Let op. Deze wet is vervallen op 18 juni 2006. U leest nu de tekst die gold op 17 juni 2006.

Retributieverordering hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999

Uitgebreide informatie
Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999
Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de Verordening hygienevoorschriften pluimveehouderij 1999
op 11 november 1999 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Deze verordening neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 over.
Artikel 2
Voor de bestrijding van de kosten van de controle op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 , is de betrokken ondernemer aan het Productschap terzake van elke op zijn bedrijf plaatsgevonden hebbende controle als retributie een bedrag verschuldigd, dat wordt vastgesteld door het Bestuur met inachtneming van het bepaalde in het volgende artikel.
Artikel 3
Het retributiebedrag, bedoeld in artikel 2, wordt vastgesteld op basis van de geraamde duur en kosten van het uitvoeren van de controle-onderzoeken en de analyse van de uit het controle-onderzoek gekomen resultaten, vermeerderd met een opslag van ten hoogste 10 % voor administratiekosten.
Artikel 4
Voor de bestrijding van de kosten van de onderzoeken als bedoeld in Bijlage I onder A en B van het Hygiënebesluit Fokbedrijven 1999, Bijlage I onder A en B van het Hygiënebesluit vermeerderingsbedrijven 1999 en Bijlage I van het Hygiënebesluit kuikenbroederijen 1999 is de betrokken ondernemer aan het Productschap terzake van elke op zijn bedrijf plaatsgevonden hebbende onderzoek, met inachtneming van het bepaalde in het volgende artikel, bij bestuursbesluit nader vast te stellen bedrag als retributie verschuldigd.
Artikel 5
De retributie, bedoeld in artikel 4, wordt vastgesteld op basis van de kosten van het uitvoeren van het onderzoek en de analyse van de uit het onderzoek gekomen resultaten.
1.
Indien de krachtens deze verordening verschuldigde retributie is betaald aan de krachtens de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 aangewezen controle-instelling en/of uitvoerende instantie, te dier zake optredende als gemachtigde van het Productschap, is degene die de retributie is verschuldigd, daarmee gekweten.
2.
Voor zover het bepaalde in het voorgaande lid geen toepassing heeft gevonden, geschiedt de oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde retributie door de Voorzitter bij een tot de betreffende ondernemer gericht schrijven, waarin wordt vermeld de controle en/of het onderzoek waarop de retributie betrekking heeft.
Artikel 7
De Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1997 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999".
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het Bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht