Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Rentevergoedingsbesluit wetten voor oorlogsgetroffenen

Uitgebreide informatie
Besluit 27 mei 1994, houdende nadere regelen met betrekking tot de vergoeding van rente, als bedoeld in de artikelen 32, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 29, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 37, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 33, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en 44a, tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, en tot wijziging van enige andere maatregelen van bestuur
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 10 december 1993, nr. DVVB/WUP/U-932436;
Gelet op de artikelen 12 en 32, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 11 en 29, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 16, eerste lid, en 37, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 21, vierde lid, en 33, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en 33, vijfde lid, en 44 a , tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945;
Gezien de adviezen van de Pensioen- en Uitkeringsraad, de Stichting 1940-1945, de Stichting Pelita, de Commissie Indisch Verzet, de Stichting Joods Maatschappelijk Werk en de Stichting Burger-oorlogsgetroffenen;
De Raad van State gehoord (advies van 8 maart 1994, No. W13.93.0836);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 17 mei 1994, nr. DVVB/WUP-U-94575;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De rente, bedoeld in de artikelen 32, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 , 29, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers , 37, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet , 33, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en 44 a , tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 , wordt berekend volgens de rentevoet, vastgesteld bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 120 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
2.
Rente die loopt op het tijdstip van inwerkingtreding van een nieuwe bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde rentevoet, wordt met ingang van dat tijdstip volgens de nieuwe rentevoet berekend.
3.
De rente wordt berekend over de som van buitengewone pensioenen, uitkeringen, toeslagen, vergoedingen of tegemoetkomingen ingevolge de desbetreffende wet voor oorlogsgetroffenen, die verschuldigd is over de maanden, gelegen tussen het tijdstip dat het recht op het buitengewoon pensioen, de uitkering, de toeslag, de vergoeding of de tegemoetkoming ontstond en het tijdstip van betaling van deze som, verminderd met de over die periode verstrekte voorschotten.
4.
Indien de in het derde lid bedoelde som voorlopig is vastgesteld, vindt de berekening op basis van de voorlopig vastgestelde bedragen plaats.
5.
De verschuldigde rente wordt bij de betaling van de in het derde lid bedoelde som vastgesteld en zo spoedig mogelijk aan de belanghebbende betaald.
6.
Telkens na afloop van een jaar na het verschuldigd worden van de rente, wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de in dat jaar verschuldigde rente.
Artikel 2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Ten aanzien van pensioenen, uitkeringen, toeslagen, vergoedingen of tegemoetkomingen, die voor 1 juli 1993 zijn toegekend en na 1 oktober 1993 zijn betaald, is rente verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.
2.
Ten aanzien van pensioenen, uitkeringen, toeslagen, vergoedingen of tegemoetkomingen die voor 1 juli 1993 zijn toegekend en voor 1 oktober 1993 zijn betaald, is geen rente verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 1993.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Rentevergoedingsbesluit wetten voor oorlogsgetroffenen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 27 mei 1994
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de zesentwintigste juli 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht