Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Retributiebesluit Vleeskeuringswet

Uitgebreide informatie
Besluit van 14 augustus 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Vleeskeuringswet (Retributiebesluit Vleeskeuringswet)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 mei 2003, kenmerk VGB/VBL 2377125, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op de artikelen 1, 2 en 4 van Richtlijn nr. 85/73/EEG van de Raad van de Europese Unie van 29 januari 1985 inzake de financiering van de keuringen en veterinaire controles zoals bedoeld in de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG, 90/675/EEG en 91/496/EEG (gewijzigd en gecodificeerd) (PbEG 1996, L 162) en op de artikelen 26a, 26b en 30a van de Vleeskeuringswet;
De Raad van State gehoord (advies van 7 juli 2003, nr. W13.03.0185/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 augustus 2003, VGB/VBL 2399811, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. VWA: Voedsel en Waren Autoriteit, bedoeld in het Besluit organisatie VWA ;
c. richtlijn nr. 85/73/EEG: richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 29 januari 1985 inzake de financiering van de keuringen en veterinaire controles zoals bedoeld in de richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG, 90/675/EEG en 91/496/EEG (PbEG L 32);
d. richtlijn nr. 97/78/EG: richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG 1998, L 24);
e. belanghebbende bij de lading: natuurlijke of rechtspersoon die overeenkomstig de voorschriften van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek (PbEG L 302) verantwoordelijk is voor het verloop van de in die verordening bedoelde situaties waarin de partij kan verkeren, met inbegrip van de in artikel 5 van die verordening bedoelde vertegenwoordiger, die de verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de gevolgen van de door richtlijn nr. 97/78/EG voorgeschreven controles;
f. keuringsdierenarts: bevoegde, door de VWA met de keurings- of controlewerkzaamheden belaste dierenarts;
g. assistent: door de VWA met de werkzaamheden belaste persoon, niet zijnde een keuringsdierenarts;
h. kringdirecteur: door de VWA aangewezen directeur van de kring waar de keuring of controle plaatsvindt of diens gemachtigde;
i. openingstijd: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen en 5 mei, van 07.00 uur tot 18.00 uur;
j. startcontrole: controle die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één inrichting op één plaats wordt verricht;
k. kwartier: spanne tijds van één vierde deel van een uur, of een gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan controles, met uitzondering van reistijd;
l. slachterij: slachterij als bedoeld in artikel 19 van de Vleeskeuringswet;
m. bijzondere keuring: keuring in een slachterij die op grond van artikel 9, eerste en tweede lid, van het Besluit produktie en handel vers vlees is erkend voor het slachten van zieke of van ziekte verdachte dieren en voor het verrichten van speciale noodslachtingen;
n. werkzaamheden:
1°. keuring als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Vleeskeuringswet ;
2°. bijzondere keuring;
3°. controle alsmede keuring als bedoeld in artikel 13a van het Besluit produktie en handel vers vlees;
4°. controle op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit invoer producten van dierlijke oorsprong uit derde landen, overeenkomstig artikel 4, eerste, derde, vierde en vijfde lid, van richtlijn nr. 97/78/EG;
6°. controle op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit invoer producten van dierlijke oorsprong uit derde landen, overeenkomstig artikel 11, eerste tot en met derde lid, van richtlijn nr. 97/78/EG;
8°. behandeling van een aanvraag tot een erkenning of vergunning of tot verlenging van een erkenning of vergunning;
9°. controle op de naleving van de eisen verbonden aan een vergunning of erkenning;
o. herkeuring: herkeuring als bedoeld in artikel 13 van de Vleeskeuringswet ;
p. slachtdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, eenhoevige, buffels, rendieren en kangoeroes, alsmede, voor zover niet reeds vallend onder de hiervoor genoemde categorieën, gekweekt wild als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder w, van het Besluit produktie en handel vers vlees;
q. volwassen rund: rund van één jaar of ouder;
r. jong rund: rund, jonger dan één jaar;
s. zeug: varken dat heeft gebigd;
t. beer: geslachtsrijp mannelijk varken met een gewicht van 120 kg of meer;
u. werkdag: dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag;
v. startretributie: toeslag op de retributie voor werkzaamheden die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht;
w. aanbieder: degene die werkzaamheden laat verrichten of wenst te laten verrichten;
x. retributieplichtige: degene die ingevolge een of meer bepalingen van dit besluit is verplicht dan wel zal zijn verplicht tot betaling van een op grond van dit besluit vastgestelde dan wel vast te stellen retributie;
ij. SKV-certificaat: certificaat dat door de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector is afgegeven nadat door deze stichting een onderzoek is verricht op de aanwezigheid van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking alsmede van beta-agonisten in kalveren, waarop de datum is vermeld waarop dit onderzoek laatstelijk door de stichting heeft plaatsgevonden;
z. invoer: het in het vrije verkeer brengen van producten alsmede het voornemen tot het in het vrije verkeer brengen van producten in de zin van artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek (PbEG L 302).
1.
De belanghebbende bij de lading is aan de VWA een retributie verschuldigd voor een op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit invoer producten van dierlijke oorsprong uit derde landen voorgeschreven controle van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen die op Nederlands grondgebied worden gebracht met bestemming invoer en die plaatsvindt overeenkomstig artikel 4, eerste, derde, vierde en vijfde lid, van richtlijn nr. 97/78/EG.
2.
De retributie, bedoeld in het eerste lid, bedraagt:
a. € 0,00919 per kg, met dien verstande dat voor elke te controleren partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 55,97 en maximaal € 430,70 in rekening wordt gebracht, indien de controle plaatsvindt overeenkomstig artikel 4 of 9, eerste lid, onderdeel b, onder iii, van richtlijn nr. 97/78/EG, of
b. € 30,72 per startcontrole, verhoogd met € 15,36 per kwartier voor iedere assistent en met € 20,48 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die met de controle is belast, indien de controle plaatsvindt overeenkomstig artikel 9, eerste lid, onderdeel b, onder ii, van richtlijn nr. 97/78/EG.
3.
In afwijking van het tweede lid, onder a, is voor de controle van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit een derde land waarmee de Europese Unie een gelijkwaardigheidsovereenkomst heeft afgesloten een retributie verschuldigd die is vastgesteld in de desbetreffende overeenkomst.
4.
Onverminderd het eerste, tweede en derde lid, is de belanghebbende bij de lading aan de VWA een retributie verschuldigd voor een op grond van artikel 22 of 24 van richtlijn nr. 97/78/EG genomen maatregel, indien het betreft een aangepaste controle van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen die op Nederlands grondgebied worden gebracht als bedoeld in die artikelen.
5.
De hoogte van de retributie, bedoeld in het vierde lid, komt overeen met de werkelijke kosten van de controle op bepaalde stoffen of residuen van die stoffen, waarop op grond van de in het vierde lid genomen maatregel moet worden gecontroleerd, met inbegrip van de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de controle belaste personen van de VWA en de kosten van laboratoriumonderzoek.
1.
De belanghebbende bij de lading is aan de VWA een retributie verschuldigd voor een op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit invoer producten van dierlijke oorsprong uit derde landen voorgeschreven controle van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen die op Nederlands grondgebied worden gebracht en bestemd zijn voor doorvoer naar een derde land of voor zeevervoermiddelen als proviand.
2.
De retributie, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 30,72 per startcontrole, verhoogd met € 15,36 per kwartier voor iedere assistent en met € 20,48 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die met de controle is belast.
1.
Aan de VWA is een retributie verschuldigd voor werkzaamheden in verband met de behandeling van een op grond van artikel 17a, tweede lid, van het Besluit invoer producten van dierlijke oorsprong uit derde landen ingediende aanvraag tot goedkeuring als handelaar als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van richtlijn nr. 97/78/EG. De retributie is verschuldigd door de handelaar.
2.
Aan de VWA is een retributie verschuldigd voor werkzaamheden in verband met de behandeling van een op grond van artikel 17a, eerste lid, van het Besluit invoer producten van dierlijke oorsprong uit derde landen ingediende aanvraag tot erkenning van een entrepot als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van richtlijn nr. 97/78/EG. De retributie is verschuldigd door de exploitant of de eigenaar van het entrepot, dan wel door diens vertegenwoordiger.
3.
Aan de VWA is een retributie verschuldigd voor werkzaamheden in verband met de behandeling van een op grond van artikel 17a, derde lid, van het Besluit invoer producten van dierlijke oorsprong uit derde landen ingediende aanvraag tot erkenning van een speciaal entrepot in de haven van bestemming, als bedoeld in artikel 13, tweede lid, onder a, van richtlijn nr. 97/78/EG. De retributie is verschuldigd door de exploitant of de eigenaar van het entrepot, dan wel door diens vertegenwoordiger.
4.
De exploitant of de eigenaar van een inrichting als bedoeld in het vijfde lid of diens vertegenwoordiger die een aanvraag doet tot erkenning, toelating, hernieuwde erkenning of hernieuwde toelating van die inrichting is aan de VWA een retributie verschuldigd.
5.
Inrichtingen als bedoeld in het vierde lid zijn:
6.
De retributies, bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, bedragen € 56,32 per aanvraag.
7.
Indien voor de behandeling van de aanvraag controle door een assistent of keuringsdierenarts noodzakelijk is, wordt de retributie, bedoeld in het zesde lid, verhoogd met € 46,08 per startbehandeling, verhoogd met € 15,36 per kwartier voor iedere assistent en met € 20,48 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die is belast met de behandeling van de in het eerste tot en met vierde lid bedoelde aanvraag.
1.
Aan de VWA is een retributie verschuldigd voor door de VWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de eisen verbonden aan de goedkeuring als handelaar als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van richtlijn nr. 97/78/EG, of aan de erkenning van een entrepot als bedoeld in artikel 12, vierde lid, of van een speciaal entrepot in de haven van bestemming als bedoeld in artikel 13, tweede lid, onder a, van richtlijn nr. 97/78/EG, dan wel aan de erkenning als of de toelating tot een inrichting als bedoeld in artikel 4, vijfde lid.
2.
De retributie, bedoeld in het eerste lid, is verschuldigd door de handelaar, de exploitant of de eigenaar of diens vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 4, eerste tot en met vierde lid.
3.
De retributie, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 30,72 per startcontrole, verhoogd met € 15,36 per kwartier voor iedere assistent en met € 20,48 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die met de controle is belast.
1.
Voor werkzaamheden ter zake van het slachten van slachtdieren in slachterijen die zijn erkend op grond van artikel 9, eerste lid, van het Besluit produktie en handel vers vlees, alsmede voor een bijzondere keuring binnen openingstijd is de aanbieder aan de VWA een retributie verschuldigd, bestaande uit een startretributie ten bedrage van € 29,26 en een retributie per dier, alsmede, in voorkomend geval, een retributie ter zake van de controles, bedoeld in bijlage B van richtlijn nr. 85/73/EEG.
2.
De retributie per dier als bedoeld in het eerste lid, wordt berekend door het totaal aantal kwartieren dat op één en dezelfde dag door de met de werkzaamheden belaste personen aan keuring en onderzoek in verband met het slachten van de desbetreffende, in het derde lid bedoelde, diersoort is besteed, de tijd die met onderbrekingen en uitstel van de werkzaamheden is gemoeid hieronder begrepen, te vermenigvuldigen met de in het derde lid en voor zover van toepassing het vierde lid genoemde bedragen voor de desbetreffende diersoort, en de uitkomst hiervan te delen door het aantal dieren van dezelfde soort, dat op deze dag in de desbetreffende slachterij is geslacht.
3.
Voor de werkzaamheden verricht door één of meer keuringsdierenartsen gelden voor de desbetreffende diersoort per keuringsdierenarts de volgende bedragen:
a. voor runderen: € 22,80, onderscheidenlijk € 24,16 indien het een bijzondere keuring betreft;
b. voor kalveren: € 21,28, onderscheidenlijk € 24,16 indien het een bijzondere keuring betreft;
c. voor varkens: € 24,16, onderscheidenlijk € 24,16 indien het een bijzondere keuring betreft;
d. voor schapen, geiten en damherten: € 25,27, onderscheidenlijk € 24,16 indien het een bijzondere keuring betreft;
e. voor eenhoevige dieren en overige slachtdieren: € 30,31, onderscheidenlijk € 24,16 indien het een bijzondere keuring betreft.
4.
Indien de in het derde lid bedoelde keuringsdierenarts of keuringsdierenartsen zich bij de werkzaamheden laten bijstaan door één of meer assistenten gelden, naast de in het derde lid bedoelde bedragen, per assistent de volgende bedragen per diersoort:
a. voor runderen: € 14,15, onderscheidenlijk € 14,94 indien het een bijzondere keuring betreft;
b. voor kalveren: € 13,17, onderscheidenlijk € 14,94 indien het een bijzondere keuring betreft;
c. voor varkens: € 14,94, onderscheidenlijk € 14,94 indien het een bijzondere keuring betreft;
d. voor schapen, geiten en damherten: € 15,63, onderscheidenlijk € 14,94 indien het een bijzondere keuring betreft;
e. voor eenhoevige dieren en overige slachtdieren: € 18,74, onderscheidenlijk € 14,94 indien het een bijzondere keuring betreft.
5.
De retributie per dier als bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten minste:
a. voor runderen: € 2,02;
b. voor kalveren: € 1,12;
c. voor varkens: € 0,58;
d. voor schapen, geiten en damherten: € 0,22;
e. voor eenhoevige dieren en overige slachtdieren: € 1,98.
6.
In geval de werkzaamheden ter zake van het slachten, op verzoek worden verricht in een aaneengesloten periode van maximaal tien uur, worden de retributies, in het derde lid, onder a tot en met e en het vierde lid, onder a tot en met e, voor de werkzaamheden verricht in het tiende uur, verhoogd met 30%.
7.
In geval de werkzaamheden ter zake van het slachten, op verzoek worden verricht in een aaneengesloten periode van langer dan tien uur, worden de retributies, in het eerste lid, verhoogd met een bedrag van € 3,00 per kwartier voor iedere dierenarts en € 1,84 per kwartier voor iedere assistent die met de werkzaamheden is belast.
8.
Naast de retributies, bedoeld in het eerste tot en met zevende lid, is de aanbieder aan de VWA een retributie verschuldigd van € 1,35 per ton geslacht gewicht voor de controles, bedoeld in bijlage B van richtlijn nr. 85/73EEG.
1.
Voor de werkzaamheden ter zake van het slachten van slachtdieren in slachterijen die zijn erkend op grond van artikel 10 van het Besluit produktie en handel vers vlees, is de aanbieder aan de VWA een retributie verschuldigd, bestaande uit een startretributie ten bedrage van € 30,67 en voor elk op één en dezelfde dag gekeurd dier een retributie van:
a. voor volwassen runderen: € 9,54;
b. voor jonge runderen,
1°. aangeboden met een SKV-certificaat: € 4,89;
2°. aangeboden zonder een SKV-certificaat: € 7,32;
c. voor varkens en zwijnen, niet zijnde zeugen of beren: € 7,16;
d. voor zeugen en beren: € 9,57;
e. voor schapen, geiten en damherten: € 3,09;
f. voor eenhoevige dieren en overige slachtdieren: € 13,62.
2.
Naast de retributie per dier, is de aanbieder aan de VWA een retributie verschuldigd van € 1,35 per ton geslacht gewicht voor de controles, bedoeld in bijlage B van richtlijn nr. 85/73/EEG.
Artikel 8
Indien het een bijzondere keuring van slachtdieren betreft, is boven de in de artikelen 6 en 7 genoemde retributies, aan de VWA een extra retributie per dier verschuldigd van € 23,27 indien bij de keuring van het slachtdier laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd.
1.
Voor de werkzaamheden ter zake van het slachten van vrij wild in vrijwildverwerkingsinrichtingen die zijn erkend op grond van artikel 10, eerste lid, van het Besluit produktie en handel vlees van vrij wild, is de aanbieder aan de VWA een retributie verschuldigd, bestaande uit een startretributie ten bedrage van € 29,63 onderscheidenlijk € 29,26 indien het een bijzondere keuring betreft en een retributie per dier.
2.
De retributie per dier, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend door het totaal aantal kwartieren dat op één en dezelfde dag door de met de werkzaamheden belaste personen aan keuring en onderzoek in verband met het slachten van het dier is besteed, de tijd die met onderbrekingen en uitstel van de werkzaamheden is gemoeid hieronder begrepen, te vermenigvuldigen met de in het derde en vierde lid genoemde bedragen, en de uitkomst hiervan te delen door het aantal dieren dat op deze dag in de desbetreffende vrijwildverwerkingsinrichting is geslacht.
3.
Voor de werkzaamheden verricht door één of meer keuringsdierenartsen gelden per keuringsdierenarts de volgende bedragen:
€ 30,31, onderscheidenlijk € 24,16 indien het een bijzondere keuring betreft.
4.
Indien de in het derde lid bedoelde keuringsdierenarts of keuringsdierenartsen zich bij de werkzaamheden laten bijstaan door één of meer assistenten gelden, naast de in het derde lid bedoelde bedragen, per assistent de volgende bedragen: € 18,74, onderscheidenlijk € 14,94 indien het een bijzondere keuring betreft.
Artikel 10
Voor de werkzaamheden ter zake van de controle op de productie van vleesproducten in inrichtingen die zijn erkend op grond van artikel 7 of  8 van het Besluit produktie en handel vleesproducten, is de aanbieder aan de VWA een retributie verschuldigd, bestaande uit een startretributie ten bedrage van € 29,95 per controle, verhoogd met € 12,68 per kwartier voor iedere assistent of met € 19,69 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die met de controle is belast.
Artikel 11
Voor de werkzaamheden ter zake van de controle op de productie van andere producten van dierlijke oorsprong in inrichtingen die zijn erkend op grond van artikel 9 van het Besluit produktie en handel vleesproducten, is de aanbieder aan de VWA een retributie verschuldigd, bestaande uit een startretributie ten bedrage van € 29,95 per controle, verhoogd met € 12,68 per kwartier voor iedere assistent en met € 19,69 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die met de controle is belast.
Artikel 12
Voor de werkzaamheden in een op grond van artikel 9, eerste lid, of  10b, eerste lid, van het Besluit produktie en handel vers vlees erkende uitsnijderij, is de exploitant, de eigenaar of diens vertegenwoordiger van de uitsnijderij, aan de VWA een retributie verschuldigd bestaande uit een startretributie van € 29,95 verhoogd met € 12,68 per kwartier voor iedere assistent en met € 19,69 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die met de controle is belast.
Artikel 13
Voor de werkzaamheden in een op grond van artikel 9, eerste lid, van het Besluit produktie en handel vers vlees erkend koel- of vrieshuis, is de exploitant, de eigenaar of diens vertegenwoordiger van het koel- of vrieshuis, aan de VWA een retributie verschuldigd bestaande uit een startretributie van € 29,95 verhoogd met € 12,68 per kwartier voor iedere assistent en met € 19,69 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die met de controle is belast.
1.
Boven de in de artikelen 2, 3 en 6 tot met 13 bedoelde retributies, is de aanbieder voor iedere persoon die met de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 6 tot met 13 is belast, voor elk kwartier dat deze werkzaamheden hebben geduurd een extra retributie verschuldigd ten bedrage van:
a. € 5,71 indien de werkzaamheden bij de VWA zijn aangemeld na 14.00 uur van de dag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden hebben plaatsgevonden of zouden hebben plaatsgevonden, tenzij het een bijzondere keuring betreft;
b. € 5,71 per assistent of € 8,17 per keuringsdierenarts, voor zover de werkzaamheden hebben plaatsgevonden of zouden hebben plaatsgevonden buiten openingstijd van de VWA, tenzij het een bijzondere keuring betreft, of voorzover op grond van artikel 6, zesde of zevende lid reeds een toeslag is verschuldigd, en de werkzaamheden niet plaatsvinden op een erkende feestdag of 5 mei.
2.
Indien de werkzaamheden zijn onderbroken of uitgesteld en dit is toe te rekenen aan de retributieplichtige, is deze boven de in artikelen 2 tot en met 5 en 7 tot en met 13 bedoelde retributies, voor iedere persoon die met de werkzaamheden volgens de vaststelling van de kringdirecteur zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden zijn onderbroken of uitgesteld, een extra retributie verschuldigd ten bedrage van:
a. voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, € 17,71 per assistent en € 25,27 per keuringsdierenarts;
b. voor werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5, € 15,36 per assistent en € 20,48 per keuringsdierenarts;
c. voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 7, € 14,42 per assistent en € 23,31 per keuringsdierenarts;
d. voor werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 9 tot en met 13, € 12,77 per assistent en € 19,84 per keuringsdierenarts.
3.
Indien de aangemelde werkzaamheden geen doorgang hebben gevonden en dit is toe te rekenen aan de retributieplichtige, is deze boven de in artikelen 2 tot en met 13 bedoelde retributies, voor iedere persoon die met de werkzaamheden volgens de vaststelling van de kringdirecteur zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens die vaststelling zouden hebben geduurd, een extra retributie verschuldigd ten bedrage van:
a. voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, € 17,71 per assistent en € 25,27 per keuringsdierenarts;
b. voor werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5, € 15,36 per assistent en € 20,48 per keuringsdierenarts;
c. voor werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 6, 8 en 9, € 15,34 per assistent en € 24,80 per keuringsdierenarts;
d. voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 7, € 15,16 per assistent en € 24,51 per keuringsdierenarts;
e. voor werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 10 tot en met 13, € 12,68 per assistent en € 19,69 per keuringsdierenarts, tenzij een afmelding van de werkzaamheden uiterlijk om 14.00 uur van de dag daaraan voorafgaande schriftelijk heeft plaatsgevonden.
1.
De retributie voor het onderzoek, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Onderzoekingsregulatief 2002, bedraagt € 1108,46 voor elk monster van een ter slachting aangeboden rund waarvoor onderzoek wordt gevorderd en € 50,83 voor elk monster van een ter slachting aangeboden schaap of geit waarvoor onderzoek wordt gevorderd.
2.
De retributie voor het onderzoek, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het Onderzoekingsregulatief 2002, bedraagt € 11,73 voor elk monster van een ter slachting aangeboden varken waarvoor onderzoek wordt gevorderd.
3.
De retributie voor het onderzoek, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Onderzoekingsregulatief 2002, bedraagt € 1108,46 voor elk monster van een ter slachting aangeboden rund waarvoor onderzoek wordt gevorderd.
4.
De retributie voor het onderzoek, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Onderzoekingsregulatief 2002, bedraagt € 35,84 per startonderzoek, verhoogd met € 19,28 per kwartier voor de duur van het onderzoek, voor elk monster van een ter slachting aangeboden rund waarvoor onderzoek wordt gevorderd.
1.
De retributie voor de herkeuring, bedoeld in artikel 13 van de Vleeskeuringswet , bedraagt € 156,42, met dien verstande dat de retributie voor de herkeuring van vlees op stoffen met hormonale of sympathico-mimetische werking € 1108,46 bedraagt voor elk monster van een ter slachting aangeboden rund waarvoor de herkeuring is gevorderd.
2.
De in het eerste lid bedoelde retributie wordt betaald aan de kringdirecteur van de kring waar de herkeuring werd aangevraagd voordat met de herkeuring wordt begonnen en wordt, indien de oorspronkelijke keuringsbeslissing niet wordt gehandhaafd, zo spoedig mogelijk na afloop van de herkeuring door de VWA terugbetaald.
3.
In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt in het geval, bedoeld in artikel 51a, vierde lid, van het Vleeskeuringsbesluit , de helft van het in het eerste lid bedoelde bedrag terugbetaald.
1.
De aanbieder doet een aanvraag voor werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 2, 6, 7 en 9 tot en met 13, die hij door de VWA wenst te laten verrichten, schriftelijk bij de kringdirecteur.
2.
De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, omvat ten minste:
a. de soorten te verrichten bedrijfsactiviteiten;
b. de soorten en de hoeveelheden slachtdieren of goederen;
c. de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen aanvangen, en
d. de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen eindigen.
3.
De kringdirecteur stelt naar aanleiding van de aanvraag vast:
a. datum en tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen;
b. datum en tijdstip waarop de werkzaamheden zullen eindigen;
c. het aantal personen dat met het verrichten van deze werkzaamheden zal worden belast.
4.
Indien de datum of het tijdstip van aanvang of beëindiging van de werkzaamheden, bedoeld in het derde lid, afwijkt van de datum of het tijdstip volgens de aanvraag, stelt de kringdirecteur degene die de aanvraag heeft gedaan, hiervan in kennis.
5.
Indien de aangevraagde bedrijfsactiviteiten niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of overigens wijziging ondergaan, als gevolg van niet aan de VWA te wijten oorzaken of omstandigheden, bericht degene die de aanvraag heeft gedaan dit schriftelijk aan de kringdirecteur, uiterlijk om 14.00 uur van de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden.
Artikel 18
Retributieplichtigen verstrekken aan de kringdirecteur, alsmede aan Onze Minister op verzoek terstond en naar waarheid alle inlichtingen die naar hun oordeel voor de uitvoering van dit besluit noodzakelijk zijn.
1.
Onze Minister herziet jaarlijks met ingang van 1 januari de hoogte van retributies, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 16. De retributies worden herzien met het zelfde percentage als waarmede het indexcijfer overheidsconsumptie lonen en salarissen op 31 juli voorafgaande aan het jaar waarop de wijziging ingaat is gewijzigd ten opzichte van het indexcijfer dat gold op 31 juli van het daaraan voorafgaande jaar.
2.
Onder indexcijfer overheidsconsumptie lonen en salarissen, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan het indexcijfer overheidsconsumptie lonen en salarissen, zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en gepubliceerd in het «Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek».
1.
Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld met het oog op de goede uitvoering van de artikelen 2 tot en met 18.
2.
Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld betreffende de betalingsvoorwaarden van de retributies.
Artikel 21
Het koninklijk besluit van 12 augustus 1957 inzake vaststelling Rijksinvoerkeurloon voor vlees (Stcrt. 164) wordt ingetrokken.
Artikel 22
Het Besluit retributies Vleeskeuringswet wordt ingetrokken.
Artikel 23
[Wijzigt het Besluit invoer producten van dierlijke oorsprong uit derde landen.]
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
In afwijking van het eerste lid, treedt artikel 15, vierde lid, in werking met ingang van 1 september 2003.
Artikel 25
Dit besluit wordt aangehaald als: Retributiebesluit Vleeskeuringswet.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 14 augustus 2003
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2003
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht