1. De zorg voor de Dienst Verslag en Redactie voor de Staten-Generaal berust bij de Tweede Kamer.
2. De bevoegdheid om in het door de dienst geleverde verslag wijzigingen aan te brengen of aangebrachte wijzigingen ongedaan te maken, berust bij een Gemengde commissie van beroep, bestaande uit de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, die de bevoegdheid, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, kunnen uitoefenen met dien verstande dat voor de Eerste Kamer deze bevoegdheid wordt uitgeoefend door de Voorzitter van de Tweede Kamer, en voor de Tweede Kamer door de Voorzitter van de Eerste Kamer. De Voorzitters kunnen zich laten vervangen door een Ondervoorzitter, elk voor hun eigen Kamer.
3. De commissie van beroep wordt bijgestaan door een griffier, daartoe door de commissie uit te nodigen.
4. Het hoofd van de dienst of diens plaatsvervanger woont als regel de vergaderingen van de commissie van beroep bij.
5. Met de Eerste Kamer wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin de te leveren producten en diensten alsmede de aard en kwaliteit daarvan, worden vastgelegd.
Inhoudsopgave
Artikel 1. De zorg voor de Dienst Verslag en Redactie en de Gemengde commissie van beroep
Artikel 2. De taakuitoefening
Artikel 3. De openbaarmaking
Artikel 4. De bewaartermijnen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht