Besluit van 1 december 2014, houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van de volksgezondheid in verband met het aanbrengen van wetstechnische aanpassingen in deze besluiten (Reparatiebesluit VWS 2014)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 7 oktober 2014, kenmerk 663037-125937-WJZ, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
Gelet op artikel 44b, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies, artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies, artikel 3, eerste lid, van de Wet op de medische hulpmiddelen, artikel 2, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en artikel 8, eerste lid, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 oktober 2014, no. W13.14.0363/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2014, kenmerk 691469-129639-WJZ, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
Hebben goed gevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit actieve implantaten.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit in-vitro diagnostica.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit medische hulpmiddelen.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]
Artikel VI
[Wijzigt het Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006.]
Artikel VII
Het besluit van 20 oktober 2006, houdende intrekking van het Besluit volksgezondheidssubsidies (Stb. 2006, 556) wordt ingetrokken.
Artikel VIII
Het besluit van 6 juli 2004 tot wijziging van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (aanwijzen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als bevoegde minister) (Stb. 2004, 556) wordt ingetrokken.
Artikel IX
Dit besluit wordt aangehaald als: Reparatiebesluit VWS 2014.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Artikel V, eerste lid, onderdeel b, werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 1 december 2014
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Uitgegeven de twaalfde december 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht