Rendementen gesubsidieerde woningbouw voor de maanden juli / augustus / september / oktober 2004 Geacht College,
Deze circulaire voorziet in de publicatie van de rendementen gesubsidieerde woningbouw voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2004.
De rendementsgegevens voor de maandelijkse circulaire zijn onlangs met vertraging beschikbaar gekomen. Oorzaak hiervan is - zoals bekend - het per 1 januari 2004 vanwege efficiencymaatregelen stopzetten van gegevensstromen van het CBS.
De ten behoeve van deze circulaire benodigde effectieve dagrendementen van staatsobligaties met een resterende looptijd van 5 - < 8 jaar worden mij voortaan verstrekt door een private marktpartij MoneyView, gevestigd te Amsterdam, waarmee VROM een overeenkomst is aangegaan. De te verstrekken gegevens zijn een voortzetting van voorheen de CBS-dagrendementen en komen onder eigen verantwoordelijkheid van MoneyView tot stand volgens de CBS-methodologie. De gegevens zijn betrouwbaar.
De rendementen gesubsidieerde woningbouw, opgenomen in deze circulaire zijn alleen van toepassing op beschikkingen die voor 1 januari 1992 zijn afgegeven.
Voor toekenningen die na 1 januari 1992 op grond van het Besluit woninggebonden Subsidies (BWS, gepubliceerd in het Staatsblad 1991, nummer 440) zijn afgegeven en waarbij een rijksrekenpercentage is gehanteerd, wordt verwezen naar de artikelen 28, 32, eerste lid, en 38 en naar punt 4 van de bijlagen V en VI bij het BWS.
Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986 en Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 (art.1 bijgaande beschikking) [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Ten aanzien van deze drie regelingen wordt uitsluitend het rendement gepubliceerd ten behoeve van renteconversies voor het tweede en enig volgend tijdvak van 10 jaren.
Voor respectievelijk de maanden juli, augustus, september en oktober 2004 heb ik aldus het rendement, bedoeld in artikel 17, eerste lid, onder a (voor de maand juli onder b) van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, respectievelijk artikel 18, eerste lid, onder a (voor de maand juli onder b) van de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986, respectievelijk artikel 56, onder a (voor de maand juli onder b) van de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988, bepaald.
Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 (art.2 bijgaande beschikking) [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Het rendement voor het vaststellen van de looptijd van de jaarlijkse bijdrage wordt normatief vastgesteld. Voor de berekening van het rendement is aangesloten bij de methodiek in de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988. Uitgegaan wordt van het dagelijks door MoneyView te Amsterdam (voorheen door het CBS) gepubliceerde rendementspercentage op staatsobligaties met een resterende looptijd van vijf tot acht jaar.
Evenals bij de NKS-regeling wordt het desbetreffende dagpercentage verhoogd met het in bijgaande beschikking vermelde opslagpercentage. De som wordt naar boven afgerond op 0,125 procent. Met het aldus berekende normatieve rentepercentage kan de looptijd van de jaarlijkse bijdragen worden bepaald. Het bovengenoemde opslagpercentage als bedoeld in artikel 28b van deze regeling is, met de inwerkingtreding van het Besluit Woninggebonden Subsidies per 1-1-1992, niet meer relevant.
Echter op grond van artikel 55, lid 3 van de RGSVH'87 wordt een rentevergoeding verstrekt over de per 1-1-1991 ingevoerde korting van 20% op de bevoorschotting op de bijdrage ineens. Het rentepercentage dat voor de berekening van de rentevergoeding wordt gehanteerd, is het rendement op staatsobligaties met een resterende looptijd van 5 tot 8 jaar, verhoogd met de in bijgaande regeling opgenomen opslag.
Overeenkomstig de gehanteerde uitgangspunten in de regeling wordt de contante waarde in maximaal 30 jaar bereikt. Door stijging van de rente kan deze termijn worden overschreden. Indien dit het geval is, wordt het percentage van de jaarlijkse bijdrage verhoogd. In onderstaand overzicht zijn bij de verschillende rentepercentages behalve de looptijden tevens de percentages van de jaarlijkse bijdragen vermeld.
Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984 (art.3 bijgaande beschikking) [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Voorts heb ik het in artikel 17, tweede lid, van de Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984 bedoelde rentepercentage voor de maanden juli 2004, augustus 2004, september 2004 en oktober 2004 bepaald dat geldt voor respectievelijk de perioden van 16 juli 2004 t/m 15 augustus 2004, van 16 augustus 2004 t/m 15 september 2004, van 16 september 2004 t/m 15 oktober 2004 en van 16 oktober 2004 t/m 15 november 2004. Dit rentepercentage is van kracht voor toelatingsbeschikkingen die voor 1 januari 1992 zijn afgegeven. Conform de gehanteerde uitgangspunten in de regeling wordt de contante waarde van de bijdragen in maximaal 30 jaren bereikt.
Indien de ontwikkeling van het rentepercentage zodanig is dat deze termijn zou worden overschreden, wordt de jaarlijkse bijdrage bovenwaarts bijgesteld.
Als gevolg daarvan is de jaarlijkse bijdrage voor die woningen, waarvan de contante waarde is of wordt vastgesteld op € 18.604,99 en waarvoor het transport van de notariële akte heeft plaatsgevonden in de perioden van 16 juli 2004 t/m 15 augustus 2004, van 16 augustus 2004 t/m 15 september 2004, van 16 september 2004 t/m 15 oktober 2004 en van 16 oktober 2004 t/m 15 november 2004, vastgesteld op € 1.633,61.
De in artikel 3 van bijgaande beschikking genoemde percentages worden ook gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de rijksrekenrentetoets.
Vermenigvuldigingsfactoren [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Maandelijks wordt een opgave verstrekt van de vermenigvuldigingsfactoren. Behalve voor woningen, gesubsidieerd met de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975 zal ook bij woningen, gebouwd met de Regeling geldelijke steun huurwoningen proefgemeenten normkostensysteem 1986 en de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 een aanpassing van de variabele exploitatiekosten dienen plaats te vinden.
Overeenkomstig artikel 24 van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, artikel 25 van de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986 en artikel 52 van de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 worden de percentages gegeven, waarmee de onderscheidene variabele exploitatiekosten dienen te worden vermenigvuldigd.
De vermenigvuldigingsfactoren voor de maanden juni t/m september 2004 zijn vermeld in onderstaand overzicht. Overzicht 2: vermenigvuldigingsfactoren
Aanvang exploitatiejaar 2004 Kosten van onderhoud, algemeen beheer en administratie Belastingen Premie voor de storm- en brand verzekering Huurderving
1 2 3 4 5
juni 2004 1,0144 1,0337 1,0291 1,0380
juli 2004 1,0137 1,0337 1,0291 1,0380
augustus 2004 1,0137 1,0337 1,0291 1,0380
september 2004 1,0033 1,0337 1,0291 1,0380

Voor eventuele nadere informatie of toelichting kunt u contact opnemen met de Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen, Unit Bijzondere Regelingen. Telefoon 070-3392207.
Hoogachtend,
de [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] ^ [1]
In het laatste jaar is de jaarlijkse bijdrage gelijk aan de restant bijdrage.
Minister
Inhoudsopgave
Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986 en Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 (art.1 bijgaande beschikking)
Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 (art.2 bijgaande beschikking)
Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984 (art.3 bijgaande beschikking)
Vermenigvuldigingsfactoren
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht