1.
In het rijbewijzenregister worden de navolgende gegevens opgenomen:
a. geslachtsnaam, voorvoegsels, eerste voornaam voluit, voorletters van eventuele overige voornamen, burgerlijke staat, plaats en datum en eventueel land van geboorte, geslacht, en burgerservicenummer van degenen aan wie een rijbewijs is afgegeven;
b. indien in het rijbewijs op verzoek van de houder diens adellijke titel of predikaat zijn vermeld, adellijke titel of predikaat;
c. indien in het rijbewijs op verzoek van de houder naamsgegevens van diens huidige echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner, dan wel van de laatste gewezen echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner zijn vermeld, geslachtsnaam, voorvoegsels en adellijke titel of predikaat van die huidige echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner, dan wel van de laatste gewezen echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner;
d. het adres van degenen aan wie een rijbewijs is afgegeven en het adres zoals het bekend was ten tijde van de afgifte;
e. pasfoto en handtekening van degene aan wie een rijbewijs is afgegeven;
f. verklaringen van rijvaardigheid;
g. verklaringen van geschiktheid;
h. historische datum van afgifte en datum van einde geldigheidsduur per categorie waarvoor het rijbewijs is afgegeven;
i. eventuele beperkende aantekeningen, al dan niet in de vorm van een bij ministeriële regeling vastgestelde codering, per categorie waarvoor het rijbewijs is afgegeven;
j. nummer en datum van afgifte en uitreiking van het document, alsmede afgevende instantie;
k. datum van vermissing of diefstal van afgegeven rijbewijzen;
l. verblijfplaats van rijbewijzen die niet in het bezit zijn van de houder;
m. gegevens omtrent de inlevering van rijbewijzen en van Nederlandse omwisselingscertificaten, ingevolge de artikelen 120, tweede lid, en 124a, derde lid, van de wet;
n. gegevens omtrent het verlies van geldigheid van rijbewijzen ingevolge artikel 123a van de wet;
o. gegevens omtrent de ongeldigverklaring van rijbewijzen, van getuigschriften van vakbekwaamheid, van getuigschriften van nascholing en van Nederlandse omwisselingscertificaten, ingevolge de artikelen 124 en 124a, eerste lid, van de wet;
p. gegevens omtrent de toepassing van de artikelen 131 tot en met 134 van de wet;
q. gegevens omtrent de invordering en inhouding van rijbewijzen alsmede omtrent de schorsing van de inhouding;
r. gegevens omtrent de oplegging van de bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen;
ra. gegevens omtrent de ongeldigheid van het rijbewijs ingevolge artikel 123b van de wet en omtrent de aantekening ingevolge dat artikel;
s. gegevens omtrent de toepassing van het dwangmiddel van inneming van het rijbewijs, bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften ;
t. gegevens omtrent autorisaties van medewerkers van de met de afgifte belaste autoriteit, waaronder hun persoonsgegevens en burgerservicenummer, en omtrent aanvragen van rijbewijzen, waaronder het aanvraagnummer, de status van de aanvraag en inloggegevens van de bij de aanvraag betrokken medewerkers van de met de afgifte belaste autoriteit;
u. gegevens omtrent blanco rijbewijzen die ter beschikking zijn gesteld aan de met de afgifte van rijbewijzen belaste instanties;
v. gegevens omtrent instanties die zijn belast met de afgifte van rijbewijzen, getuigschriften van vakbekwaamheid, getuigschriften van nascholing en van Nederlandse omwisselingscertificaten;
w. gegevens omtrent verklaringen van vakbekwaamheid en verklaringen van nascholing;
x. gegevens omtrent getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing die in de vorm van een bij ministeriële regeling vastgestelde code zijn verstrekt, per categorie waarvoor het rijbewijs is afgegeven;
y. gegevens omtrent Nederlandse omwisselingscertificaten.
2.
De gegevens blijven bewaard nadat een rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Aanvraag van rijbewijzen
+ Hoofdstuk III. Verklaringen van rijvaardigheid
+ Hoofdstuk IV. Verklaringen van geschiktheid
+ Hoofdstuk V. Afgifte van rijbewijzen
+ Hoofdstuk VI. Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid
- Hoofdstuk VII. Registratie van gegevens met betrekking tot rijbewijzen
+ Hoofdstuk VIIa. Verklaringen van vakbekwaamheid en verklaringen van nascholing voor bestuurders goederen- en personenvervoer over de weg
+ Hoofdstuk VIII
+ Hoofdstuk VIIIa
+ Hoofdstuk VIIIb
+ Hoofdstuk IX. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk X. Strafbepaling
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht