg van de invoering van passend onderwijs
Artikel 5:65:1. Meedelen reden niet voortzetten aan werknemer
Artikel 5:65:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol.
Artikel 5:65:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking
Artikel 5:65:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis
Artikel 5:65:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend.
Artikel 5:65:6. Afvloeiingsvolgorde
Artikel 5:65:7. Vergelijking per onderwijssoort
Artikel 5:65:8. Toetsingsdatum
Artikel 5:65:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie
Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Artikel 6:1. Citeerregel
Artikel 6:2. Inwerkingtreding
Artikel 6:3. Bekendmaking
Artikel 6:4. Wijziging of afwijking van het reglement
Artikel 6:5. Onvoorziene omstandigheden
Artikel 6:6. Toelichting en bestuursvoorschriften
Artikel 6:7. Wijziging voorgaand reglement
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht