Wet van 13 maart 2008 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet III Justitie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Justitie wijzigingen van wetstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Advocatenwet.]
Artikel II
[Wijzigt de Auteurswet 1912.]
Artikel III
[Wijzigt de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.]
Artikel IV
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]
Artikel V
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]
Artikel VI
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 4.]
Artikel VII
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 5.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]
Artikel IX
[Wijzigt de Databankenwet.]
Artikel X
[Wijzigt de Faillissementswet.]
Artikel XI
[Wijzigt de Luchtvaartwet.]
Artikel XII
[Wijzigt de Penitentiaire beginselenwet.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Politiewet 1993.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Uitleveringswet.]
Artikel XV
[Wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet beëdigde tolken en vertalers.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten.]
Artikel XX
[Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet Justitie-subsidies.]
Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet openbaarheid van bestuur.]
Artikel XXV
[Wijzigt de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.]
Artikel XXVI
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]
Artikel XXVII
[Wijzigt de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.]
Artikel XXVIII
[Wijzigt de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004.]
Artikel XXIX
[Wijzigt de Wet wapens en munitie.]
Artikel XXX
[Wijzigt de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.]
Artikel XXXI
[Wijzigt de Wet op de jeugdzorg.]
Artikel XXXII
[Wijzigt de Wet op de naburige rechten.]
Artikel XXXIII
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]
Artikel XXXIV
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]
Artikel XXXV
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]
Artikel XXXVI
[Wijzigt de Wet op het notarisambt.]
Artikel XXXVII
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel XXXVIII
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]
Artikel XXXIX
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel XL
[Wijzigt de Wijzigingswet Auteurswet 1912, enz. (richtlijn Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende verhuurrecht, uitleenrecht en bepaalde naburige rechten).]
Artikel XLa
[Wijzigt het bij koninklijke boodschap van 9 juni 2005 ingediende voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (30 143).]
Artikel XLI
[Wijzigt de Wijzigingswet Auteurswet 1912, enz. ivm richtlijn tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel.]
Artikel XLII
[Wijzigt de Aanpassingswet Auteurswet 1912, enz. (uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij).]
Artikel XLIIa
[Wijzigt de Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (gedragsbeïnvloeding jeugdigen).]
Artikel XLIII
In strafzaken waarin voor de inwerkingtreding van artikel II, onderdelen O tot en met R, artikel III, artikel IV en artikel VI van de Wet OM-afdoening voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging zijn gesteld overeenkomstig de artikelen 74 en 74c van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 36 en 37 van de Wet op de economische delicten , artikel 76 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen respectievelijk artikel 85 van de Waterschapswet, blijft artikel 370a, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering van toepassing zoals dit luidt op de dag voor inwerkingtreding van artikel XXXIX, onderdeel E, van deze wet.
Artikel XLIIIa
Artikel XVI, onderdeel A, is niet van toepassing op bezwaar gemaakt vóór 1 mei 2006 en waarop nog geen beslissing is genomen.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat de artikelen I, XXVI, onderdeel B, en XXXVI, onderdeel A, terugwerken tot en met 1 maart 2007 en artikel XIII, onderdeel C, terugwerkt tot en met 1 februari 2006.
2.
Indien het bij koninklijke boodschap van 20 oktober 2005 ingediende voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdzorg met het oog op verruiming van de mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding van jeugdigen (gedragsbeïnvloeding jeugdigen) (Kamerstukken 30 332) tot wet is verheven en in werking is getreden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, werkt artikel XLIIa, onderdelen B en C, terug tot en met het tijdstip van inwerkingtreding van die wet.
Artikel XLV
Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet III Justitie.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 maart 2008
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de vijfentwintigste maart 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIII
Artikel XXIX
Artikel XXX
Artikel XXXI
Artikel XXXII
Artikel XXXIII
Artikel XXXIV
Artikel XXXV
Artikel XXXVI
Artikel XXXVII
Artikel XXXVIII
Artikel XXXIX
Artikel XL
Artikel XLa
Artikel XLI
Artikel XLII
Artikel XLIIa
Artikel XLIII
Artikel XLIIIa
Artikel XLIV
Artikel XLV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht