Retributieverordening onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycoplasma gallisepticum en Mycoplasma meleagridis 1998
Het Bestuur van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie
op 12 november 1998 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Deze verordening neemt de terminologie over als omschreven in de Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 1992, het Besluit onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum 1992 en het Besluit onderzoek Mycloplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis 1993.
Artikel 2
Voor de bestrijding van de kosten van de onderzoeken als bedoeld in het Besluit onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum 1992 en het Besluit onderzoek Mycloplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis 1993, is de betrokken ondernemer aan het Productschap terzake van elke op zijn bedrijf plaatsgevonden hebbende onderzoek, met inachtneming van het bepaalde in het volgende artikel, bij bestuursbesluit nader vast te stellen bedrag als retributie verschuldigd.
Artikel 3
De retributie kan per bedrijfscategorie verschillen en wordt, op basis van het door de Gezondheidsdienst in overleg met het Productschap vastgesteld programma, berekend naar de kosten van het uitvoeren van het onderzoek en de analyse van de uit het onderzoek gekomen resultaten.
Artikel 4
Het besluit als genoemd in artikel 2 en het programma als genoemd in artikel 3 worden gepubliceerd in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
Indien de krachtens deze verordening verschuldigde retributie is betaald aan de Gezondheidsdienst, te dier zake optredende als gemachtigde van het Productschap, is degene die de retributie is verschuldigd, daarmee gekweten.
2.
Voor zover het bepaalde in het voorgaande lid geen toepassing heeft gevonden, geschiedt de oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde retributie door de Voorzitter bij een tot de betreffende ondernemer gericht schrijven, waarin wordt vermeld de periode waarop de retributie betrekking heeft, de aantallen onderzoeken en analyses van die onderzoeken die ingevolge het programma als genoemd in artikel 3 voor de betrokken ondernemer van toepassing zijn en het totaal van de retributie. De betaling moet alsdan geschieden binnen één maand na dagtekening
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als " Retributieverordening onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycloplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis1998".
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 10 september 1998.
Voor het Bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht