Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. commissie, de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal;
b. verzoekschrift, een ingevolge het bepaalde in artikel 143 van het reglement van orde in handen van de commissie gesteld geschrift;
c. overheid, organen van de centrale overheid, waaronder begrepen diensten en bedrijven, die, hetzij direct, hetzij indirect geheel of gedeeltelijk worden geëxploiteerd voor rekening van het Rijk.
1.
De commissie bestaat uit ten hoogste zes leden, die voor de duur van een zitting en zo mogelijk bij de aanvang daarvan door de Voorzitter van de Kamer worden benoemd.
2.
Onder leiding van de Voorzitter van de Kamer kiezen de leden van de commissie uit hun midden een voorzitter. Hierbij zijn artikel 114, eerste lid, en de artikelen 115 tot en met 118 van het reglement van de orde van de Kamer van overeenkomstige toepassing.
3.
Bij verhindering van de voorzitter treedt het lid van de commissie, dat het langst zitting heeft in de Kamer, of bij gelijke zittingsduur, het oudste lid in leeftijd op als voorzitter.
1.
De commissie kan een onderzoek instellen naar aanleiding van aangelegenheden, aan de orde gesteld in verzoekschriften, betreffende de wijze waarop de overheid haar taak vervult of betreffende de vraag of de overheid al dan niet een taak zal moeten gaan vervullen.
2.
Een onderzoek, als bedoeld in het vorige lid, strekt zich niet uit tot de taakvervulling van:
a. de Kamers der Staten-Generaal en de leden en ambtenaren daarvan in hun functie als zodanig;
b. de Raad van State en de leden en ambtenaren daarvan in hun functie als zodanig;
c. de Algemene Rekenkamer en de leden en ambtenaren daarvan in hun functie als zodanig;
d. de Nationale ombudsman en diens ambtenaren in hun functie als zodanig;
e. de leden van de rechterlijke macht, met rechtspraak belast, in hun functie als zodanig;
f. andere personen of leden van colleges, met rechtspraak of arbitrage belast, in hun functie als zodanig.
Artikel 4
Een verzoekschrift dient te bevatten:
a. naam en adres van de adressant;
b. een uiteenzetting van de redenen en het belang welke tot de indiening van het verzoekschrift hebben geleid;
c. de handtekening van adressant of diens gemachtigde.
1.
De commissie brengt ten aanzien van een verzoekschrift aan de Kamer verslag uit, tenzij zij geen onderzoek heeft ingesteld op grond van artikel 3, tweede lid of artikel 6, eerste lid, van dit reglement.
2.
Dit verslag bevat een voorstel aan de Kamer met de gronden waarop dit voorstel steunt.
3.
De commissie stelt aan de Kamer voor niet te treden in een aangelegenheid indien haar na onderzoek blijkt dat inwilliging van het verzoek in strijd zou zijn met de wet of een algemeen verbindende regeling, tenzij zij tot de conclusie komt dat wijziging van de wet of een algemeen verbindende regeling wenselijk is, in welk geval zij de Kamer zal voorstellen het verzoekschrift in handen te stellen van de daarvoor in aanmerking komende commissie(s) uit de Kamer als bedoeld in artikel 34 van het reglement van orde.
4.
Elk verslag van de commissie wordt openbaar gemaakt.
1.
De commissie stelt geen onderzoek in naar een in een verzoekschrift aan de orde gestelde aangelegenheid indien haar blijkt dat:
a. het een verzoekschrift betreft waaromtrent de Kamer reeds een beslissing heeft genomen, tenzij het nieuwe feiten bevat of nieuwe gezichtspunten opent welke een hernieuwd onderzoek rechtvaardigen;
b. enig met gewone of administratieve rechtspraak belast college over die aangelegenheid een uitspraak heeft gedaan, dan wel indien adressant beroep heeft of had kunnen instellen op een zodanig college, doch dit beroep niet heeft ingesteld;
c. de Kroon, gehoord de Raad van State, ter zake van die aangelegenheid uitspraak heeft gedaan, tenzij de Kroon contrair is gegaan, dan wel indien adressant beroep heeft of had kunnen instellen op de Kroon, doch dit beroep niet heeft ingesteld;
d. scheidsmannen ter zake van die aangelegenheid uitspraak hebben gedaan dan wel indien adressant beroep heeft of had kunnen instellen op scheidsmannen en nagelaten heeft dit beroep in te stellen;
e. omtrent die aangelegenheid reeds een beslissing is genomen door de Tweede Kamer der Staten-Generaal, tenzij nieuwe feiten of nieuwe gezichtspunten een hernieuwd onderzoek rechtvaardigen;
f. omtrent die aangelegenheid reeds een onderzoek is ingesteld door de Nationale ombudsman, tenzij nieuwe feiten of nieuwe gezichtspunten een hernieuwd onderzoek rechtvaardigen;
g. het een aangelegenheid betreft van een andere overheid dan de centrale overheid.
2.
De commissie kan in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de Kamer voorstellen om wel te treden in een aangelegenheid indien uitzonderlijke omstandigheden dan wel aan het algemeen belang ontleende overwegingen haar daartoe aanleiding geven.
1.
De commissie kan ten aanzien van een verzoekschrift één of meer van haar leden benoemen tot rapporteur.
2.
Een verzoekschrift wordt, tenzij de commissie dit niet nodig acht, gezonden naar de verantwoordelijke minister of staatssecretaris met het verzoek daaromtrent inlichtingen te verschaffen.
Artikel 8
Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het door de Kamer is vastgesteld.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht