Reglement voor de Dienst Verslag en Redactie
1. De zorg voor de Dienst Verslag en Redactie voor de Staten-Generaal berust bij de Tweede Kamer.
2. De bevoegdheid om in het door de dienst geleverde verslag wijzigingen aan te brengen of aangebrachte wijzigingen ongedaan te maken, berust bij een Gemengde commissie van beroep, bestaande uit de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, die de bevoegdheid, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, kunnen uitoefenen met dien verstande dat voor de Eerste Kamer deze bevoegdheid wordt uitgeoefend door de Voorzitter van de Tweede Kamer, en voor de Tweede Kamer door de Voorzitter van de Eerste Kamer. De Voorzitters kunnen zich laten vervangen door een Ondervoorzitter, elk voor hun eigen Kamer.
3. De commissie van beroep wordt bijgestaan door een griffier, daartoe door de commissie uit te nodigen.
4. Het hoofd van de dienst of diens plaatsvervanger woont als regel de vergaderingen van de commissie van beroep bij.
5. Met de Eerste Kamer wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin de te leveren producten en diensten alsmede de aard en kwaliteit daarvan, worden vastgelegd.
1. De Dienst Verslag en Redactie is belast met de vervaardiging van een geredigeerd doch zoveel mogelijk woordelijk (stenografisch) verslag van het verhandelde in de plenaire vergaderingen van elk van de Kamers en met de openbaarmaking van die Handelingen. De dienst is eveneens belast met de vervaardiging van stenografische en beknopte verslagen van andere vergaderingen ten behoeve van de Kamers.
2. De in het eerste lid bedoelde verslagen worden vervaardigd met gebruikmaking van schriftelijke optekening, alsmede alle technische hulpmiddelen op het gebied van geluids- en geheugentechniek die de Tweede Kamer, het hoofd van de dienst gehoord, dienstig acht.
3. Het hoofd van de dienst of een door hem daartoe aangewezen ambtenaar van de Dienst Verslag en Redactie draagt er zorg voor dat na de sluiting van elke openbare plenaire vergadering het officiƫle verslag dat aan de goedkeuring van de betreffende Kamer is onderworpen, zo spoedig mogelijk aan de Griffier van die Kamer ter hand wordt gesteld.
1. Aan degene die in een vergadering van een van de Kamers het woord heeft gevoerd, wordt zo spoedig mogelijk het door de dienst vervaardigde verslag daarvan gezonden, opdat hij of zij het, met inachtneming van het bepaalde in het tweede tot en met vijfde lid, kan nazien alvorens het wordt openbaar gemaakt.
2. De termijn waarbinnen het verslag moet zijn terugbezorgd, wordt door de Tweede Kamer, het hoofd van de dienst gehoord, in overleg met de Huishoudelijke commissie van de Eerste Kamer en het Presidium van de Tweede Kamer vastgesteld. Deze termijn wordt aan de betrokken woordvoerders bekendgemaakt bij het toezenden van het verslag.
3. Indien het verslag niet binnen de bekendgemaakte termijn is terugbezorgd, is het hoofd van de dienst bevoegd de tekst van het verslag zoals deze is toegezonden, zonder meer in de Handelingen te doen opnemen.
4. Interrupties worden in de Handelingen opgenomen, tenzij ze niet overluid zijn uitgesproken en de woordvoerder er niet op is ingegaan.
5. De Gemengde commissie van beroep is bevoegd om, indien haar ter kennis is gekomen dat in het door de dienst geleverde verslag wijzigingen zijn aangebracht die de zin en/of de strekking van het betoog aantasten, de oorspronkelijke tekst van het verslag openbaar te maken. Een besluit op grond van deze bevoegdheid wordt door de Gemengde commissie van beroep niet genomen dan na het horen van de daarbij betrokken personen en niet ten uitvoer gelegd dan nadat zij een termijn heeft gesteld waarbinnen daarvan bij de betrokken Kamer in beroep kan worden gekomen. Wordt de beslissing van de Kamer ingeroepen, dan wordt de uitvoering van het besluit geschorst tot na die beslissing.
6. De aantekeningen, waaronder begrepen becijferingen en aanhalingen, die door de woordvoerders bij het uitspreken van een rede zijn gebruikt, worden door hen in enigerlei vorm zo spoedig mogelijk ter beschikking van de dienst gesteld.
7. Het bepaalde in het eerste tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing op andere stenografische verslagen.
8. Stenografische verslagen van openbare vergaderingen worden, zolang ze nog niet in druk zijn verschenen, door de Dienst Verslag en Redactie, mede ten behoeve van derden, ten kantore van de Dienst ter inzage gelegd. De voor de Tweede Kamer gemaakte verslagen worden op de intranet- en internetsite van de Tweede Kamer geplaatst, onder vermelding dat het om een ongecorrigeerd stenogram gaat waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De Eerste Kamer draagt op haar website zelf zorg voor de publicatie van verslagen die de Dienst Verslag en Redactie voor die Kamer heeft gemaakt.
9. Andere verslagen van openbare vergaderingen worden, zolang deze niet zijn vastgesteld, niet dan na voorafgaande toestemming van de commissies of werkgroepen van de Kamers waarvoor de verslagen zijn gemaakt, aan derden ter inzage gegeven.
10. Het negende lid is van overeenkomstige toepassing op de geluidsdragers van die vergaderingen en op de desbetreffende geheugendragers.
1. De bij het vervaardigen van stenografische verslagen gebruikte geluids- en geheugendragers worden gedurende ten minste vier maanden na de publicatie van het verslag van de vergadering waarop ze betrekking hebben, door de Dienst Verslag en Redactie bewaard. Is omtrent het verhandelde in enige door de dienst verslagen vergadering geheimhouding opgelegd dan worden deze geluids- en geheugendragers gedurende een nader met de opdrachtgever af te spreken termijn door de Dienst onder zegel bewaard. Daarna worden ze onder toezicht van het hoofd van de dienst op zodanige wijze onbruikbaar gemaakt dat de geheimhouding niet alsnog kan worden geschonden.
2. De bij het vervaardigen van andere verslagen gebruikte geluids- en geheugendragers worden gedurende ten minste drie maanden na de vaststelling van de desbetreffende verslagen door de Dienst Verslag en Redactie bewaard. Is echter omtrent het verhandelde in de desbetreffende vergadering geheimhouding opgelegd, dan worden deze geluids- en geheugendragers na de vervaardiging of vaststelling van het verslag tezamen met het verslag aan de betrokken opdrachtgever ter hand gesteld.
Inhoudsopgave
Artikel 1. De zorg voor de Dienst Verslag en Redactie en de Gemengde commissie van beroep
Artikel 2. De taakuitoefening
Artikel 3. De openbaarmaking
Artikel 4. De bewaartermijnen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht